لیست مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد

لیست مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد

لیست مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد

لیست مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد :

لیست مجلات علمی مصوب دانشگاه آزاد، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر دانشگاه آزاد، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی

1. International Journal of Foreign Language Teaching and Research انگليسي
International Journal of Foreign Language Teaching and Research
ISSN 2322-3898
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مدير مسئول: دكتر اميد طباطبايي
سردبير: دكتر حسين وحيد دستجردي
محل انتشار: نجف آباد ساير مشخصات» عناوين شماره 24 + متن »

2. Journal of Advances in Computer Research انگليسي
Journal of Advances in Computer Research
ISSN 2345-606X
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
مدير مسئول: همايون موتمني
سردبير: علي موقر
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

3. فصلنامه بوم شناسي گياهان زراعي فارسي – انگليسي
ISSN 1735-5230
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه
مدير مسئول: دكتر سليمان جمشيدي
سردبير: پرفسور حمداله كاظمي اربط
محل انتشار: ميانه ساير مشخصات» عناوين شماره 50 + متن »
»» اين مجله تا شماره 35 با نام فصلنامه دانش نوين كشاورزي پايدار منتشر شده است.

4. مجله بين المللي محاسبات و مدل سازي رياضي فارسي – انگليسي
International Journal of Mathematical Modelling & Computations
ISSN 2228-6225
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مركزي
مدير مسئول: دكتر محمدعلي فريبرزي عراقي
سردبير: دكتر مجيد اميرفخريان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

5. مجله بيومكانيك ورزشي فارسي
ISSN 2476-4906
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
مدير مسئول: دكتر مهدي مجلسي
سردبير: دكتر نادر فرهپور
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

6. پژوهش نامه تاريخ
ISSN 1735-8221
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
مدير مسئول: دكتر جواد هروي
سردبير: دكتر امير اكبري
محل انتشار: بجنورد ساير مشخصات» عناوين شماره 48 + متن »

7. فصلنامه پژوهش هاي نقد ادبي و سبك شناسي
ISSN 2345-5403
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
مدير مسئول: دكتر محمد حكيم آذر
سردبير: دكتر قهرمان شيري
محل انتشار: شهركرد ساير مشخصات» عناوين شماره 30 + متن »

8. فصلنامه پژوهش هاي به زراعي
ISSN 2008-6601
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري
مدير مسئول: دكتر اميد صادقي پور
سردبير: دكتر عليرضا پازوكي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 »
»» اين مجله تا سال 88 با نام تنش هاي محيطي در علوم گياهي منتشر شده است.

9. فصلنامه پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ فارسي – انگليسي
ISSN 1735-9783
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
مدير مسئول: دكتر علي اصغر بهاري
سردبير: دكتر شاهين فكور
محل انتشار: سنندج ساير مشخصات» عناوين شماره 22 »
»» اين مجله تا سال 92 با نام مجله دامپزشكي منتشر شده است.

10. مجله پژوهش هاي جامعه شناختي
ISSN 1735-5516
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
مدير مسئول: دكتر طاهره ميرساردو
سردبير: دكتر سيدمحمدصادق مهدوي
محل انتشار: گرمسار ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال هفتم با نام پژوهش نامه علوم اجتماعي منتشر شده است.

11. فصلنامه پژوهشهاي زراعي در حاشيه كوير
ISSN 1735-4234
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين – پيشوا (معاونت پژوهشي)
مدير مسئول: دكتر عليرضا استعلاجي
سردبير: دكتر محمد نصري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهاردهم شماره 3 + متن »
»» اين مجله تا سال 87 با نام دانش كشاورزي ايران منتشر شده است و همچنين اين مجله تغيير نام مجدد داشته است و تا سال 90 با نام كشاورزي پويا منتشر شده است.

12. مجله پژوهش در شيوه هاي آموزش زبان انگليسي انگليسي
Research in English Language Pedagogy
ISSN 2538-4244
دوفصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
مدير مسئول: دكتر حميدرضا حق وردي
سردبير: دكتر منصور كوشا
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 2016 با نام Iranian Journal of Research in English Language Teaching منتشر شده است.

13. دو فصلنامه پژوهش در علوم كشاورزي
ISSN 1735-8884
دوفصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
مدير مسئول: دكتر ابراهيم بهداد
سردبير: دكتر پيام نجفي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 15 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 92 متوقف شده است.

14. پژوهشنامه تربيتي فارسي – انگليسي
ISSN 1735-7659
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد
مدير مسئول: دكتر مصيب سامانيان
سردبير: دكتر عبدالله شفيع آبادي
محل انتشار: بجنورد ساير مشخصات» عناوين شماره 54 »

15. نشريه پيام باستان شناس
دوفصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
مدير مسئول: دكتر امير صادق نقشينه
سردبير: دكتر حميدرضا ولي پور
محل انتشار: ابهر ساير مشخصات» عناوين شماره 24 + متن »

16. فصلنامه تاريخ
ISSN 2008-0271
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات
مدير مسئول: دكتر حسين زماني
سردبير: دكتر امير تيمور رفيعي
محل انتشار: محلات ساير مشخصات» عناوين شماره 24 + متن »

17. فصلنامه تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي
ISSN 2228-5458
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند
مدير مسئول: دكتر سعيد ذاكر بستان آباد
سردبير: دكتر مهدي شكرابي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 30 + متن »

18. فصلنامه تحقيقات حشره شناسي فارسي – انگليسي
ISSN 2008-4668
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
مدير مسئول: دكتر رضا وفايي شوشتري
سردبير: دكتر ابراهيم سليمان نژاديان
محل انتشار: اراك ساير مشخصات» عناوين شماره 34 + متن »

19. مجله توليد گياهان زراعي در شرايط تنش هاي محيطي
ISSN 2322-1208
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران
مدير مسئول: دكتر قربان نورمحمدي
سردبير: دكتر حميد مدني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »
»» پس از بهار 92 شماره ديگري از اين مجله منتشر نشده است.

20. فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي
ISSN 2008-7845
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مدير مسئول: دكتر احمد خادم الحسيني
سردبير: دكتر مهدي مومني
محل انتشار: نجف آباد ساير مشخصات» عناوين شماره 25 + متن »

21. فصلنامه داروهاي گياهي فارسي – انگليسي
ISSN 2008-8884
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
مدير مسئول: دكتر عبدالله قاسمي پيربلوطي
سردبير: دكتر عبدالله قاسمي پيربلوطي، پروفسور مجيد آويژگان
محل انتشار: شهر كرد ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه تمايلي به ايندكس شماره زمستان 90 به بعد در اين سايت مرجع را ندارد!

22. فصلنامه دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات) فارسي – انگليسي
ISSN 2008-2754
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال
مدير مسئول: دكتر موسي مجيدي
سردبير: دكتر زهرا اباذري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 37 + متن »

23. فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق
ISSN 2322-3871
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مدير مسئول: دكتر غضنفر شاهقليان
سردبير: دكتر محمد عطايي
محل انتشار: نجف آباد ساير مشخصات» عناوين شماره 33 + متن »
»» اين مجله تا شماره 7 با نام پژوهش در فناوري برق منتشر شده است.

24. فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي
ISSN 1735-8493
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار
مدير مسئول: دكتر نادر سليماني
سردبير: دكتر عبدالرحيم نوه ابراهيم
محل انتشار: گرمسار ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 1 + متن »

25. مجله زبان و ادبيات فارسي
ISSN 1735-8000
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا اشرف زاده
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال دوره دوم شماره 10 + متن »

26. فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات
ISSN 2008-8485
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
مدير مسئول: دكتر محمدرضا اردكاني
سردبير: دكتر داوود حبيبي
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال چهاردهم شماره 1 + متن »

27. فصلنامه زمين شناسي ژئوتكنيك انگليسي
Journal of Geotechnical Geology
ISSN 2383-0875
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان
مدير مسئول: دكتر جعفر رهنماراد
سردبير: دكتر غلامرضا لشكري پور
محل انتشار: زاهدان ساير مشخصات» عناوين سال سيزدهم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا تابستان 92 با نام نشريه زمين شناسي كاربردي منتشر شده است.

28. فصلنامه زيبايي شناسي ادبي
ISSN 1735-837X
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
مدير مسئول: دكتر محمدرضا قاري
سردبير: دكتر محمدرضا زمان احمدي
محل انتشار: اراك ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 33 + متن »
»» اين نشريه تا سال 88 با نام زبان و ادبيات فارسي چاپ شده است و همچنين اين مجله دوباره تغيير نام داشته كه از سال 88 تا سال 91 بانام فصلنامه انديشه هاي ادبي منتشر شده است.

29. مجله زيست شناسي جانوري
ISSN 1735-9724
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: معاونت پژوهش و فن آوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
مدير مسئول: دكتر هومن شجيعي
سردبير: دكتر غلامحسن واعظي
محل انتشار: دامغان ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 3 + متن »

30. نشريه شيمي فيزيك و الكتروشيمي انگليسي
Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry
ISSN 2008-9228
دوفصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
مدير مسئول: دكتر زهرا شرفي
سردبير: دكتر مهدي وادي
محل انتشار: مرودشت ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

31. دو فصلنامه صحيفه مبين
ISSN 1735-8701
دوفصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي
مدير مسئول: دكتر عبدالمجيد طالب تاش
سردبير: دكتر ابراهيم كلانتري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 61 + متن »

32. مجله عرفانيات در ادب فارسي (ادب و عرفان) فارسي – انگليسي
ISSN 2008-7195
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
مدير مسئول: دكتر هادي خديور
سردبير: دكتر مهدي شريفيان
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين شماره 34 + متن »
»» اين مجله تا شماره 15 با نام مجله ادب و عرفان منتشر شده است.

33. فصلنامه علوم اجتماعي
ISSN 1735-7039
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر
مدير مسئول: دكتر نبي اله ايدر
سردبير: دكتر وحيد قاسمي
محل انتشار: شوشتر ساير مشخصات» عناوين شماره 41 + متن »

34. فصلنامه زمين شناسي محيط زيست
ISSN 2008-4250
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر
مدير مسئول: دكتر ناصر عبادتي
سردبير: دكتر سيد محمود فاطمي عقدا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 39 + متن »

35. فصلنامه فقه و تاريخ تمدن
ISSN 1735-8019
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر عباسعلي تفضلي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 48 + متن »

36. فصلنامه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي
ISSN 2228-5318
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
مدير مسئول: دكتر كيومرث نيازآذري
سردبير: دكتر ابراهيم صالحي عمران
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

37. مجله فناوري اطلاعات در طراحي مهندسي
ISSN 1735-1985
دوفصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
مدير مسئول: دكتر مهرداد جلالي
سردبير: دكتر حسين دلداري
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا سال چهارم با نام مجله فني مهندسي منتشر شده است.

38. فصلنامه كاربرد شيمي در محيط زيست
ISSN 2228-768x
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر
مدير مسئول: دكتر مرتضي قلي زاده
سردبير: دكتر سيروس لطفي
محل انتشار: اهر ساير مشخصات» عناوين شماره 32 + متن »

39. فصلنامه گياه پزشكي
ISSN 2008-3114
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
مدير مسئول: دكتر هادي استوان
سردبير: دكتر مجيد فلاح زاده
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

40. فصلنامه گياه و زيست بوم
ISSN 1735-7454
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري
مدير مسئول: دكتر علي اكبر تجلي
سردبير: دكتر فرهنگ مراقبي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 54 + متن »

41. مجله مديريت استراتژيك صنعتي انگليسي
Journal of Industrial Strategic Management
ISSN 2538-2756
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي موحدي
سردبير: دكتر حسنعلي آقاجاني
محل انتشار: فيروزكوه ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 2 + متن »

42. فصلنامه مديريت توسعه و تحول
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
مدير مسئول: دكتر مرتضي موسي خاني
سردبير: دكتر سيد مهدي الواني
محل انتشار: قزوين ساير مشخصات» عناوين شماره 32 + متن »

43. فصلنامه مديريت صنعتي فارسي – انگليسي
ISSN 2008-9007
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
مدير مسئول: دكتر بهروز زارعي
سردبير: دكتر منصور خاكسار
محل انتشار: سنندج ساير مشخصات» عناوين شماره 43 + متن »

44. مجله مسكويه
ISSN 2008-0859
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري
مدير مسئول: دكتر محمد تقي امامي خويي
سردبير: دكتر اللهيار خلعتبري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 11 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از شماره 12 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

45. فصلنامه مطالعات محيطي هفت حصار
ISSN 2322-5602
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان ،دانشكده هنر و معماري
مدير مسئول: دكتر كيانوش ذاكرحقيقي
سردبير: دكتر حميد ماجدي
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 23 + متن »

46. مجله مطالعات جامعه شناختي جوانان
ISSN 2476-5198
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
مدير مسئول: دكتر علي رحماني فيروزجاه
سردبير: دكتر محمد صادق مهدوي
محل انتشار: بابل ساير مشخصات» عناوين شماره 29 + متن » اشتراک»
»» اين مجله تا شماره 6 با نام جامعه شناسي مطالعات جوانان منتشر شده است و از شماره 23 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

47. فصلنامه مطالعات سياسي
ISSN 2008-3122
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر
مدير مسئول: دكتر قربانعلي گنجي
سردبير: دكتر مسعود مطلبي
محل انتشار: آزاد شهر ساير مشخصات» عناوين شماره 37 »

48. فصلنامه مهندسي برق مجلسي انگليسي
ISSN 2345-377X
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرمجلسي
مدير مسئول، سردبير: دكتر محسن عشوريان
محل انتشار: مجلسي ساير مشخصات» عناوين شماره 46 + متن »

49. مجله نظريه تقريب و كاربردهاي آن انگليسي
Theory of Approximation and Applications
ISSN 1735-8337
دوفصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
مدير مسئول: دكتر اسماعيل بابليان
سردبير: دكتر سعيد عباسبندي
محل انتشار: اراك ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا شماره 1 سال 9 با نام مجله رياضيات Mathematics Scientific Journal منتشر شده است.

50. فصلنامه نقش مايه فارسي
ISSN 2008-2614
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري
مدير مسئول: دكتر مرجان صلواتي
سردبير: ندا رضايي آذر
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 15 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 93 متوقف شده است .

51. فصلنامه نوآوري هاي مديريت آموزشي
ISSN 2008-1138
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
مدير مسئول: دكتر فتاح ناظم
سردبير: دكتر صمد كريم زاده
محل انتشار: رودهن ساير مشخصات» عناوين سال سيزدهم شماره 2 »
»» اين مجله تا سال 91 با نام فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي منتشر شده است.

52. فصلنامه يافته هاي نوين كشاورزي فارسي – انگليسي
ISSN 1735-8353
فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك
مدير مسئول: دكتر حميد مشهدي
سردبير: دكتر حميد مدني
محل انتشار: اراك ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 4 + متن »

 

مطلب پیشنهادی :  مجلات علمی و پژوهشی رشته اقتصاد

 

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

افزودن یک دیدگاه