لیست مجلات علمی و ترویجی رشته حسابداری

لیست مجلات علمی و ترویجی رشته حسابداری

لیست مجلات علمی و ترویجی رشته حسابداری

لیست مجلات علمی و ترویجی رشته حسابداری

لیست مجلات علمی و ترویجی رشته حسابداری :

 

لیست مجلات علمی رشته حسابداری وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته حسابداری، مقالات علمی و ترویجی ژورنال های داخلی رشته حسابداری، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و ترویجی حسابداری

1. فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي
ISSN 1024-8161
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر طهمورث حسنقلي پور ياسوري
سردبير: دكتر ساسان مهراني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 91 + متن »

2. فصلنامه بين المللي مديريت مالي و حسابداري مديريت انگليسي
International Journal of Finance and Managerial Accounting
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي مالي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر فريدون رهنماي رود پشتي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 8 + متن »

3. فصلنامه پژوهش هاي تجربي حسابداري
ISSN 2251-8509
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه الزهرا (س)
مدير مسئول: دكتر سيد علي حسيني
سردبير: دكتر علي رحماني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 27 + متن »

4. فصلنامه پژوهش هاي حسابداري مالي
ISSN 2008-7691
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول، سردبير: دكتر ناصر ايزدي نيا
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 35 + متن »

5. نشريه پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي فارسي – انگليسي
ISSN 2383-0379
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزى
مدير مسئول: دكتر فرزانه حيدرپور
سردبير: دكتر رضوان حجازي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 37 »

6. مجله پژوهش هاي كاربردي در گزارشگري مالي
ISSN 2345-3125
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي
مدير مسئول: دكتر موسي بزرگ اصل
سردبير: دكتر حميد حقيقت
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 11 + متن »

7. مجله پيشرفت هاي حسابداري فارسي – انگليسي
ISSN 2008-9988
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سيدمجتبي زبرجد
سردبير: دكتر محمد نمازي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين شماره 73 + متن »

8. فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي
ISSN 2251-8428
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن حسابداري ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي ثقفي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 38 + متن »

9. مجله حسابداري مالي
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم پايه)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
مدير مسئول: دكتر فرزاد كريمي
سردبير: دكتر محسن دستگير
محل انتشار: مباركه ساير مشخصات» عناوين شماره 35 »

10. مجله حسابداري مديريت فارسي – انگليسي
ISSN 2228-5938
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مدير مسئول: دكتر هاشم نيكومرام
سردبير: دكتر فريدون رهنماي رودپشتي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 37 + متن »

11. نشريه حسابداري ارزشي و رفتاري فارسي – انگليسي
ISSN 2476-7166
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر خسرو منطقي
سردبير: دكتر زهرا ديانتي ديلمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 4 + متن »

12. نشريه حسابداري دولتي
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر عزيز گرد
سردبير: دكتر علي رحماني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 6 + متن »

13. فصلنامه دانش حسابداري مالي
ISSN 2251-8975
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) – قزوين
مدير مسئول: دكتر حميد حقيقت
سردبير: دكتر غلامرضا كردستاني
محل انتشار: قزوين ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن » اشتراک»
»» اين مجله تا شماره 6 با نام فصلنامه پژوهش هاي تجربي حسابداري مالي منتشر شده است.

14. فصلنامه دانش حسابداري
ISSN 2008-8914
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدير مسئول، سردبير: دكتر اميد پورحيدري
محل انتشار: كرمان ساير مشخصات» عناوين شماره 33 + متن »

15. فصلنامه دانش حسابداري و حسابرسي مديريت
ISSN 2322-5785
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن حسابداري مديريت مالي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر هاشم نيكو مرام
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 26 + متن »

16. فصلنامه دانش حسابرسي
ISSN 1681-9691
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: ديوان محاسبات كشور
سردبير: دكتر محمد قسيم عثماني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 70 + متن »

17. فصلنامه مطالعات تجربي حسابداري مالي
ISSN 1375-1138
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علامه طباطبايي – دانشكده مديريت و حسابداري
مدير مسئول: دكتر لعيا الفت
سردبير: دكتر جعفر باباجاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 56 + متن »
»» اين مجله تا شماره 29 با نام مطالعات حسابداري منتشر شده است.

18. فصلنامه مطالعات حسابداري و حسابرسي
ISSN 2252-0864
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن حسابداري ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي ثقفي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 26 + متن »

 

مطلب پیشنهادی :  مجلات علمی و پژوهشی رشته روانشناسی

 

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

error: تلفن های تماس : 09353132500 و 09199631325 می باشد.