لیست مجلات نامعتبر و فاقد اعتبار وزارت علوم

لیست مجلات نامعتبر و فاقد اعتبار وزارت علوم

لیست مجلات نامعتبر و فاقد اعتبار وزارت علوم

لیست مجلات نامعتبر و فاقد اعتبار وزارت علوم :

 

از آنجایی که در سال های اخیر ارزیابی دانشجویان در پایان نامه ها و رساله های دکتری، مصاحبه های دکتری، ارتقای اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها به میزان قابل ملاحظه ای به پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر وابسته است، لذا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اسفند ماه سال 1391 شروع به معرفی مجلات فاقد اعتبار، بلک لیست blacklist جعلی نموده است. بطوریکه در آن تاریخ  تعداد 197 مجله نمایه شده در ISI، WOS، Scopus ، JCR و … به عنوان مجلات فاقد اعتبار و یا لیست سیاه و بلک لیست و جعلی  hijacked معرفی گردید.

 

در واقع این نشریات بطور مداوم توسط کارشناسان و هیئت ممیزه وزارت علوم مورد پایش قرار گرفته و مجلاتی که کیفیت مورد انتظار را نداشته اند، فاقد اعتبار تشخیص داده شده اند. بطور کلی این دسته از مجلات هر مقاله در هر رشته ای با هر کیفیتی با دریافت هزینه به چاپ می رسانند. بنابراین بهتر است دانشجویان، محققان و اساتید دانشگاه قبل از ارسال مقالات خود به این مجلات از لیست اعلام شده وزارت علوم تحت عنوان فهرست نشریات نامعتبر خارجی وزارت علوم قابل دانلود در سایت http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx مجله مورد نظر خود را مورد بررسی قرار دهند چرا که چاپ مقاله در این دسته از مجلات علاوه بر هزینه مالی که محقق متحمل می شود، خسارات جبران ناپذیری بر شهرت محقق وارد می نماید و امتیازی به این دسته از مجلات در مصاحبه دکتری، نمره پایان نامه، ارتقا اعضای محترم هیئت علمی از طرف دانشگاه تعلق نخواهد گرفت.

 

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

 ردیفعنوان مجلهISSNبرخی از نمایه های پوشش دهنده
1Academic Journal of Cancer Research (AJCR)1995-8943Scopus
2Academic Journal of Entomology1995-8994WoS
3Academic Journal of Plant Sciences1995-8986Anthropology Abstracts, Index Copernicus
4ACTA ChirurgiaeOrthopaedicae et TraumatologiaeCechoslovaca0001-5415WoS, Scopus
5ACTA Crystallographica Section E-Structure Reports Online1600-5368JCR, WoS, Scopus
6ACTA PetrologicaSinica1000-0569WoS, Scopus
7ActaParasitologicaGlobalis2079-2166Index Copernicus
8Advanced Crop Science2322-4282_
9Advanced Studies In Theoretical Physics1313-1311Scopus
11Advances in Biological Research1992-0067Pub-Med, Chemical Abstracts Service (CAS)
11Advances in Dynamical Systems and Applications [ADSA]0973-5321MathSciNet, Zentralblatt MATH
12Advances in Theoretical and Applied Mathematics [ATAM]0973-4554MathSciNet, Zentralblatt MATH
13African Journal of Basic & Applied Sciences2079-2034Index Copernicus
14African Journal of Microbiology Research1996-0808JCR, WoS, Scopus
15African Journal of Pharmacy and Pharmacology1996-0816JCR, WoS, Scopus
16American Journal of Agricultural and Biological Sciences1557-4989Scopus
17American Journal of Animal and Veterinary Sciences1557-4555Scopus
18American Journal of Applied Sciences1546-9239Scopus
19American Journal of Biochemistry and Biotechnology1553-3468Scopus
21American Journal of Biochemistry and Molecular Biology2150-4210Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE
21American Journal of Drug Discovery and Development2150-427XScopus, Chemical Abstracts Services (CAS), EMBASE
22American Journal of Environmental Sciences1553-345XScopus
23American Journal of Food Technology1557-4571Scopus
24American Journal of Infectious Diseases1553-6203Scopus, Genamics
25American Journal of Immunology1553-619XScopus
26American Journal of Pharmacology and Toxicology1557-4962Scopus
27American Journal of Plant Physiology1557-4539Scopus
28Anatomical Sciences Education1935-9772WoS, Scopus
29Applied Mathematical Sciences (AMS)1312-885xScopus
31American Medical Journal1949-0070Chemical Abstract Services (CAS)
31American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences1818-6769Zoological Record
32American-Eurasian Journal of Toxicological Sciences2079-2050Zoological Record, Index Copernicus
33Annals of Biologycal Research0976-1233Zoological Record
34Archives Des Science1661-464xWoS, Scopus
35Ariel0004-1343Scopus
36Asian Case Research Journal0218-9275JCR, WoS, Scopus
37Asian Journal of Agricultural Research1819-1894Scopus
38Asian Journal of Algebra1994-540xZentralblatt MATH
39Asian Journal of Animal and Veterinary Advances1683-9919JCR, WoS, Scopus
41Asian Journal of Animal Sciences1819-1878Scopus
41Asian Journal of Applied Sciences1996-3343
42Asian Journal of Biochemistry1815-9923Scopus
43Asian Journal of Biotechnology1996-0700
44Asian Journal of Cell Biology1814-0068Scopus
45Asian Journal of Clinical Nutrition1992-1470Scopus
46Asian Journal of Crop Science1994-7879Scopus
47Asian Journal of Earth Sciences1819-1886Scopus
48Asian Journal of Epidemiology1992-1462Scopus
49Asian Journal of Plant Pathology1819-1541Scopus
51Asian Journal of Plant Sciences1682-3974Scopus
51Asian Journal of Poultry Science1819-3609Scopus
52Asian Journal of Scientific Research1992-1454Scopus
53Australian Journal of Basic and Applied Sciences1991-8178Scopus
54Bioinorganic Chemistry and Applications1565-3633JCR, WoS, Scopus
55Biotechnology1682-296xScopus
56Collection Building0160-4953Scopus
57Corrosion Reviews0334-6005Scopus
58Current Research in Tuberculosis1819-3366Scopus
59European Journal of Applied Sciences2079-2077Chemical Abstracts Service (CAS)
61European Journal of Biological Sciences2079-2085Index Copernicus
61European Journal of Scientific Research1450-216x ,Scopus, Zoological Record
62Global Veterinaria1992-6197Scopus
63Global Journal of Biotechnology & Biochemistry2078-466XIndex Copernicus
64Global Journal of Molecular Sciences1990-9241Chemical Abstracts Service (CAS)
65Global Journal of Pharmacology1992-0075Scopus, Index Copernicus
66Global Journal of Pure and Applied Mathematics [GJPAM]0973-1768MathSciNet, Zentralblatt MATH
67Harefuah0017-7768Scopus
68High Temperature Materials and Processes0334-6455JCR, WoS, Scopus
69IEICE Electronics Express1349-2543JCR, WoS, Scopus
71Indian Journal of Animal Research0367-6722JCR, WoS, Scopus
71Information Technology Journal1812-5638Scopus
72International Journal of Agricultural and Statistical Sciences0973-1903JCR, WoS, Scopus
73International Journal of Agricultural Research1816-4897Scopus
74International Journal of Agronomy & Plant Production (IJAPP)2051-1914Index Copernicus,
75International Journal of Applied Chemistry [IJAC]0973-1792Scopus, Chemical Abstract Services (CAS)
76International Journal of Applied Mathematical Sciences [JAMS]0973-0176MathSciNet, Zentralblatt MATH
77International Journal of Applied Mathematics and Mechanics [IJAMM]0973-0184Zentralblatt MATH
78International Journal of Biological Chemistry1819-155xScopus
79International Journal of Botany1811-9700Scopus
81International Journal of Cancer Research1811-9727Scopus
81International Journal of Dairy Science1811-9743Scopus
82International Journal of Difference Equations [IJDE]0973-6069MathSciNet, Zentralblatt MATH
83International Journal of Innovative Computing Information and Control1349-4198WoS, Scopus
84International Journal of Management Theory and Applications (IREMAN)2281-8588Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
85International Journal of Mathematical Analysis1312-8876Scopus
86International Journal of Microbiological Research2079-2093Chemical Abstracts Service (CAS)
87International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation1565-1339JCR, WoS, Scopus
88International Journal of Oceans and Oceanography (IJOO)0973-2667Scopus
89International Journal of Pharmacology1811-7775JCR, WoS, Scopus
91International Journal of soft Computing1816-9503Scopus
91International Journal of Sustainable Agriculture2079-2107Index Copernicus
92International Journal of Turbo & Jet-Engines0334-0082JCR, WoS, Scopus
93International Journal of Water Resources & Arid Environments2079-7079Index Copernicus
94International Journal on Advanced Materials and Technologies (IREAMT)2281-6704Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
95International Journal on Communications Antenna and Propagation2039 -5086Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
96International Journal on Disability and Human Development1565-012XJCR, WoS,
97International Journal on Energy Conversion (IRECON)2281-5295Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
98International Journal on Engineering Applications (IREA)2281-2881Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
99International Journal on Heat and Mass Transfer Theory and Applications (IREHEAT)2281-8537Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
111International Journal on Information Technology (IREIT)2281-2911Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
111International Journal on Numerical and Analytical Methods in Engineering (IRENA)2281-7026Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
112International Review of Aerospace Engineering (IREASE)1973-7459Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
113International Review of Automatic Control (IREACO)1974-6059Scopus, Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
114International Review of Biophysical Chemistry (IREBIC)2038-0321Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
115International Review of Chemical Engineering (IRECHE)2035-1755Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
116International Review of Civil Engineering (IRECE)2036-9913Index Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
117International Review of Electrical Engineering (IREE)1827- 6660
118International Review of Physics (IREPHY)1971-680XIndex Copernicus, Cambridge Scientific Abstracts (CSA/CIG)
119International Review of Mechanical Engineering1970-8734Scopus
111International Review on Computers and Software1828-6003Scopus
111International Review on Modelling and Simulations1974-9821Scopus
112Iranica Journal of Energy and Environment2079-2115Index Copernicus
113Israel Affairs1353-7121JCR, WoS, Scopus
114Israel Economic Review0792-0385Scopus
115Israel Exploration Journal0021-2059Scopus
116Israel Journal of Aquaculture-Bamidgeh0792-156XJCR, WoS, Scopus
117Israel Journal of Chemistry0021-2148JCR, WoS, Scopus
118Israel Journal of Ecology & Evolution1565-9801JCR, WoS, Scopus
119Israel Journal of Mathematics0021-2172JCR, WoS, Scopus
121Israel Journal of Plant Sciences0792-9978JCR, WoS, Scopus
121Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences0333-7308JCR, WoS, Scopus
122Israel Journal of Veterinary Medicine0334-9152JCR, WoS, Scopus
123Israel Medical Association Journal1565-1088JCR, WoS, Scopus
124JCPSP-Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan1022-386XJCR, WoS, Scopus
125Journal of American Science1545-1003Zoological Record
126Journal D AnalyseMathematique0021-7670JCR, WoS, Scopus
127Journal of Animal and Veterinary Advances1680-5593JCR, WoS, Scopus
128Journal of Basic and Applied Scientific Research2090-4304Zoological Record
129Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology0792-6855Scopus
131Journal of Complementary Medicine1446-8263JCR, WoS,
131Journal of Computer Science1549-3636Scopus
132Journal of Family Studies1322-9400WoS, Scopus
133Journal of Food Agriculture & Environment(International Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE)1459-0255JCR, WoS, Scopus
134Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants2079-2158Index Copernicus
135Journal of Intelligent Systems0334-1860Scopus
136Journal of Israeli History1353-1042JCR, WoS, Scopus
137Journal of Nano-materials1687-4110Scopus
138Journal of Reproduction and Infertility2079-2166Index Copernicus
139Journal of Rural Co-operation0377-7480Scopus
141Journal of Social Sciences1549-3652Genamics
141Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers0257-9731WoS, Scopus
142Law Library Journal0023-9283WoS, Scopus
143Libyan Agriculture Research Center Journal International2219-4304Index Copernicus
144Life Science Journal- ACTA Zhengzhou University Overseas Edition1097-8135JCR, WoS, Scopus
145Mankind Quarterly0025-2344WoS, Scopus
146Medicine and Law0723-1393Scopus
147Middle-East Journal of Scientific Research1990-9233Zoological Record, Scopus
148Multidisciplinary Respiratory Medicine1828-695XJCR, WoS, Scopus
149OnLine Journal of Biological Sciences1608-4217Scopus, Chemical Abstract Services (CAS), AGRIS, AGRICOLA
151Pakistan Journal of Nutrition1680-5194Scopus
151Pediatric Endocrinology Reviews1565-4753Scopus
152Perspectives in Education0258-2236WoS, Scopus
153Physics International1948-9803)ChemicalAbstract Services (CAS
154Phytoparasitica0334-2123JCR, WoS, Scopus
155Plant Pathology Journal1812-5387Scopus
156Public Health Reviews0301-0422Scopus
157RefuatHapehVehashinayim0792-9935Scopus
158Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology2040-7459Scopus
159Research Journal of Botany1816-4919Scopus
161Research Journal of Business Management1819-1932Scopus
161Research Journal of Cardiology1819-3404Scopus
162Research Journal of Environmental Toxicology1819-3420Scopus
163Research Journal of Immunology1994-7909Scopus
164Research Journal of Medicinal Plant1819-3455Scopus
165Research Journal of Microbiology1816-4935Scopus
166Research Journal of Obstetrics and Gynecology1994-7925Scopus
167Research Journal of Parasitology1816-4943Scopus
168Research Journal of Phytochemistry1819-3471Scopus
169Research Journal of Seed Science1819-3552Scopus
171Reviews in Analytical Chemistry0793-0135JCR, WoS, Scopus
171RynekEnergii1425-5960WoS, Scopus
172South African Journal on Human Rights0258-7203WoS
173Texas Journal of Science0040-4403Zoological Record, Scopus
174Trends in Bioinformatics1994-7941Scopus
175Trends in Medical Research1819-3587Scopus
176World Applied Sciences Journal(WASJ)1818-4952Scopus
177World Engineering & Applied Sciences Journal2079-2204Index Copernicus
178World Journal of Agricultural Sciences1817-3047
179World Journal of Chemistry1817-3071Chemical Abstracts Service (CAS), Index Copernicus
181World Journal of Dairy & Food Sciences1817-308XIndex Copernicus,
181World Journal of Fish and Marine Sciences2078-4589Zoological Record, Index Copernicus
182World Journal of Fungal and Plant Biology2219-4312Index Copernicus
183World Journal of Medical Sciences1817-3055Scopus
184World Journal of Zoology1817-3098Zoological Record, Index Copernicus
185Wseas Transactions on Applied And Theoretical Mechanics1991-8747Scopus
186WseasTranSactions on Communication1109-2742Scopus
187WseasTranSactions on Computres1109-2750Scopus
188Wseas Transactions on Fluid Mechanics1790-5087Scopus
189Wseas Transactions on Heat And Mass Transfer1790-5044Scopus
191Wseas Transactions on Information Science And Applications1790-0832Scopus
191WseasTranSactions on Mathematics1109-2769Scopus
192Wseas Transactions on Systems1109-2777Scopus
193Wseas Transactions on Systems And Control1991-8763Scopus
194Wulfenia Journal1561-882XWoS, Scopus
195PENSEE0031-4773SCOPUS
196NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ1022-9493Zoological Record,
197JOKULL0449-0576JCR
198Bradleya0265-086XBIOSIS Previews JCR,
199Bothalia0006-8241SCOPUS, BIOSIS Previews, JCR
200Afinidad0001-9704JCR, SCOPUS
201Interciencia0378-1844JCR
مطلب پیشنهادی
اکسپت و چاپ مقاله ارزان | اکسپت و چاپ مقاله فوری

افزودن یک دیدگاه