مجلات علمی و پژوهشی رشته تربیت بدنی

مجلات علمی و پژوهشی رشته تربیت بدنی

مجلات علمی و پژوهشی رشته تربیت بدنی| مجلات علمی و ترویجی تربیت بدنی

مجلات علمی و پژوهشی رشته تربیت بدنی :

لیست مجلات علمی رشته تربیت بدنی (مدیریت ورزشی) وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته تربیت بدنی، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته تربیت بدنی (مدیریت ورزشی)، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی تربیت بدنی، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی تربیت بدنی، پذیرش مقاله علمی و ترویجی تربیت بدنی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

1. فصلنامه المپيك
ISSN 1025-4277
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر عباسعلي گائيني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 63 + متن »
»» توقف انتشار

2. دو فصلنامه پژوهش در توانبخشي ورزشي
ISSN 2383-1464
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بوعلي سينا
مدير مسئول: دكتر مهرداد عنبريان
سردبير: دكتر علي يلفاني
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين شماره 10 + متن »

3. نشريه پژوهش هاي معاصر در مديريت ورزشي
ISSN 2345-4628
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بوعلي سينا
مدير مسئول: دكتر علي يلفاني
سردبير: دكتر غلامرضا شعباني بهار
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »
»» اين مجله تا شماره 5 با نام پژوهش هاي مديريت ورزشي و علوم حركتي منتشر شده است.

4. مجله پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي فارسي
ISSN 2345-5551
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر محمدعلي قره
سردبير: دكتر ابوالفضل فراهاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 25 + متن »
»» اين مجله تا شماره 3 با نام پژوهش هاي كاربردي مديريت و علوم زيستي در ورزش منتشر شده است.

5. فصلنامه پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش
ISSN 1735-5354
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر سيدعبدالحميد احمدي
سردبير: دكتر علي اصغر رواسي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

6. نشريه پژوهش در ورزش تربيتي فارسي
ISSN 2345-3591
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مدير مسئول: دكتر رضا قراخانلو
سردبير: دكتر رضا اندام
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 13 + متن »
»» اين مجله تا شماره 9 با نام مجله پژوهش در ورزش دانشگاهي منتشر شده است.

7. دو فصلنامه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي
ISSN 2252-0716
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا دهخدا
سردبير: دكتر عباس بهرام
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »
»» مجله پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي از مجله علوم حركتي و ورزش تفكيك شده است.

8. نشريه پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي
ISSN 2345-6523
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر محمدرضا سرمدي
سردبير: دكتر حسين زارع
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 20 + متن »

9. دو فصلنامه پژوهش در طب ورزشي و فناوري
ISSN 2252-0708
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا دهخدا
سردبير: دكتر عباس بهرام
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »
»» مجله پژوهش در طب ورزشي و فناوري از مجله علوم حركتي و ورزش تفكيك شده است.

10. فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي
ISSN 1735-7314
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
سردبير: دكتر حبيب هنري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 26 »
»» توقف انتشار

11. پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي
ISSN 5397-2008
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مازندران
مدير مسئول: دكتر شادمهر ميردار
سردبير: دكتر محمدحسين رضوي
محل انتشار: بابلسر ساير مشخصات» عناوين شماره 26 »

12. پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي
ISSN 2008-5389
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مازندران
مدير مسئول: دكتر شادمهر ميردار
سردبير: دكتر الهه طالبي گركاني
محل انتشار: بابلسر ساير مشخصات» عناوين شماره 26 + متن »
»» پژوهشنامه علوم ورزشي از شماره 8 به دو مجله بنام هاي پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي و مديريت ورزشي و رفتار حركتي تفكيك و پژوهشنامه فيزيولوژي ورزشي كاربردي ادامه همان پژوهشنامه علوم ورزشي منتشر شده است.

13. فصلنامه حركت
ISSN 1563-3306
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمود گودرزي
سردبير: دكتر سيدنصراله سجادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 39 + متن »
»» توقف انتشار

14. نشريه رشد و يادگيري حركتي – ورزشي
ISSN 2008-9333
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمود گودرزي
سردبير: دكتر فضل اله باقرزاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 30 + متن »

15. نشريه رفتار حركتي
ISSN 2538-273X
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مدير مسئول: دكتر رضا قراخانلو
سردبير: دكتر مهدي نمازي زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 31 + متن »
»» آرشيو اين مجله در فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي مي باشد.

16. نشريه سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
ISSN 2322-2867
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول: دكتر فرهاد رحماني نيا
سردبير: دكتر حميد محبي
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

17. نشريه طب ورزشي
ISSN 9317-2008
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر رضا رجبي
سردبير: دكتر محمد حسين عليزاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 19 + متن »

18. دو فصلنامه علوم حركتي و ورزش
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: محمد رضا دهخدا
سردبير: عباس بهرام
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 16 + متن »

19. فصلنامه علوم زيستي ورزشي
ISSN 2008-9325
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر رضا رجبي
سردبير: دكتر علي اصغر رواسي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 36 + متن »

20. فصلنامه فيزيولوژي ورزشي
ISSN 2322-164X
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مدير مسئول: دكتر رضا قراخانلو
سردبير: دكتر حميد رجبي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 37 + متن »
»» براي مشاهد آرشيو اين مجله به فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي مراجعه نماييد.
21. مجله فيزيولوژي ورزشي و فعاليت بدني
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
سردبير: خسرو ابراهيم
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 4 + متن »

22. نشريه مديريت منابع انساني در ورزش
ISSN 2383-1499
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شاهرود
مدير مسئول: علي يونسيان
سردبير: رضا اندام
محل انتشار: شاهرود ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

23. مجله مديريت و توسعه ورزش فارسي – انگليسي
ISSN 2322-4800
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول: دكتر فرهاد رحماني نيا
سردبير: دكتر رحيم رمضاني نژاد
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 »

24. نشريه مديريت ورزشي
ISSN 2008-9341
دوماهنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
سردبير: دكتر محمود گودرزي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 39 + متن »

25. مجله مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي فارسي – انگليسي
ISSN 2345-5578
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: مرتضي رضائي صوفي
سردبير: حميد قاسمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 15 + متن »

26. مجله مطالعات مديريت ورزشي
ISSN 2538-3213
دوماهنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مدير مسئول: دكتر رضا قراخانلو
سردبير: دكتر سيد نصرالله سجادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 47 + متن »
»» براي مشاهد آرشيو اين مجله به فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي مراجعه نماييد.

27. نشريه مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش
ISSN 2383-1758
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر لقمان كشاورز
سردبير: دكتر مجيد جلالي فراهاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 18 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 3 با نام فصلنامه مطالعات مباني مديريت در ورزش منتشر شده است.

28. فصلنامه مطالعات روان شناسي ورزشي
ISSN 2978-2345
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مدير مسئول: دكتر رضا قراخانلو
سردبير: دكتر سيدمحمدكاظم واعظ موسوي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 23 »

29. فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان فارسي – انگليسي
ISSN 1735-224x
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: وزارت ورزش و جوانان
مدير مسئول: محمدرضا فضلي
سردبير: سيد نصراله سجادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 38 + متن »

30. مجله مطالعات طب ورزشي
ISSN 1658-2322
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
مدير مسئول: دكتر رضا قراخانلو
سردبير: دكتر رضا رجبي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 21 + متن »
»» براي مشاهد آرشيو اين مجله به فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي مراجعه نماييد.

31. نشريه مطالعات كاربردي علوم زيستي در ورزش
ISSN 2383-0189
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بيرجند
مدير مسئول: دكتر علي ثقه الاسلامي
سردبير: دكتر محمداسماعيل افضل پور
محل انتشار: بيرجند ساير مشخصات» عناوين شماره 10 + متن »

32. نشريه ورزش و علوم زيست حركتي
ISSN 2228-723X
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه حكيم سبزواري
مدير مسئول: دكتر سيد عليرضا حسيني كاخك
سردبير: دكتر محمدرضا حامدي نيا
محل انتشار: سبزوار ساير مشخصات» عناوين شماره 16 + متن »

 

مطلب پیشنهادی :  مجلات علمی و پژوهشی رشته علوم سیاسی

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

افزودن یک دیدگاه