بانک های اطلاعاتی ISI | Scopus | Google Scholar

بانک های اطلاعاتی ISI | Scopus | Google Scholar

بانک های اطلاعاتی ISI | Scopus | Google Scholar

بانک های اطلاعاتی ISI | Scopus | Google Scholar

ضریب تاثیر IF مقالات یکی از شاخص های اثرگذار برای علم سنجی در دنیای علم به شمار می رود و شاخص impact factor هر ساله توسط پایگاه ISI Thomson Reuters محاسبه شده و سپس تحت عنوان گزارشات استنادی ژورنال ها JCR و یا Journal Citation Report منتشر می شود. در این بخش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد. آیا میتوانیم به شاخص ایمپکت فاکتور اعتماد نماییم و تفاوت محاسبه این IF با سایر شاخص های ارایه شده توسط اسکوپوس Scopus و یا گوگل اسکالر Google Scholar چیست؟

تهیه فهرست دقیقی از ارجاع به هر مقاله و در نهایت مجله در هر سال یکی از داده های مهم برای بدست آوردن IF مجله به شمار می رود. سه پایگاه مهم برای تهیه فهرست و گزارش دقیق شامل ISI Thomson، پایگاه Scopus و پایگاه گوگل پژوهشگر Google scholar هستند. حال سوالی که در اینجا پیش می آید این است که تفاوت این گزارشات و فهرست ها چیست و کدام گزارش قابل اعتمادتر هستند.

مطالعات نشان می دهد که خروجی فهرست ها و گزارشات استنادی توسط سه پایگاه با یکدیگر متفاوت هستند. گزارشات پیشین توسط موسسه های مختلف نشان می دهد که google scholar و Scopus نسبت به پایگاه ISI به ترتیب 96 و 87.5 درصد ارجاعات را بدرستی گزارش کرده بودند. با اینکه گزارشات ارجاعی توسط ISI نیز با 4 درصد خطا همراه بوده است. نتیجه تحقیق بالا بدین صورت است که ISI بیشترین دقت را در تشخیص ارجاعات را دارا است و Scopus کمترین دقت و حساسیت را نسبت به تشخیص صحیح ارجاعات را داراست. با این وجود گوگل اسکالر Google Scholar هرچند تعداد ارجاعات را با حساسیت بیشتری نسبت به Scopus از خود نشان می دهد ولی در مقایسه با Scopus و ISI قابل اعتماد نیست زیرا قابلیت Google scholar در ارایه و گردآوری داده ها برای گزارشات ضعیف است.

 

مطلب پیشنهادی :  راهکارهایی برای اینکه ارزش مقاله شما افزایش پیدا کند؟

 

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

افزودن یک دیدگاه