محیط کشت | خرید محیط کشت | فروش محیط کشت | ارزان | اصل | اورجینال | 09357007743

طراحی سایت اراک محیط کشت | خرید محیط کشت | فروش محیط کشت | ارزان | اصل | اورجینال | 09357007743 ویولت رد بایل آگار نوترینت براث نمایندگیم حیط کشت کاندا نمایندگی مک کانگی اگار نمایندگی مرک نمایندگی محیط کشت های مدیا نمایندگی محیط کشت نوترینت اگار نمایندگی محیط کشت میکروبی MRVP نمایندگی محیط کشت میکروبی نمایندگی محیط کشت مک کانگی اگار نمایندگی محیط کشت مرک نمایندگی محیط کشت مدیا نمایندگی محیط کشت کوندا نمایندگی محیط کشت کندا نمایندگی محیط کشت کروم اگار نمایندگی محیط کشت فلوکا نمایندگی محیط کشت غنی کننده نمایندگی محیط کشت شارلو شیراز نمایندگی محیط کشت شارلو در ایران نمایندگی محیط کشت شارلو اصفهان نمایندگی محیط کشت شارلو نمایندگی محیط کشت سیگما آلدریچ نمایندگی محیط کشت سیگما نمایندگی محیط کشت سلولی نمایندگی محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار نمایندگی محیط کشت دکستروز اگار نمایندگی محیط کشت تی اس آی نمایندگی محیط کشت پروناندیزا نمایندگی محیط کشت باکتری نمایندگی محیط کشت ای ام بی اگار نمایندگی محیط کشت اس ای ام نمایندگی محیط کشت آکروس نمایندگی محیط کشت Yeast Extract Agar نمایندگی محیط کشت xld agar نمایندگی محیط کشت TSI نمایندگی محیط کشت SIM نمایندگی محیط کشت scharlau نمایندگی محیط کشت Salmonella Shigella Agar نمایندگی محیط کشت RPMI 1640 نمایندگی محیط کشت ponandisa نمایندگی محیط کشت PE-2 Medium نمایندگی محیط کشت MRS Agar نمایندگی محیط کشت MRS نمایندگی محیط کشت Merck Millipore نمایندگی محیط کشت merck نمایندگی محیط کشت Mac Conky agar نمایندگی محیط کشت HiMedia نمایندگی محیط کشت Gibco نمایندگی محیط کشت Escherichia coli نمایندگی محیط کشت EMB Agar نمایندگی محیط کشت e coli نمایندگی محیط کشت DMEM نمایندگی محیط کشت DG18 Agar نمایندگی محیط کشت CONDA نمایندگی محیط کشت 9k نمایندگی محیط کشت نمایندگی کوندا در تهران نمایندگی کوندا در ایران نمایندگی فروش محیط کشت کندا نمایندگی سیگماالدریچ نمایندگی ای ام بی اگار نمایندگی اصلی محیط کشت کوندا نمایندگی اصلی محیط کشت کندا نمایندگی اصلی محیط کشت کاندا نمایندگی TSI نمایندگی Mac Conky agar نمایندگی HiMedia نمایندگی EMB Agar مک کانگی اگار معرف محیط xld محیط کشتSalmonella Shigella Agar محیط کشتCONDA محیط کشت9k محیط کشت یست اکستراکت محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار محیط کشت ویولت رد بایل آگار یال محیط کشت ویولت رد بایل آگار محیط کشت واتر محیط کشت های مدیا ارزان محیط کشت های مدیا محیط کشت نوترینت براث محیط کشت نوترینت اگار محیط کشت نوترینت آگار محیط کشت نوترینت محیط کشت میکروبی MRVP4 محیط کشت میکروبی محیط کشت مولر هینتون اگار محیط کشت مولر هینتون آگار محیط کشت مکانکی براث محیط کشت مکانکی آگار های محیط کشت مکانکی آگار محیط کشت مک کانگی اگار محیط کشت مک کانکی آگار محیط کشت مرک چیست محیط کشت مرک محیط کشت مدیا محیط کشت محیط ژیولیتی کانتونی محیط کشت محیط VRB محیط کشت محیط CGA محیط کشت مانیتول سالت آگار محیط کشت مانیتول سالت محیط کشت لوریل سولفات براث محیط کشت لایزین ایرون آگار محیط کشت لاکتوز براث محیط کشت گیبکو محیط کشت کوندا محیط کشت کوکد میت مدیوم محیط کشت کندا محیط کشت کری بلر محیط کشت کروم اگار محیط کشت کروم آگار محیط کشت کاندا محیط کشت کازو براث محیط کشت کازو آگار محیط کشت فنل رد براث محیط کشت فنل رد اگار محیط کشت فلوکا محیط کشت غنی کننده محیط کشت عمومی محیط کشت شیگلا محیط کشت شارلو محیط کشت سیمون سیترات آگار محیط کشت سیگما الدریچ محیط کشت سیگما آلدریچ محیط کشت سیگما محیط کشت سیتریماید آگار محیط کشت سیترات آگار محیط کشت سلولی محیط کشت سلنیت سیستئین براث محیط کشت سلنیت F براث محیط کشت سالمونلا-شیگلا-اگار محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار محیط کشت سالمونلا محیط کشت سابرود دکستروز آگار محیط کشت رایگان محیط کشت دیکلوران گلیسیرین آگار محیط کشت دکستروز اگار محیط کشت دکستروز آگار محیط کشت خارجی محیط کشت چینی محیط کشت چیست محیط کشت جامد محیط کشت تیو گلیکولات محیط کشت تی اس آی محیط کشت تریپل شوگر ایرون آگار محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار محیط کشت تریپتون واتر محیط کشت تریپتون سویا براث محیط کشت تریپتون سوی آگار محیط کشت تتراتیونات براث محیط کشت پلیت کانت اگار محیط کشت پلیت کانت آگار محیط کشت پروناندیزا محیط کشت پرفروش محیط کشت پتیتو دکستروز آگار محیط کشت پپتون واتر محیط کشت پایه محیط کشت بیسموت سولفیت آگار محیط کشت بیرد پارکر آگار محیط کشت بیتون واتر محیط کشت بیتون مرک محیط کشت بلاد اگار محیط کشت بلاد آگار محیط کشت بکتو پپتون محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار محیط کشت بروسلا اگار محیط کشت بروسلا آگار محیط کشت برلیانت گرین بایل براث محیط کشت برلیانت گرین آگار محیط کشت بر اساس ظاهر محیط کشت بایل اسکولین آگار محیط کشت باکتری چیست محیط کشت باکتری اشرشیاکلی محیط کشت باکتری e coli محیط کشت باکتری محیط کشت بافر پپتون واتر محیط کشت ای ام بی اگار محیط کشت اوره براث محیط کشت اورنج سرم آگار محیط کشت اورجینال محیط کشت انتخابی محیط کشت اماده محیط کشت افتراقی محیط کشت اصلی محیط کشت اصل محیط کشت اشرشیاکلی محیط کشت استارچ آگار محیط کشت اس ای ام محیط کشت ارزان محیط کشت اختصاصی اشرشیاکلی محیط کشت اختصاصی e coli محیط کشت اختصاصی محیط کشت ائوزین متیلن بلو آگار محیط کشت ائوزین متیلن بلو محیط کشت آماده محیط کشت آگار آگار محیط کشت آگار MRVP محیط کشت آگار محیط کشت آکروس محیط کشت ygc محیط کشت Yeast Extract Agar محیط کشت XLD اگار محیط کشت XLD آگار محیط کشت xld agar محیط کشت xld محیط کشت VRBG آگار محیط کشت VRBG محیط کشت Urea broth محیط کشت TSI آگار محیط کشت TSI agar محیط کشت TSI محیط کشت tsb محیط کشت tsa محیط کشت TCBS آگار محیط کشت SSسالمونلا شیگلا آگار محیط کشت ss agar محیط کشت Simmon Citrat agar محیط کشت SIM مدیوم محیط کشت SIM agar محیط کشت SIM محیط کشت Selenit Broth محیط کشت scharlau محیط کشت SCC محیط کشت SC محیط کشت Salmonella Shigella Agar محیط کشت RPMI 1640 محیط کشت R2A اگار محیط کشت R2A آگار محیط کشت ponandisa محیط کشت PE-2 Medium محیط کشت OSA محیط کشت nutrient broth محیط کشت Nutrient agar محیط کشت Muller hinton agar محیط کشت MRVP محیط کشت MRS Agar محیط کشت MRS محیط کشت Merck Millipore محیط کشت merck محیط کشت Malonate broth محیط کشت Mac Conky agar محیط کشت mac conkey محیط کشت Lysin Iron agar محیط کشت HiMedia محیط کشت gibco محیط کشت Escherichia coli محیط کشت emn agar محیط کشت EMB اگار محیط کشت EMB آگار محیط کشت EMB Agar محیط کشت EMB محیط کشت EC براث محیط کشت EC محیط کشت e coli محیط کشت DNASE Test Agar محیط کشت DMEM محیط کشت dg18 agar merck محیط کشت DG18 Agar محیط کشت CONDA محیط کشت CGA محیط کشت brucella agar محیط کشت blood agar محیط کشت BHI براث محیط کشت BHI محیط کشت baf agar محیط کشت baf محیط کشت agar Manitul salt محیط کشت 9k محیط کشت لایزین ایرون آگار کروم آگار کاربرد محیط کشت باکتری قیمت مک کانگی اگار قیمت محیط کشت های مدیا قیمت محیط کشت مک کانگی اگار قیمت محیط کشت مرک قیمت محیط کشت مدیا قیمت محیط کشت کوندا قیمت محیط کشت کندا قیمت محیط کشت کروم اگار قیمت محیط کشت کاندا قیمت محیط کشت شارلو قیمت محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار قیمت محیط کشت تهران قیمت محیط کشت باکتری قیمت محیط کشت اس ای ام قیمت محیط کشت xld agar قیمت محیط کشت TSI قیمت محیط کشت RPMI 1640 قیمت محیط کشت ponandisa قیمت محیط کشت PE-2 Medium قیمت محیط کشت MRS Agar قیمت محیط کشت MRS قیمت محیط کشت merck قیمت محیط کشت HiMedia قیمت محیط کشت gibco قیمت محیط کشت EMB Agar قیمت محیط کشت e coli قیمت محیط کشت DG18 Agar قیمت محیط کشت CONDA قیمت محیط کشت قیمت ای ام بی اگار قیمت انواع محیط کشتconda قیمت انواع محیط کشت میکروبی قیمت انواع محیط کشت کندا قیمت انواع محیط کشت قیمت EMB Agar فروش مک کانگی اگار فروش محیط های کشت آزمایشگاهی فروش محیط کشت9k فروش محیط کشت های مدیا فروش محیط کشت مک کانگی اگار فروش محیط کشت مرک فروش محیط کشت مدیا فروش محیط کشت کوندا تهران فروش محیط کشت کوندا فروش محیط کشت کندا تهران فروش محیط کشت کندا -CONDA فروش محیط کشت کندا فروش محیط کشت کاندا تهران فروش محیط کشت کاندا فروش محیط کشت عمومی فروش محیط کشت شارلو فروش محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار فروش محیط کشت تی اس آی فروش محیط کشت تهران فروش محیط کشت پروناندیزا فروش محیط کشت باکتری فروش محیط کشت ای ام بی اگار فروش محیط کشت اماده فروش محیط کشت اس ای ام فروش محیط کشت ازمایشگاهی فروش محیط کشت xld agar فروش محیط کشت TSI فروش محیط کشت SIM فروش محیط کشت RPMI 1640 فروش محیط کشت ponandisa فروش محیط کشت PE-2 Medium فروش محیط کشت MRS Agar فروش محیط کشت MRS فروش محیط کشت merck فروش محیط کشت Mac Conky agar فروش محیط کشت HiMedia فروش محیط کشت EMB Agar فروش محیط کشت e coli فروش محیط کشت DG18 Agar فروش محیط کشت CONDA فروش محیط کشت فروش اینترنتی محیط کشت فروش ای ام بی اگار فروش آنلاین محیط کشت فروش TSI فروش Mac Conky agar فروش EMB Agar عملکرد محیط کشت طرز تهیه محیط کشت xld طرز تهیه محیط کشت mrs agar شرکتهای فروش محیط کشت شرکت های فروشنده محیط کشت میکروبی شرکت های تولید کننده محیط کشت میکروبی شرکت های تولید کننده محیط کشت شرکت فروش محیط کشت شرکت conda شركة conda شارلو سفارش محیط کشت های مدیا سایت محیط کشت سایت فروش محیط کشت سایت خرید محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار سالمونلا در xld رنگ محیط xld راهنمای خرید محیط کشت راهنمای انتخاب محیط کشت دفتر فروش محیط کشت های مدیا درمان عفونت ای کولای درمان باکتری اشرشیاکلی درباره محیط کشت خصوصیات باکتری اشرشیاکلی خریدو فروش انواع محیط کشت conda خریدمحیط کشت مولر هینتون اگار خریدمحیط کشت مک کانگی اگار خریدمحیط کشت لاکتوز براث Lactose Broth خریدمحیط کشت کوندا خریدمحیط کشت پلیت کانت اگار خریدمحیط کشت پروناندیزا خریدمحیط کشت پپتون واتر خریدمحیط کشت بلاد اگار Blood Agar خریدمحیط کشت بروسلا اگار خریدمحیط کشت XLD اگار خریدمحیط کشت SIM خریدمحیط کشت R2A اگار خریدمحیط کشت ponandisa خریدمحیط کشت EC خریدمحیط کشت E.coli-EC Medium خریدمحیط کشت DNASE Test Agar خریدمحیط کشت CONDA خرید وفروش محیط کشت تهران خرید و فروش محیط کشت تهران خرید و فروش محیط کشت خرید و فروش انواع محیط کشت کوندا خرید و فروش انواع محیط کشت کندا خرید و فروش انواع محیط کشت کاندا خرید مک کانگی اگار خرید محیط کشت9k خرید محیط کشت های مدیا خرید محیط کشت نوترینت اگار خرید محیط کشت میکروبی MRVP خرید محیط کشت میکروبی خرید محیط کشت مک کانگی اگار خرید محیط کشت مرک خرید محیط کشت مدیا خرید محیط کشت محیط کشت نوترینت اگار خرید محیط کشت محیط کشت مک کانگی اگار خرید محیط کشت محیط کشت Mac Conky agar خرید محیط کشت کوندا تهران خرید محیط کشت کوندا خرید محیط کشت کندا تهران خرید محیط کشت کندا خرید محیط کشت کروم اگار خرید محیط کشت کاندا تهران خرید محیط کشت کاندا خرید محیط کشت فلوکا خرید محیط کشت غنی کننده خرید محیط کشت عمومی خرید محیط کشت شارلو خرید محیط کشت سیگما آلدریچ خرید محیط کشت سیگما خرید محیط کشت سلولی خرید محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار خرید محیط کشت دکستروز اگار خرید محیط کشت تی اس آی خرید محیط کشت تهران خرید محیط کشت پروناندیزا خرید محیط کشت باکتری خرید محیط کشت ای ام بی اگار خرید محیط کشت اماده خرید محیط کشت اصلی کوندا خرید محیط کشت اصلی کندا خرید محیط کشت اصلی کاندا خرید محیط کشت اس ای ام خرید محیط کشت ازمایشگاهی خرید محیط کشت آماده خرید محیط کشت آکروس خرید محیط کشت آزمایشگاهی خرید محیط کشت Yeast Extract Agar خرید محیط کشت xld agar خرید محیط کشت TSI خرید محیط کشت SIM خرید محیط کشت scharlau خرید محیط کشت Salmonella Shigella Agar خرید محیط کشت RPMI 1640 خرید محیط کشت ponandisa خرید محیط کشت PE-2 Medium خرید محیط کشت MRS Agar خرید محیط کشت MRS خرید محیط کشت Merck Millipore خرید محیط کشت merck خرید محیط کشت Mac Conky agar خرید محیط کشت HiMedia خرید محیط کشت Gibco خرید محیط کشت Escherichia coli خرید محیط کشت EMB اگار خرید محیط کشت EMB Agar خرید محیط کشت e coli خرید محیط کشت DMEM خرید محیط کشت DG18 Agar خرید محیط کشت CONDA خرید محیط کشت 9k خرید محیط کشت خرید پودر محیط کشت خرید اینترنتی محیط کشت های مدیا خرید اینترنتی محیط کشت کوندا خرید اینترنتی محیط کشت کندا خرید اینترنتی محیط کشت کاندا خرید اینترنتی محیط کشت خرید ای ام بی اگار خرید آنلاین محیط کشت خرید TSI خرید scharlau خرید Mac Conky agar خرید EMB Agar حیط کشت مک کانگی اگار چگونه محیط کشت بخریم؟ جلای فلزی e coli تفسیر محیط کشت xld تفسیر محیط xld تعریف محیط کشت باکتری تعریف محیط کشت تشخیص باکتری اشرشیاکلی ترکیبات محیط xld بهترین محیط کشت های مدیا بهترین محیط کشت برین هارت اینفیوژن بروسلا آگار ای ام بی اگار انواع محیط کشت براساس عملکرد انواع محیط کشت TSI انواع محیط کشت انواع EMB Agar استعلام قیمت محیط کشت ارزانترین محیط کشت ائوزین متیلن بلو آگار ائوزین متیلن بلو آموزش خرید محیط کشت آگار چیست year 2 pe medium term planning xld-01 xld-00 xld محیط کشت xld محیط xld agar salmonella and shigella xld agar oxoid xld agar media xld agar himedia xld agar xld 500 test xld 170 xld 15w40 TSI Scharlau Salmonella Shigella Agar mrs-5 agar mrs broth محیط کشت mrs broth merck mrs broth medium mrs broth for lactobacillus MRS Broth mrs agar with tween 80 biolife mrs agar with tween 80 mrs agar oxoid mrs agar merck mrs agar media mrs agar himedia mrs agar e coli mrs agar 500g Mac Conky agar lactobacillus mrs broth 500g lactobacilli mrs broth (difco 0881) HiMedia garde dc14 1/4 extra large vegetable dicer EMB Agar dg18 agar sigma dg18 agar preparation dg18 agar plates dg18 agar oxoid dg18 agar merck dg18 agar himedia dg18 agar composition dg18 agar base conda محیط کشت conda pronadisa agar dg18 dichloran glycerol

محیط کشت | خرید محیط کشت | فروش محیط کشت | ارزان | اصل | اورجینال | 09357007743

محیط کشت (خرید محیط کشت – فروش محیط کشت) :

سفیر آزما کیان،‌ واردکننده و مرکز فروش محیط کشت می باشد. جهت استعلام قیمت و خرید محیط کشت، با شماره 02166074277 تماس بگیرید.

محیط کشت : محیطی است که سلول را تحت شرایط کنترل شده و خارج از محیط طبیعی خود رشد می دهیم.

به طور کلی این محیط شامل یک پلیت یا ظرف مناسب با یک بستر است که مواد مغذی ضروری (اسید های آمینه ، کربوهیدرات ها، ویتامین ها)، عامل رشد، هورمون ها، گازها (O2،Co2) و محیط فیزیو شیمیایی (PH،بافر فشار اسمزی،دما) را تنظیم می کند.

اکثر سلول ها برای رشد نیاز به بستر مصنوعی دارند که میتوان با استفاده از محیط های کشت مناسب به طور نامحدود سلول را کشت داد و از آنها برای موارد صنعتی، دارویی،تحقیقاتی و…. استفاده کرد.

مقدمه؛ معرفی محیط کشت

محیط کشت (Growth medium) محیط دارای مایع یا ژل می ‌باشد که به منظور رشد دادن میکروب‌ها، یاخته‌ها یا حتی گیاهان کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محیط‌های کشت به طور کلی شامل دو دسته هستند:

محیط کشت سلولی(cell culture):  که در آن از یاخته‌های ویژه‌ای استفاده می‌نمایند که از گیاهان و حیوان‌ها به دست آمده‌اند.

کشت میکروبیولوژی (microbiological culture): که به ویژه به منظور رشد دادن میکروب‌ها (شامل باکتری ها، قارچ ها و …) استفاده می‌گردد، از رایج ترین انواع کشت میکروبیولوژی می‌توان به نوترینت آگار و نوترینت براث اشاره نمود.

حال اگر بخواهیم بیشتر وارد جزئیات شویم، می توان محیط های کشت را از نظر ترکیب شیمیایی و دارا بودن مواد غذائی یا مواد باز دارنده به این صورت نیز دسته بندی کرد که محقق باید با توجه به پروژه خود یکی از آن ها را انتخاب کند.

جهت خرید محیط کشت با ما تماس بگیرید | سفیرآزماکیان، مرجع فروش محیط کشت 02166074277

۱محیط کشت انتخابی (Selective) :

این محیط ها برای جدا کردن یک یا دسته ها‏ایی از میکروارگانیسم‏ها بکار می‏روند و به علت دارا بودن مواد بازدارنده، از رشد میکروارگانیسم‏های ناخواسته جلوگیری می‏کنند. مانند محیط برد بارکر جهت جدا کردن استافیلوکوکوس اورئوس و یا محیط S.S برای سالمونلا و شیگلاو یا محیط دارای نمکهای صفراوی برای جدا کردن کلی فرمها.

این محیط ها برای رشد باکتری های مطلوب بهینه شده اند. در این محیط ها تنها باکتری های مورد نظر رشد می یابند. برای مثال اگر یک ارگانیزم به آنتی بیوتیک خاصی مثل آمپی سیلین یا تتراسیکلین مقاوم باشد میتوان این آنتی بیوتیک را به محیط کشت اضافه نمود، در این صورت سایر سلول های حساس به این آنتی بیوتیک قادر به رشد نخواهند بود.

سفیرآزماکیان، مرجع فروش محیط کشت | با ما تماس بگیرید 02166074277

۲محیطهای کشت غنی کننده (Enrichment) :

این محیط ها معمولا در مواردی به کار می‏روند که تعداد میکروارگانیسم مورد جستجو در نمونه غذائی کم بوده و یا به علت وجود زیاد میکروارگانیسم‏های دیگر جدا کردن آن با اشکال مواجه است.

این محیط ها با ترکیب خاص خود از نظر pH و مواد غذائی امکان رشد برای میکروارگانیسم مورد نظر را فراهم می‏ کند، مانند محیط گوشت پخته برای جدا کردن استافیلوکوکوس اورئوس. این محیط شامل نیازهای غذایی پیچیده مورد نیاز برای رشد میکروارگانیزم می باشد .

بنا بر تعریف دیگر اگر به محیط کشت کامل موادی نظیر خون یا سرم به میزان ۵ یا ۱۰ درصد اضافه کنیم محیط کشت غنی بدست می آید که میتوان به محیط کشت بلاد اگار و محیط کشت شکلات اگار اشاره نمود.

فروش محیط کشت  02166074277

۳محیط های کشت افتراتی (جدا کننده) (Differential)

محیط هایی هستند که میکروارگانیسم‏های مختلف در آن ویژگیهای خاص خود را نشان می‏دهند، مانند محیط های خون دار که در آن نمونه‏ های همولیتیک و غیر همولیتیک از هم جدا می‏ شوند و محیط مک کانکی آگار که در آن کلی فرمهای تخمیر کننده لاکتوز پرگنه ‏های قرمز می‏ دهند . در حالی که باکتریهای روده‏ای که قادر به تخمیر لاکتوز نیستند مانند سالمونلا پرگنه ‏های بی رنگ به وجود می‏ آورند.

مک کانکی آگار نوعی محیط افتراقی جامد برای متمایز کردن جمعیت زیادی ازمیکروبها است. این محیط اهمیت کاربردی زیادی در شناسایی تخمیرکننده های لاکتوز، پاتوژن های روده ای گرم منفی و جلوگیری ازرشد باکتریهای گرم مثبت دارد.

ایوزین متیلن بلو آکار نوعی محیط کشت افتراقی است که برای تشخیص و جداسازی باکتری های میله ای روده ای کرم منفی استفاده می شود. همجنین ایوزین متیلن بلو آکار مانع از رشد باکتری های کرم مثبت می شود. مبنای افتراق در این محیط بکارکیری دو رنک شاخص یعنی ایوزین و متیلن بلو‘است که متمایزکننده تخمیرکننده های لاکتوز ازارکانیسمهای فاقد توانایی تخمیر لاکتوز می باشد. در این محیط باکتری های تخمیر کننده لاکتوز دارای کلنی هایی با مرکز تیره هاشیه ای شفاف خواهند بود در حالیکه ارکانیسم هایی که نمیتوانند لاکتوز را تخمیرکنند کلنی های کاملا بی رنگ خواهند داشت.

۴– فروش محیط کشت کامل یا عمومی :

مانند محیط کشت نوترینت اگار (nutrient agar) یا نوترینت براث(nutrient broth)  و این محیط ها حاوی کلیه مواد لازم برای رشد باکتری ها هستند و فاقد مواد ضد میکروبی اند.

۵محیط کشت اختصاصی:

در این محیط فقط یکسری باکتری های خاص می توانند رشد کنند و از رشد باکتریهای دیگر جلوگیری می شود.

مانند محیط کشت مانیتول اگار که استاف اورئوس بیماریزا در ان رشد می کند و یا محیط کشت سالمونلا- شیگلا که برای جدا سازی باکتریهای فوق از انترو باکتریاسه به کار می رود.

استاف (stoph) شامل:

۱- چاپمن استون اگار(c.s.a)

۲- مانیتول سالت اگار(m.s.a)

۳- برد پارکر

۶محیط کشت انتقالی:

برای جلوگیری از ازبین رفتن مقداری از میکرو ارگانیسم های موجود در نمونه ای که مدتی طول میکشد تا از محل گرفتن نمونه به ازمایشگاه برسد بکار می رود مثل محیط استوارت(stuart)

جهت آشنایی بیشتر با محیط های کشت و انواع آن به مطلب “راهنمای خرید محیط کشت و انواع آن” مراجعه کنید.

مرجع فروش کیت آزمایشگاهی

سفیر آزما کیان، مرجع فروش محیط کشت 02166074277

آگار

آسپارژین براث

آزاید دکستروز براث

ATP Agar

ATP Broth

B12 اینوکالوم براث

B12 کالچر آگار

B12

آمیزترانسپورت

اسید براث

بایل اسکولین آگار

بیف اکستراکت آگار

بیف اکستراکت پودر

بیرد پارکر آگار

باسیلیوس سیریوس آگار

بریلیانتگرین آگار مودیفاید

برین هارت اینفیوژن براث

برین هارت اینفیوژن آگار

بلاد آگار

بیسموت سولفیت آگار

بروموکروزول پارپل آزاید براث

بروسلا براث

بروسلا براث

بروسلا آگار

بریلیانت گرین بایل براث

کلرامفنیکلیست گلوکز آگار

چاپمن استون آگار

سیتریماید آگار

کری بلیر مدیوم

کامپیلو باکتر آگار

Dnase Test Agar

C.L.E.D Agar

Czapekdox Agar

     کوکد میت

کالومبیا بلاد آگار

DTM Medium

دکستروز آگار

دیوکسی کولات سیترات آگار

دیوکسی کولات لاکتوز

دیوکسی کولات آگار

Eugonic LT

اندو آگار

EMB Agar

ای سی براث

دکستروز تریپتون براث

KF Streptococcal Agar

هکتون اینتریک آگار

ژیولیتی کانتونی براث

ژلاتین باکتریولوژیکال

فلوید تیو گلی کولات مدیوم

لوری سولفات براث

MRS Broth

MRS Agar

لاکتوز براث فلوید

کلینگر آیرون آگار

لایزین آیرون آگار

لایزین دی کربوکسیلاز براث

لیور براث

لیتموس میلک

لیستریا سلکتیو آگار

LB Broth

لوریا برتانی براث

لایزین مدیوم

لوانشتاین جانسون مدیوم

لوفلر سرم مدیوم

مالاشیت گرین براث

مک کانکی براث

مک کانکی آگار

MR-VP Agar

لیور براث

مانیتول سالت آگار

مالت اکسترکت پودر

مالت اکسترکت آگار

مالت آگار

مالونات براث

میلک آگار

M17 broth

M17 Agar Base

مولر هینتون براث

مولر هینتون آگار

اورنج سرم آگار

NNN Modified 100

نوترینت براث

نوترینت آگار

نیترات براث

پپتون واتر

پپتون باکتریولوژیکال

PA Broth

PSE Agar

Oat Meal Agar

پتیتو دکستروز آگار

پلیت کانت آگار

Phenylanine Agar

فنل رد براث بیس

فنل رد آگار بیس

پروتئوز پپتون

سودوموناس آگار پی

سودوموناس آگار اف

PPLO Agar

PPLO Broth

رز بنگال آگار

RVS Medium

Eugonic LT Broth

Ringer Salt Solution Powder

PE2 Medium

سابرود مدیوم فلوید براث

اسکیم میلک آگار

SS Agar

SPS Agar

SIM Medium

تترا تیونات براث

استارچ آگار

سیمون سیترات آگار

سلنیت سیستئین براث

سلنیت اف براث

تریپتون سویا آگار

تریپتون واتر

تریپتون

تریپل شوگر آیرون آگار

تمیتو جویس آگار

XLD Agar

ویولت رد بایل آگار

اوره براث

اوره آگار

تریپتون سویا براث

پپتون واتر بافر دار

راپاپورت مدیوم

BG Agar

SPS

EC Broth

اوره براث

قرص رینگر

مانیتول سالت آگار

لایزین آیرون اگار

لوریل سولفات

سفیر آزما کیان، مرجع فروش محیط کشت 02166074277

فروش محیط کشت | خرید محیط کشت | شرکت سفیر آزما کیان

محیط کشت | خرید محیط کشت | فروش محیط کشت | ارزان | اصل | اورجینال | 09357007743

مطب پیشنهادی :
رزین پلی استر مجسمه سازی | پلی استر | مجسمه پلی استر | رنگ کردن مجسمه پلی استری

 

راهنمای خرید محیط کشت و انواع محیط کشت؛ با توجه به اهداف و به منظور صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه های محقق، بیش از 200 نوع محیط کشت آماده مصرف وجود دارد که پس از انجام تست های کنترل کیفی درانواع پلیت ها ،لوله ها به صورت مایع و جامد تهیه و در بازار عرضه میگردد.

راهنمای خرید محیط کشت 

برای خرید محیط کشت باید انواع و کارایی انها را بشناسیم، به طور کلی محیط های کشت در صنایع زیر کاربرد دارند:

محیط کشت آزمایشگاه های تشخیص طبی

محیط کشت آزمایشگاه های کنترل کیفی صنایع غذایی

محیط کشت آزمایشگاه های کنترل کیفی صنایع داروسازی

محیط کشت آزمایشگاههای آب ومحیط زیست

محیط کشت آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه ها

در این مطلب ما قصد داریم که برای ارائه راهنمای خرید محیط کشت به صورت جامع، چند مثال از انواع محیط کشت و نحوه کاربرد آن ها برای شما بیاوریم. در صورتی که این مطلب برای شما کافی نبود، می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید تا به شما در انتخاب محیط کشت مورد نیازتان کمک کنند.  برای مشاهده اطلاعات تماس اینجا کلیک کنید.

پس از مطالعه راهنمای خرید محیط کشت، در صورت تمایل به خرید محیط کشت و کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، با ما تماس بگیرید.

راهنمای خرید محیط کشت 


Blood agar:
محیط کشت عمومی است که به منظور تکثیر و جدا سازی باکتری های بیماریزا بخصوص باکتری هایی که برای رشد به مواد مغذی احتیاج دارند بکار می رود. . بعلاوه در این محیط وجود همولیزین در باکتری ها را نیز می توان مورد بررسی قرار داد.


محیطکشتآگارشکلاته (Chocolate agar):
در این محیط کشت چون از خون دفیبرینه گاو استفاده شده برای رشد باکتری های نظیر هموفیلوس و نایسریاها که نیاز بیشتری به مواد غذایی آماده دارند مناسب می باشد.


E.M.B ائوزینمتیلنبلوآگار:
نوعی محیط کشتی است که برای تشخیص و جداسازی باکتری های میله ای روده ای گرم منفی استفاده می شود. در واقع ائوزین متیلن بلو آگار مانع از رشد باکتری های گرم مثبت می شود.ولی برخی گرم مثبت ها مانند استافیلوکوک های کواگوالز مثبت و برخی مخمر ها )کاندیدا آلبیکنس) می توانند در این محیط رشد کنند.

محیطکشتبریلیانتگرینآگار (Brilliant green agar):
محیطی است انتخابی و برای جداسازی گونه های سالمونلا استفاده میشود. این محیط از رشد بسیاری از باکتری های روده ای (انتروباکتریاسه) به جز سالمونلا جلوگیری می نماید. در صورتی که E coli، کلبسیلا و پروتئوس و سایر انترو باکتریاسه ها رشد نمایند، به دلیل اینکه قند لاکتوز و یا سوکروز و یا هر دو را تخمیر می نمایند و تولید اسید می کنند، در مجاورت معرف رنگی فنل رد به رنگ زرد در می آیند. در صورتی که باکتری های لاکتوز منفی مانند سالمونلا رشد نمایند، به دلیل عدم تخمیر قند در مجاورت معرف، محیط به رنگ ارغوانی در می آید.


Hektoen Enteric agarهکتونانتریکآگار:
محیطی انتخابی برای جداسازی و ترمیم نمونه های مدفوعی متعلق به باکتری های روده ای به ویژه سالمونلا و شیگلا است. این محیط باکتری های تخمیرکننده لاکتوز را از آنهایی که نمی توانند از تخمیر لاکتوز ، اسید تولید کنند با ایجاد رنگ زردنارنجی روی محیط مناسب در حضور شاخص pH متمایز می کند .


Macconkey agarمککانکیآگار:
محیطی جامد برای متمایز کردن جمعیت زیادی ازمیکروبها است.این محیط اهمیت کاربردی زیادی در شناسایی تخمیرکننده های لاکتوز، پاتوژن های روده ای گرم منفی دارد.


محیطکشتسابوردکستروزآگار sabouraud dextrose agar:
محیط انتخابی برای تکثیر قارچ ها می باشد، اما بسیاری از باکتری ها نیز در این محیط رشد می کنند. انتخابی بودن این محیط برای قارچ ها بر اساس PH پایین و همچنین مواد غذایی ناچیز این محیط می باشد.

شما در حال مطالعه راهنمای خرید محیط کشت و انواع آن می باشید.

mannitol salt agar test:

این محیط انتخابی برای تمایز استافیلوکوکهای پاتوژن مانیتول سالت آگار است. غلظت بالای نمک در این محیط مانع از رشد بیشتر میکروارگانیسمها می شود.نه تنها استافیلوکوک های پاتوژن می توانند در این محیط رشد کنند.


mueller hinton agar:
این محیط به عنوان یک محیط مغذی پایه برای بررسی آنتی بیوگرام مناسب است برای تهیه این محیط پس ازحل نمودن پودر دهیدراته محیط درآب مقطر و اتوکلاو نمودن , محیط را در پلیت های استریل تقسیم نمایید.


shigelle agar SS,agar Salmonella:
ین محیط از رشد باکتریهای گرم مثبت و بسیاری از باکتریهای گرم منفی جلوگیری می کند و به عنوان یک محیط انتخابی برای جداسازی سالمونلا و شیگلا بخصوص از نمونه مدفوع بسیار مناسب است.

Lysine iron agar:
از این محیط برای بررسی توانایی باکتری در دکربوکسیالسیون و دآمیناسیون لیزین استفاده می شود.محیط مزبور را پس از تهیه در لوله های استریل تقسیم نموده و لوله را به صورت شیب دار قرار دهید تا محیط به آرامی سرد و منجمد شود.

 راهنمای خرید محیط کشت

محیطکشت Cooked meet:

این محیط کشت به دلیل داشتن پارافین، باعث رشد باکتری های بی هوازی می گردد. این محیط کشت محیطی مغذی و غنی برای باکتری های بی هوازی مانند کلستریدیوم است. این محیط معرف خاصی نداشته و هدف ایجاد محیط کشت مناسب برای باکتری های بی هوازی است. بعد از رشد باکتری برای تفریق باید بر روی محیط های افتراقی با شرایط بی هوازی جهت تشخیص باکتری مورد نظر پرداخت.

TSI, Triple sugar iron agar:
این محیط حاوی سه قند گلوگز و لاکتوز و سوکروز است با این تفاوت که میزان گلوگز آن 1%میزان دو قند دیگر است.علاوه بر این قند ها این محیط حاوی پپتون ,تیو سولفات,آهن,آگار,بافر و معرف فنل رد است.روش کشت در این محیط به صورت عمقی و خطی است. و از این محیط برای نشان دادن تخمیر قند ها و تولید H2S,CO2 استفاده می شود.

S I M.Medium:

این مطلب را از دست ندهید:  برخی از مواد شیمیایی پرفروش مرک

محیطی نیمه جامد که از این محیط برای بررسی حرکت باکتری, توانایی احیای گوگرد و تولید SH2, تست اندول استفاده می شود.

این مطلب با عنوان راهنمای خرید محیط کشت به شما کمک می کند که دیدی بازتر در مورد انتخاب محیط های کشت داشته باشید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد فروش محیط کشت، اینجا کلیک کنید.


محیطکشتسیمونسیتراتآگار Simmons Citrate agar:

برای تعیین قدرت باکتری در استفاده از سیترات به عنوان تنها عامل کربندار موجود در محیط میباشد. باکتری هایی که قادر به رشد در این محیط باشند در حقیقت توانسته اند از سیترات که تنها عامل کربن دار در محیط است استفاده کنند و در نتیجه در مجاورت معرف رنگی بروموتیمول بلو به رنگ آبی در می آیند. در غیر این صورت به علت عدم رشد باکتری و عدم تغییر رنگ محیط آزمایش سیترات منفی است.


محیطکشتفلچر Fletcher’s medium:

این محیط برای جداسازی و نگهداری لپتوسپیراها بکار می رود. پس از استریلیزه کردن و خنک نمودن محیط، به آن ۸۰ میلی لیتر سرم خرگوش استریل اضافه نموده، سپس به مقدار ۷۵ میلی لیتر در لوله های استریل ریخته به مدت ۳۰ دقیقه در حرارت ۵۶ درجه سانتیگراد قرار می دهیم تا عامل مکمل موجود در سرم غیر فعال گردد.

برای جداسازی لپتوسپیرا، نمونه های خونادرار و نسج مشکوک را در این محیط کشت داده و در حرارت ۲۹ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ روز انکوبه می نماییم. متناوبا از کشت گسترش تهیه کرده و بوسیله میکروسکوپ با زمینه تاریک کشت را کنترل می نماییم.

تستکاتالازCatalase test:

با استفاده از این تست می توان وجود آنزیم کاتالاز را در باکتری مشخص نمود. در صورتی که باکتری واجد آنزیم کاتالاز باشد، با اضافه کرن آب اکسیژنه به کلنی برداشته شده باکتری بر روی لام، واکنش انجام شده به صورت تولید آب و اکسیژن بوده که به صورت حباب هایی نمایان می گردد. در صورتی که باکتری فاقد آنزیم کاتالاز باشد، بعد از اضافه نمودن آب اکسیژنه، هیچ گونه تغییری در تولید حباب حاصل از تجزیه آب اکسیژنه به آب و اکسیژن ایجاد نمی گردد و در نهایت باکتری کاتالاز منفی می باشد.

آزمایشکواگولازCoagulase test:

این مطلب را از دست ندهید:  محیط کشت RPMI 1640 | خرید محیط کشت RPMI 1640 | فروش محیط کشت RPMI 1640

با استفاده از این آزمایش می توان وجود آنزیم کواگولاز در باکتری استافیلوکوک اورئوس را مشخص نمود. آنزیم کواگولاز آنزیمی است که باعث لخته شدن پلاسمای سیتراته خرگوش می شود. با توجه به اینکه سیترات ماده ضد انعقاد می باشد، اما کواگولاز می تواند حتی در حضور ماده ضد انعقاد، پلاسما را لخته نماید. (فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل نماید.)

راهنمای خرید محیط کشت

تستاکسیداز :Oxidase test

مطب پیشنهادی :
خرید کباب پز تابشی | اتوماتیک | سالاماندر | کشابی | خانگی | ریلی | ارزان

قطره معرف اکسیداز (محلول آبی تترامتیلفسفاتفنیل آلانیل دی هیدروکلراید) را روی یک کاغذ صافی در یک پلیت قرار داده (قطرات روی کاغذ صافی خشک شوند) و میکروب مورد آزمایش را با یک سیم پلاتینیوم Platinium wire برداشته و آن را روی کاغذ آغشته به معرف اکسیداز گسترانیده و واکنش مثبت در مدت ۱۰ ثانیه بصورت ایجاد رنگ سیاه مایل به صورتی مشاهده می گردد.

محیطکشت (Oxidative Fermentative) OF):

با کشت باکتری در این محیط می توان مشخص نمود که استفاده باکتری از کربوهیدرات از طریق اکسیداسیون یا از طریق تخمیر صورت کرفته است. این محیط را در دو قسمت، یکی حاوی پارافین و دیگری فاقد پارافین تهیه نموده و از نمونه در هر دو محیط کشت می دهیم. در صورتی که باکتری تنها از طریق اکسیداسیون قند را مورد استفاده قرار دهد.

محیطکشتژلاتین Gelatin medium:

این محیط به منظور تعیین فعالیت پروتئولیتیکی باکتری ها می باشد. باکتری های پروتئولیتیک همیشه باکتری ها را ذوب می کنند. در صورتی که کشت ژلاتین در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد قرار داده شود، باید قبل از قرائت لوله های حاوی کشت ژلاتین را در دمای یخچال ۴ درجه به مدت ۱۵ دقیقه قرار داده، در صورتی که باکتری آنزیم ژلاتیناز را داشته باشد، لوله های کشت ژلاتین پس از انکوباسیون در یخچال به صورت مایع خواهند بود. در غیر اینصورت باکتری فاقد آنزیم ژلاتیناز می باشد.

راهنمای خرید محیطکشتمتیلردوژوسپروسکار:

این محیط کشت ملاک آزمایشی می باشد برای تفکیک مسیرهای تخمیر گلوکز و نهایتا ایجاد ترکیبات اسیدهای آلی بوتاندیول یا بوتیلن گلایکول بوده که از این آزمایش در تفکیک و تشخیص کلی فرم ها از هم مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در تمایز بین استافیلوکوک و میکروکوک و گونه های آن از این محیط استفاده می شود.

راهنمای خرید محیط کشت

Bile Esculine agar:

این محیط به علت دارا بودن اسکولینو صفرا برای شناسایی انتروکوک از سایراسترپتوکوک ه ابسیارمناسب است. دراین محیط صفرا به برخی از استرپتوکوک ها ازجمله انتروکوک اجازه رشد می دهد و باعث لیز بسیاری از استرپتوکوک ها می شود و در صورتی که باکتری قادر به هیدولیز اسکولین باشد گلوکز و اسکولتین (یک مولکول الکلی می باشد) آزاد می شود سپس اسکولتین با یون فریک موجود در محیط ایجاد کمپلکس سیاه رنگ می شود.

Mannitol Salt Agar:

این محیط یک محیط کشت انتخابی – افتراقی است ، حاوی ۵/۷ % نمک ، قند مانیتول و معرف PH فنل رد می باشد.

غلظت بالای نمک آن عامل انتخابی شدن محیط و عدم رشد بسیاری از باکتری ها می گردد .

اعضای استافیلوکوک قادر به رشد در این محیط اند.

S.aureus علاوه بر رشد میتواند با تخمیر مانیتول تولید اسید کند که باعث کاهش PH می شود . در PH اسیدی فنل رد از قرمز به زرد تغییر رنگ می دهد.

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و ساپروفیتیکوس قادر به تولید اسید نیستند ، پس کلنی های قرمز تشکیل می دهند.

این مطلب را از دست ندهید:  راهنمای خرید کیت تحقیقاتی | استعلام قیمت انواع کیت تحقیقاتی از نمایندگی اصلی

این امر سبب افتراق اورئوس از ساپروفیتیکوس و اپیدرمیدیس می شود .

osin Methylene Blue Agar:

یک محیط انتخابی – افتراقی حاوی مواد زیر است :

 • پروتئین
 • بافر
 • متیلن بلو
 • ائوزین
 • کربوهیدرات های سوکروز و لاکتوز

رنگ های ائوزین و متیلن بلو مانع از رشد باکتری های گرم + شده و به باکتری های گرم – اجازه رشد می دهند.

لاکتوز و سوکروز منبع کربن اند و باکتری ها بر اساس توانایی تخمیر و عدم تخمیر لاکتوز از هم جدا می شوند . (سوکرز منبع کربن برای باکتری هاییست که لاکتوز را تخمیر نمی کنند ).

لاکتوز + (مثبت) ها کلنی تیره و لاکتوز – (منفی) ها کلنی شفاف تولید می کنند .

 راهنمای خرید محیط کشت

Mac Conkey Agar:

این محیط ، یک محیط انتخابی – افتراقی است که سبب رشد انتروباکتریاسه و باکتری گرم – و افتراق لاکتوز + ها از لاکتوز – ها می شود . حاوی مواد زیر است :

 • پروتئین
 • نمک صفراوی
 • کلرید سدیم
 • لاکتوز
 • کریستال ویوله
 • قرمز خنثی

عمل انتخابی محیط مربوط است به کریستال ویوله و نمک صفراوی که مانع رشد گرم + ها می شوند.

آنها که لاکتوز + اند به رنگ قرمز صورتی اند که ناشی از تولید اسید از تخمیر لاکتوز و جذب آن توسط نوترال رد و بدنبال آن تغییر رنگ معرف به قرمز می باشد.

لاکتوز – ها کلنی بی رنگ ایجاد می کنند .

Triple Sugar Iron Agar ( TSI ):

این محیط برای شناسایی باسیل گرم – بر اساس توانایی تخمیر لاکتوز ، گلوکز و سوکروز و تولید SH2 می باشد . محیط حاوی مواد زیر است :

 • ۱/۰% گلوکز ، ۱% لاکتوز ، ۱% سوکروز
 • منبع سولفور
 • کلرید سدیم
 • پروتئین
 • معرف SH2
 • فنل رد

تخمیر قندها توسط میکروارگانیزم همراه با تغییر رنگ است .

باکتری تخمیر کننده گلوکز مقادیر فراوانی از اسید را تولید می کند و رنگ محیط را زرد رنگ می کند.

مواد قلیایی نیز در اثر دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو پپتون تولید می شود.

این مواد قلیایی مقدار کم اسید تولید شده در سطح را که در اثر تنفس ایجاد شده خنثی می کند، اما نمی تواند مقدار فراوان اسید ته لوله را خنثی کند.

بنابراین بالای لوله قرمز و ته آن زرد است  (K/A).

باکتری هایی که علاوه بر گلوکز می توانند لاکتوز و سوکروز را نیز تخمیر و تولید اسید کنند سبب زرد شدن کل لوله می شوند .( مقدار اسید تولیدی زیاد است ) (A/A).

عدم تغییر رنگ محیط نشاندهنده عدم تخمیر قندهاست که در این صورت احتمالا باکتری باسیل روده ای نیست (K/K).

تولید گاز همراه با ایجاد ترک و حباب در محیط است.

SH2 در نتیجه احیای تیوسولفات سدیم است. این گاز با سولفات آمونیوم فریک محیط ترکیب شده و رسوب سیاهی را ایجاد می کند .

KIA (کلیگر ایرون آگار) مشابه TSI است با این تفاوت که فاقد سوکروز می باشد.

برای فروش اینترنتی محیط کشت تماس بگیرید :

مشتریان ما

سفیر آزما کیان سال ها تجربه فعالیت در زمینه مواد شیمیایی و کیت تحقیقاتی دارد، مشتریان سفیر آزما کیان گواهی بر عملکرد شرکت در این سال هاست.

بهترین برند ها

سفیر آزما کیان وارد کننده و توزیع کننده برترین برند های دنیا از جمله سیگما الدریچ، مرک، ترموفیشر و ده ها برند دیگر در زمینه مواد شیمیایی و کیت تحقیقاتی می باشد.

 

با تشکر از طراحی سایت اراک

طراحی سایت اراک محیط کشت | خرید محیط کشت | فروش محیط کشت | ارزان | اصل | اورجینال | 09357007743 ویولت رد بایل آگار نوترینت براث نمایندگیم حیط کشت کاندا نمایندگی مک کانگی اگار نمایندگی مرک نمایندگی محیط کشت های مدیا نمایندگی محیط کشت نوترینت اگار نمایندگی محیط کشت میکروبی MRVP نمایندگی محیط کشت میکروبی نمایندگی محیط کشت مک کانگی اگار نمایندگی محیط کشت مرک نمایندگی محیط کشت مدیا نمایندگی محیط کشت کوندا نمایندگی محیط کشت کندا نمایندگی محیط کشت کروم اگار نمایندگی محیط کشت فلوکا نمایندگی محیط کشت غنی کننده نمایندگی محیط کشت شارلو شیراز نمایندگی محیط کشت شارلو در ایران نمایندگی محیط کشت شارلو اصفهان نمایندگی محیط کشت شارلو نمایندگی محیط کشت سیگما آلدریچ نمایندگی محیط کشت سیگما نمایندگی محیط کشت سلولی نمایندگی محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار نمایندگی محیط کشت دکستروز اگار نمایندگی محیط کشت تی اس آی نمایندگی محیط کشت پروناندیزا نمایندگی محیط کشت باکتری نمایندگی محیط کشت ای ام بی اگار نمایندگی محیط کشت اس ای ام نمایندگی محیط کشت آکروس نمایندگی محیط کشت Yeast Extract Agar نمایندگی محیط کشت xld agar نمایندگی محیط کشت TSI نمایندگی محیط کشت SIM نمایندگی محیط کشت scharlau نمایندگی محیط کشت Salmonella Shigella Agar نمایندگی محیط کشت RPMI 1640 نمایندگی محیط کشت ponandisa نمایندگی محیط کشت PE-2 Medium نمایندگی محیط کشت MRS Agar نمایندگی محیط کشت MRS نمایندگی محیط کشت Merck Millipore نمایندگی محیط کشت merck نمایندگی محیط کشت Mac Conky agar نمایندگی محیط کشت HiMedia نمایندگی محیط کشت Gibco نمایندگی محیط کشت Escherichia coli نمایندگی محیط کشت EMB Agar نمایندگی محیط کشت e coli نمایندگی محیط کشت DMEM نمایندگی محیط کشت DG18 Agar نمایندگی محیط کشت CONDA نمایندگی محیط کشت 9k نمایندگی محیط کشت نمایندگی کوندا در تهران نمایندگی کوندا در ایران نمایندگی فروش محیط کشت کندا نمایندگی سیگماالدریچ نمایندگی ای ام بی اگار نمایندگی اصلی محیط کشت کوندا نمایندگی اصلی محیط کشت کندا نمایندگی اصلی محیط کشت کاندا نمایندگی TSI نمایندگی Mac Conky agar نمایندگی HiMedia نمایندگی EMB Agar مک کانگی اگار معرف محیط xld محیط کشتSalmonella Shigella Agar محیط کشتCONDA محیط کشت9k محیط کشت یست اکستراکت محیط کشت ویولت رد بایل گلوکز آگار محیط کشت ویولت رد بایل آگار یال محیط کشت ویولت رد بایل آگار محیط کشت واتر محیط کشت های مدیا ارزان محیط کشت های مدیا محیط کشت نوترینت براث محیط کشت نوترینت اگار محیط کشت نوترینت آگار محیط کشت نوترینت محیط کشت میکروبی MRVP4 محیط کشت میکروبی محیط کشت مولر هینتون اگار محیط کشت مولر هینتون آگار محیط کشت مکانکی براث محیط کشت مکانکی آگار های محیط کشت مکانکی آگار محیط کشت مک کانگی اگار محیط کشت مک کانکی آگار محیط کشت مرک چیست محیط کشت مرک محیط کشت مدیا محیط کشت محیط ژیولیتی کانتونی محیط کشت محیط VRB محیط کشت محیط CGA محیط کشت مانیتول سالت آگار محیط کشت مانیتول سالت محیط کشت لوریل سولفات براث محیط کشت لایزین ایرون آگار محیط کشت لاکتوز براث محیط کشت گیبکو محیط کشت کوندا محیط کشت کوکد میت مدیوم محیط کشت کندا محیط کشت کری بلر محیط کشت کروم اگار محیط کشت کروم آگار محیط کشت کاندا محیط کشت کازو براث محیط کشت کازو آگار محیط کشت فنل رد براث محیط کشت فنل رد اگار محیط کشت فلوکا محیط کشت غنی کننده محیط کشت عمومی محیط کشت شیگلا محیط کشت شارلو محیط کشت سیمون سیترات آگار محیط کشت سیگما الدریچ محیط کشت سیگما آلدریچ محیط کشت سیگما محیط کشت سیتریماید آگار محیط کشت سیترات آگار محیط کشت سلولی محیط کشت سلنیت سیستئین براث محیط کشت سلنیت F براث محیط کشت سالمونلا-شیگلا-اگار محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار محیط کشت سالمونلا محیط کشت سابرود دکستروز آگار محیط کشت رایگان محیط کشت دیکلوران گلیسیرین آگار محیط کشت دکستروز اگار محیط کشت دکستروز آگار محیط کشت خارجی محیط کشت چینی محیط کشت چیست محیط کشت جامد محیط کشت تیو گلیکولات محیط کشت تی اس آی محیط کشت تریپل شوگر ایرون آگار محیط کشت تریپل شوگر آیرون آگار محیط کشت تریپتون واتر محیط کشت تریپتون سویا براث محیط کشت تریپتون سوی آگار محیط کشت تتراتیونات براث محیط کشت پلیت کانت اگار محیط کشت پلیت کانت آگار محیط کشت پروناندیزا محیط کشت پرفروش محیط کشت پتیتو دکستروز آگار محیط کشت پپتون واتر محیط کشت پایه محیط کشت بیسموت سولفیت آگار محیط کشت بیرد پارکر آگار محیط کشت بیتون واتر محیط کشت بیتون مرک محیط کشت بلاد اگار محیط کشت بلاد آگار محیط کشت بکتو پپتون محیط کشت برین هارت اینفیوژن براث محیط کشت برین هارت اینفیوژن آگار محیط کشت بروسلا اگار محیط کشت بروسلا آگار محیط کشت برلیانت گرین بایل براث محیط کشت برلیانت گرین آگار محیط کشت بر اساس ظاهر محیط کشت بایل اسکولین آگار محیط کشت باکتری چیست محیط کشت باکتری اشرشیاکلی محیط کشت باکتری e coli محیط کشت باکتری محیط کشت بافر پپتون واتر محیط کشت ای ام بی اگار محیط کشت اوره براث محیط کشت اورنج سرم آگار محیط کشت اورجینال محیط کشت انتخابی محیط کشت اماده محیط کشت افتراقی محیط کشت اصلی محیط کشت اصل محیط کشت اشرشیاکلی محیط کشت استارچ آگار محیط کشت اس ای ام محیط کشت ارزان محیط کشت اختصاصی اشرشیاکلی محیط کشت اختصاصی e coli محیط کشت اختصاصی محیط کشت ائوزین متیلن بلو آگار محیط کشت ائوزین متیلن بلو محیط کشت آماده محیط کشت آگار آگار محیط کشت آگار MRVP محیط کشت آگار محیط کشت آکروس محیط کشت ygc محیط کشت Yeast Extract Agar محیط کشت XLD اگار محیط کشت XLD آگار محیط کشت xld agar محیط کشت xld محیط کشت VRBG آگار محیط کشت VRBG محیط کشت Urea broth محیط کشت TSI آگار محیط کشت TSI agar محیط کشت TSI محیط کشت tsb محیط کشت tsa محیط کشت TCBS آگار محیط کشت SSسالمونلا شیگلا آگار محیط کشت ss agar محیط کشت Simmon Citrat agar محیط کشت SIM مدیوم محیط کشت SIM agar محیط کشت SIM محیط کشت Selenit Broth محیط کشت scharlau محیط کشت SCC محیط کشت SC محیط کشت Salmonella Shigella Agar محیط کشت RPMI 1640 محیط کشت R2A اگار محیط کشت R2A آگار محیط کشت ponandisa محیط کشت PE-2 Medium محیط کشت OSA محیط کشت nutrient broth محیط کشت Nutrient agar محیط کشت Muller hinton agar محیط کشت MRVP محیط کشت MRS Agar محیط کشت MRS محیط کشت Merck Millipore محیط کشت merck محیط کشت Malonate broth محیط کشت Mac Conky agar محیط کشت mac conkey محیط کشت Lysin Iron agar محیط کشت HiMedia محیط کشت gibco محیط کشت Escherichia coli محیط کشت emn agar محیط کشت EMB اگار محیط کشت EMB آگار محیط کشت EMB Agar محیط کشت EMB محیط کشت EC براث محیط کشت EC محیط کشت e coli محیط کشت DNASE Test Agar محیط کشت DMEM محیط کشت dg18 agar merck محیط کشت DG18 Agar محیط کشت CONDA محیط کشت CGA محیط کشت brucella agar محیط کشت blood agar محیط کشت BHI براث محیط کشت BHI محیط کشت baf agar محیط کشت baf محیط کشت agar Manitul salt محیط کشت 9k محیط کشت لایزین ایرون آگار کروم آگار کاربرد محیط کشت باکتری قیمت مک کانگی اگار قیمت محیط کشت های مدیا قیمت محیط کشت مک کانگی اگار قیمت محیط کشت مرک قیمت محیط کشت مدیا قیمت محیط کشت کوندا قیمت محیط کشت کندا قیمت محیط کشت کروم اگار قیمت محیط کشت کاندا قیمت محیط کشت شارلو قیمت محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار قیمت محیط کشت تهران قیمت محیط کشت باکتری قیمت محیط کشت اس ای ام قیمت محیط کشت xld agar قیمت محیط کشت TSI قیمت محیط کشت RPMI 1640 قیمت محیط کشت ponandisa قیمت محیط کشت PE-2 Medium قیمت محیط کشت MRS Agar قیمت محیط کشت MRS قیمت محیط کشت merck قیمت محیط کشت HiMedia قیمت محیط کشت gibco قیمت محیط کشت EMB Agar قیمت محیط کشت e coli قیمت محیط کشت DG18 Agar قیمت محیط کشت CONDA قیمت محیط کشت قیمت ای ام بی اگار قیمت انواع محیط کشتconda قیمت انواع محیط کشت میکروبی قیمت انواع محیط کشت کندا قیمت انواع محیط کشت قیمت EMB Agar فروش مک کانگی اگار فروش محیط های کشت آزمایشگاهی فروش محیط کشت9k فروش محیط کشت های مدیا فروش محیط کشت مک کانگی اگار فروش محیط کشت مرک فروش محیط کشت مدیا فروش محیط کشت کوندا تهران فروش محیط کشت کوندا فروش محیط کشت کندا تهران فروش محیط کشت کندا -CONDA فروش محیط کشت کندا فروش محیط کشت کاندا تهران فروش محیط کشت کاندا فروش محیط کشت عمومی فروش محیط کشت شارلو فروش محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار فروش محیط کشت تی اس آی فروش محیط کشت تهران فروش محیط کشت پروناندیزا فروش محیط کشت باکتری فروش محیط کشت ای ام بی اگار فروش محیط کشت اماده فروش محیط کشت اس ای ام فروش محیط کشت ازمایشگاهی فروش محیط کشت xld agar فروش محیط کشت TSI فروش محیط کشت SIM فروش محیط کشت RPMI 1640 فروش محیط کشت ponandisa فروش محیط کشت PE-2 Medium فروش محیط کشت MRS Agar فروش محیط کشت MRS فروش محیط کشت merck فروش محیط کشت Mac Conky agar فروش محیط کشت HiMedia فروش محیط کشت EMB Agar فروش محیط کشت e coli فروش محیط کشت DG18 Agar فروش محیط کشت CONDA فروش محیط کشت فروش اینترنتی محیط کشت فروش ای ام بی اگار فروش آنلاین محیط کشت فروش TSI فروش Mac Conky agar فروش EMB Agar عملکرد محیط کشت طرز تهیه محیط کشت xld طرز تهیه محیط کشت mrs agar شرکتهای فروش محیط کشت شرکت های فروشنده محیط کشت میکروبی شرکت های تولید کننده محیط کشت میکروبی شرکت های تولید کننده محیط کشت شرکت فروش محیط کشت شرکت conda شرکه conda شارلو سفارش محیط کشت های مدیا سایت محیط کشت سایت فروش محیط کشت سایت خرید محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار سالمونلا در xld رنگ محیط xld راهنمای خرید محیط کشت راهنمای انتخاب محیط کشت دفتر فروش محیط کشت های مدیا درمان عفونت ای کولای درمان باکتری اشرشیاکلی درباره محیط کشت خصوصیات باکتری اشرشیاکلی خریدو فروش انواع محیط کشت conda خریدمحیط کشت مولر هینتون اگار خریدمحیط کشت مک کانگی اگار خریدمحیط کشت لاکتوز براث Lactose Broth خریدمحیط کشت کوندا خریدمحیط کشت پلیت کانت اگار خریدمحیط کشت پروناندیزا خریدمحیط کشت پپتون واتر خریدمحیط کشت بلاد اگار Blood Agar خریدمحیط کشت بروسلا اگار خریدمحیط کشت XLD اگار خریدمحیط کشت SIM خریدمحیط کشت R2A اگار خریدمحیط کشت ponandisa خریدمحیط کشت EC خریدمحیط کشت E.coli-EC Medium خریدمحیط کشت DNASE Test Agar خریدمحیط کشت CONDA خرید وفروش محیط کشت تهران خرید و فروش محیط کشت تهران خرید و فروش محیط کشت خرید و فروش انواع محیط کشت کوندا خرید و فروش انواع محیط کشت کندا خرید و فروش انواع محیط کشت کاندا خرید مک کانگی اگار خرید محیط کشت9k خرید محیط کشت های مدیا خرید محیط کشت نوترینت اگار خرید محیط کشت میکروبی MRVP خرید محیط کشت میکروبی خرید محیط کشت مک کانگی اگار خرید محیط کشت مرک خرید محیط کشت مدیا خرید محیط کشت محیط کشت نوترینت اگار خرید محیط کشت محیط کشت مک کانگی اگار خرید محیط کشت محیط کشت Mac Conky agar خرید محیط کشت کوندا تهران خرید محیط کشت کوندا خرید محیط کشت کندا تهران خرید محیط کشت کندا خرید محیط کشت کروم اگار خرید محیط کشت کاندا تهران خرید محیط کشت کاندا خرید محیط کشت فلوکا خرید محیط کشت غنی کننده خرید محیط کشت عمومی خرید محیط کشت شارلو خرید محیط کشت سیگما آلدریچ خرید محیط کشت سیگما خرید محیط کشت سلولی خرید محیط کشت سالمونلا شیگلا آگار خرید محیط کشت دکستروز اگار خرید محیط کشت تی اس آی خرید محیط کشت تهران خرید محیط کشت پروناندیزا خرید محیط کشت باکتری خرید محیط کشت ای ام بی اگار خرید محیط کشت اماده خرید محیط کشت اصلی کوندا خرید محیط کشت اصلی کندا خرید محیط کشت اصلی کاندا خرید محیط کشت اس ای ام خرید محیط کشت ازمایشگاهی خرید محیط کشت آماده خرید محیط کشت آکروس خرید محیط کشت آزمایشگاهی خرید محیط کشت Yeast Extract Agar خرید محیط کشت xld agar خرید محیط کشت TSI خرید محیط کشت SIM خرید محیط کشت scharlau خرید محیط کشت Salmonella Shigella Agar خرید محیط کشت RPMI 1640 خرید محیط کشت ponandisa خرید محیط کشت PE-2 Medium خرید محیط کشت MRS Agar خرید محیط کشت MRS خرید محیط کشت Merck Millipore خرید محیط کشت merck خرید محیط کشت Mac Conky agar خرید محیط کشت HiMedia خرید محیط کشت Gibco خرید محیط کشت Escherichia coli خرید محیط کشت EMB اگار خرید محیط کشت EMB Agar خرید محیط کشت e coli خرید محیط کشت DMEM خرید محیط کشت DG18 Agar خرید محیط کشت CONDA خرید محیط کشت 9k خرید محیط کشت خرید پودر محیط کشت خرید اینترنتی محیط کشت های مدیا خرید اینترنتی محیط کشت کوندا خرید اینترنتی محیط کشت کندا خرید اینترنتی محیط کشت کاندا خرید اینترنتی محیط کشت خرید ای ام بی اگار خرید آنلاین محیط کشت خرید TSI خرید scharlau خرید Mac Conky agar خرید EMB Agar حیط کشت مک کانگی اگار چگونه محیط کشت بخریم؟ جلای فلزی e coli تفسیر محیط کشت xld تفسیر محیط xld تعریف محیط کشت باکتری تعریف محیط کشت تشخیص باکتری اشرشیاکلی ترکیبات محیط xld بهترین محیط کشت های مدیا بهترین محیط کشت برین هارت اینفیوژن بروسلا آگار ای ام بی اگار انواع محیط کشت براساس عملکرد انواع محیط کشت TSI انواع محیط کشت انواع EMB Agar استعلام قیمت محیط کشت ارزانترین محیط کشت ائوزین متیلن بلو آگار ائوزین متیلن بلو آموزش خرید محیط کشت آگار چیست year 2 pe medium term planning xld-01 xld-00 xld محیط کشت xld محیط xld agar salmonella and shigella xld agar oxoid xld agar media xld agar himedia xld agar xld 500 test xld 170 xld 15w40 TSI Scharlau Salmonella Shigella Agar mrs-5 agar mrs broth محیط کشت mrs broth merck mrs broth medium mrs broth for lactobacillus MRS Broth mrs agar with tween 80 biolife mrs agar with tween 80 mrs agar oxoid mrs agar merck mrs agar media mrs agar himedia mrs agar e coli mrs agar 500g Mac Conky agar lactobacillus mrs broth 500g lactobacilli mrs broth (difco 0881) HiMedia garde dc14 1/4 extra large vegetable dicer EMB Agar dg18 agar sigma dg18 agar preparation dg18 agar plates dg18 agar oxoid dg18 agar merck dg18 agar himedia dg18 agar composition dg18 agar base conda محیط کشت conda pronadisa agar dg18 dichloran glycerol

متفرقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *