مجلات علمی و پژوهشی رشته اقتصاد

مجلات علمی و پژوهشی رشته اقتصاد

مجلات علمی و پژوهشی رشته اقتصاد | مجلات علمی و ترویجی رشته اقتصاد

مجلات علمی و پژوهشی رشته اقتصاد :

لیست مجلات علمی رشته اقتصاد وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته اقتصاد، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته اقتصاد، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی اقتصاد، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی اقتصاد، پذیرش مقاله علمی و ترویجی اقتصاد از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

1. Iranian Economic Review انگليسي
Iranian Economic Review
ISSN 1026-6542
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر ابولقاسم مهدوي
سردبير: دكتر حسين عباسي نژاد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 52 + متن »

2. Journal of Money & Economy انگليسي
Journal of Money & Economy
ISSN 1735-1057
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر مسعود نيلي
سردبير: دكتر غلامعلي شرزه اي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 2 + متن »

3. مجله اقتصاد منابع طبيعي
ISSN 2345-301x
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر سيد جواد امام جمعه زاده
سردبير: دكتر رحمان خوش اخلاق
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 9 »
»» توقف انتشار

4. نشريه اقتصاد مالي فارسي – انگليسي
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
مدير مسئول: دكتر نعمت فليحي
سردبير: دكتر جمشيد پژويان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 40 »

5. فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري فارسي – انگليسي
ISSN 2345-2870
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي اقتصاد شهري ايران
مدير مسئول: سيدمحسن طباطبايي مزدآبادي
سردبير: مهدي صادقي شاهداني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 22 + متن »

6. فصلنامه اقتصاد و الگوسازي
ISSN 2476-5775
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عباس عرب مازار
سردبير: دكتر محمد نوفرستي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 32 + متن »

7. دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي
ISSN 2251-7790
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر مصطفي سليمي فر
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه مي باشد.

8. مجله اقتصاد و بانكداري اسلامي
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي اقتصاد اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر عباس عرب مازار
سردبير: دكتر ميثم موسائي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 23 + متن »

9. نشريه اقتصاد و تجارت نوين فارسي، انگليسي
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: دكتر سيد سجاد علم الهدي
سردبير: دكتر سعيد مشيري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 39 + متن »

10. نشريه اقتصاد پولي، مالي
ISSN 2251-8452
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر محمود هوشمند
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه مي باشد.

11. فصلنامه اقتصاد مقداري فارسي – انگليسي
ISSN 2008-5850
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر حسن فرازمند
سردبير: دكتر سيدعزيز آرمن
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين شماره 56 + متن »
»» اين نشريه تا پايان سال 87 با نام فصلنامه بررسي هاي اقتصادي منتشر شده است.

12. فصلنامه اقتصاد اسلامي فارسي – انگليسي
ISSN 1735-3262
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مدير مسئول: علي اكبر رشاد
سردبير: عباس عرب مازار
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 70 + متن » اشتراک»

13. دو فصلنامه اقتصاد تطبيقي
ISSN 2383-0565
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: سيد سجاد علم الهدي
سردبير: احمد كتابي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

14. نشريه اقتصاد شهري فارسي
ISSN 2588-4867
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: بابك صفاري
سردبير: نعمت الله اكبري
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

15. فصلنامه برنامه ريزي و بودجه
ISSN 2251-9092
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي (وابسته به رياست جمهوري)
مدير مسئول: دكتر مسعود نيلي
سردبير: دكتر غلامعلي فرجادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 136 + متن » اشتراک»

16. فصلنامه پژوهش هاي پولي – بانكي
ISSN 2008-5788
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده پولي و بانكي
مدير مسئول: دكتر علي ديواندري
سردبير: دكتر احمد مجتهد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 35 + متن »
»» اين مجله تا شماره 11 با نام فصلنامه پول و اقتصاد منتشر شده است.

17. فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران
ISSN 1726-0728
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده علوم اقتصادي – دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر تيمور محمدي
سردبير: دكتر عبدالرسول قاسمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 73 + متن » اشتراک»

18. فصلنامه پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي
ISSN 2228-5954
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر هادي غفاري
سردبير: دكتر محمدرضا لطفعلي پور
محل انتشار: اراك ساير مشخصات» عناوين شماره 31 + متن »

19. فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي
ISSN 1027-9024
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت امور اقتصادي- وزارت امور اقتصادي و دارايي
مدير مسئول: حسين ميرشجاعيان حسيني
سردبير: محسن مهرآرا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 85 + متن »

20. پژوهشنامه ماليات
ISSN 2251-6484
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان امور مالياتي كشور
مدير مسئول: سيد كامل تقوي نژاد
سردبير: دكتر تيمور رحمانى
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و پنجم شماره 36 + متن »
21. پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران
ISSN 2423-5954
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر حميد آماده
سردبير: دكتر مسعود درخشان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 23 + متن »
»» اين مجله تا شماره 6 با نام فصلنامه اقتصاد محيط زيست و انرژي منتشر شده است.

22. پژوهشنامه اقتصاد كلان
ISSN 2322-1178
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مازندران
مدير مسئول: دكتر مهرداد مدهوشي
سردبير: دكتر احمد جعفري صميمي
محل انتشار: بابلسر ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 23 + متن »
»» اين مجله تا سال 88 با نام پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي منتشر شده است.

23. پژوهشنامه اقتصادي
ISSN 1735-210X
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده علوم اقتصادي ـ دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر اسفنديار جهانگرد
سردبير: دكتر عباس شاكري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 67 + متن » اشتراک»

24. فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)
ISSN 1735-6768
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر عباس عصاري آراني
سردبير: دكتر يداله دادگر
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هجدهم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا سال 90 با نام پژوهشهاي اقتصادي منتشر شده است.

25. فصلنامه تحقيقات مدلسازي اقتصادي
ISSN 2228-6454
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا منجذب
سردبير: دكتر محسن ابراهيمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 31 + متن »

26. فصلنامه تحقيقات اقتصادي فارسي – انگليسي
ISSN 0039-8969
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده اقتصاد – دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر حسين عباسي نژاد
سردبير: دكتر جعفر عبادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 123 + متن »

27. دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي ايران
ISSN 1735-3300
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدير مسئول: عليرضا اعرافي
سردبير: حسين آقانظري
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 29 + متن » اشتراک»

28. مجله دانش و توسعه
ISSN 2008-1456
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمد حسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر محمود هوشمند
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال هفدهم شماره 34 + متن »
»» توقف انتشار

29. فصلنامه راهبرد اقتصادي
ISSN 2252-0597
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده تحقيقات راهبردي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
مدير مسئول: دكتر علي اكبر ولايتي
سردبير: دكتر اكبر كميجاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »

30. نشريه راهبرد توسعه
ISSN 1735-2460
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مهندس سيدمرتضي نبوي
مدير مسئول: دكتر محمد خوش چهره
سردبير: دكتر حسن سبحاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 53 + متن » اشتراک»
»» اين مجله تا شماره 31 با نام راهبرد ياس منتشر شده است.

31. مجله سياست گذاري اقتصادي فارسي – انگليسي
ISSN 2008-0131
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه يزد
مدير مسئول: دكتر زهرا نصراللهي
سردبير: دكتر كاظم ياوري
محل انتشار: يزد ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 18 + متن »

32. فصلنامه سياستهاي مالي و اقتصادي
ISSN 2345-3435
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي
مدير مسئول: دكتر حسين مير شجاعيان حسيني
سردبير: داوود منظور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 21 + متن »

33. نشريه مدلسازي اقتصاد سنجي
ISSN 2345-654X
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر مجيد مداح
سردبير: دكتر اسمعيل ابونوري
محل انتشار: سمنان ساير مشخصات» عناوين شماره 7 + متن »
»» اين نشريه از شماره 4 رتبه علمي پژوهشي دريافت كرده است.

34. فصلنامه مدلسازي اقتصادي
ISSN 1735-9910
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه
مدير مسئول: دكتر اسمعيل ابونوري
سردبير: دكتر محمود محمودزاده
محل انتشار: فيروزكوه ساير مشخصات» عناوين شماره 41 + متن »

35. مجله مطالعات اقتصادي انگليسي

Iranian Journal of Economic Studies
ISSN 2322-1402
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر قاسم حببيب آگهي
سردبير: دكتر علي حسين صمدي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

36. نشريه مطالعات و سياستهاي اقتصادي (نامه مفيد) فارسي، انگليسي
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مفيد قم
مدير مسئول: سيدمسعود موسوي كريمي
سردبير: اكبر كميجاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 106 + متن »
»» اين مجله از شماره 101 از مجله نامه مفيد تفكيك شده است.

37. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي
ISSN 1626-1735
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه مطالعات بين المللي انرژي
مدير مسئول: علي اصغر زارعي
سردبير: دكتر حميد ابريشمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 56 + متن »

38. دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي
ISSN 2008-4102
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول: دكتر محمدهادي زاهدي وفا
سردبير: دكتر محمد مهدي عسكري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 19 + متن »

39. مجله مطالعات اقتصاد بين الملل انگليسي
International Economics Stud
ISSN 2008-9643
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر خديجه نصرالهي
سردبير: دكتر سيد كميل طيبي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 46 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال 87 با عنوان مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان منتشر شده است.

40. فصلنامه مطالعات اقتصادي كاربردي ايران
ISSN 2322-2530
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بوعلي سينا
مدير مسئول: دكتر سعيد عيسي زاده
سردبير: دكتر محمدحسن فطرس
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين شماره 26 + متن »
41. نشريه معرفت اقتصاد اسلامي
ISSN 2008_8515
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره
مدير مسئول: محمدجواد توكلي
سردبير: حسن آقانظري
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 1 + متن » اشتراک»

42. فصلنامه نظريه هاي كاربردي اقتصاد
ISSN 2423-6578
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر حسين پناهي
سردبير: دكتر محمد علي متفكرآزاد
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

 

مطلب پیشنهادی :  مجلات نامعتبر کدامند ؟ شناسایی مجلات نامعتبر

 

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

افزودن یک دیدگاه