مجلات علمی و پژوهشی رشته فقه و حقوق

مجلات علمی و پژوهشی رشته فقه و حقوق |

مجلات علمی و پژوهشی رشته فقه و حقوق| مجلات علمی و ترویجی فقه و حقوق

مجلات علمی و پژوهشی رشته فقه و حقوق :

لیست مجلات علمی رشته فقه و حقوق وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته فقه و حقوق، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته فقه و حقوق، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی فقه و حقوق، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی فقه و حقوق، پذیرش مقاله علمی و ترویجی فقه و حقوق از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق جزا و جرم شناسی، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق خصوصی، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق مالکیت فکری، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق بین الملل، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق اقتصادی، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق عمومی، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق محیط زیست، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق تجارت بین الملل، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق بشر

 1. Religious Inquiries انگليسی
Religious Inquiries
ISSN 2322-4894
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اديان و مذاهب
مدير مسئول: دكتر سيدابوالحسن نواب
سردبير: دكتر محسن جوادي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 13 + متن »

2. نشريه اديان و عرفان
ISSN 2228-5563
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مجيد معارف
سردبير: دكتر قربان علمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجاهم شماره 1 + متن »

3. نشريه پژوهش هاي ادياني
ISSN 2345-3230
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اديان و مذاهب
مدير مسئول: حجت الاسلام والمسلمين سيد ابو الحسن نواب
سردبير: حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن اسلامي اردكاني
ساير مشخصات» عناوين شماره 10 + متن »

4. پژوهشنامه اديان
ISSN 2008-0476
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مدير مسئول: طاهره حاج ابراهيمي
سردبير: سيد فتح اله مجتبايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 22 »

5. پژوهشنامه عرفان
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي عرفان اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر فاطمه طباطبايي
سردبير: دكتر قاسم كاكائي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 17 + متن » اشتراک»

6. نشريه تحقيقات اسلامي
ISSN 7402-1023
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز، مدير مسئول: سيدمصطفي ميرسليم
سردبير: مظاهر مصفا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 35 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 88 متوقف شده است.

7. فصلنامه شيعه شناسي
ISSN 1735-4722
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه شيعه شناسي
مدير مسئول: دكتر محمود تقي زاده داوري
سردبير: دكتر سيد محمدباقر حجتي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 58 + متن »

8. فصلنامه عرفان اسلامي
ISSN 2008-0514
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان
مدير مسئول: دكتر علي اكبر افراسياب پور
سردبير: دكتر قربان علمي
محل انتشار: زنجان ساير مشخصات» عناوين شماره 56 + متن »
»» اين مجله تا شماره 31 با نامه اديان و عرفان منتشر شده است.

9. پژوهشنامه مذاهب اسلامي
ISSN 2423-4044
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اديان و مذاهب
مدير مسئول: دكتر سيد ابوالحسن نواب
سردبير: دكتر محمد تقي دياري بيدگلي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 8 + متن »

10. نشريه مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي (فروغ وحدت)
ISSN 2252-0678
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مذاهب اسلامي
مدير مسئول: سيد احمد زرهاني
سردبير: حامد صدقي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 47 + متن »

11. نشريه مطالعات عرفاني
ISSN 2008-6555
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه كاشان
مدير مسئول: دكتر حسين حيدري
سردبير: دكتر محمود عابدي
محل انتشار: كاشان ساير مشخصات» عناوين شماره 25 + متن »

12. فصلنامه معرفت اديان
ISSN 2088-8116
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره
مدير مسئول: سيداكبر حسيني قلعه بهمن
سردبير: محمدعلي شمالي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 33 + متن » اشتراک»
21. نشريه دانش حقوق مدني
ISSN 2322-1712
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول، سردبير: دكتر ابراهيم تقي زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

22. نشريه دانش حقوق عمومي
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده شوراي نگهبان
مدير مسئول: دكتر عباسعلي كدخدايي
سردبير: دكتر سيامك ره پيك
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن » اشتراک»
»» اين نشريه تا شماره 4 با نام نشريه بررسي هاي حقوق عمومي منتشر شده است.

23. دانشنامه حقوق اقتصادي
ISSN 2322-4177
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر حسين حسيني
سردبير: دكتر عبدالرضا جوان جعفري
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال بيست و چهارم شماره 2 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه مي باشد.

24. نشريه ديدگاه هاي حقوق قضايي
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري
مدير مسئول: دكتر علي قاسمي
سردبير: دكتر باقر شاملو
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 80 + متن »
»» اين مجله تا شماره 57 با نام فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي منتشر شده است.

25. دو فصلنامه فقه مقارن
ISSN 2322-1976
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مذاهب اسلامي
مدير مسئول: احمد مبلغي
سردبير: عابدين مؤمني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 10 + متن »

26. فصلنامه فقه و اصول
ISSN 2008-9139
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: حسن تقي زاده
سردبير: دكتر محمدتقي فخلعي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 112 + متن »
»» اين مجله تا قبل از شماره 81 با نام مطالعات اسلامي منتشر شده است.

27. نشريه فقه و حقوق اسلامي
ISSN 2251-7553
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر حسين فخر
سردبير: دكتر حيدر باقري اصل
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »

28. نشريه فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)
ISSN 2538-5291
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع) پرديس خواهران
مدير مسئول: دكتر صديقه مهدوي كني
سردبير: دكتر محمد علي اردبيلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 68 + متن » اشتراک»
»» اين نشريه تا شماره 48 با نام نداي صادق منتشر شده است.

29. نشريه فقه و مباني حقوق اسلامي
ISSN 2008-8744
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده الهيات و معارف اسلامي
مدير مسئول: دكتر احمد باقري
سردبير: دكتر علي مظهر قراملكي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجاه و يكم شماره 1 + متن »

30. فصلنامه مدرس علوم انساني (پژوهش هاي حقوق تطبيقي)
ISSN 2251-6751
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر مرتضي شهبازي نيا
سردبير: دكتر محمدعيسائي تفرشي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 100 + متن »
»» اين مجله از سال 90 از فصلنامه مدرس علوم انساني تفكيك شده است.

31. فصلنامه مطالعات حقوقي
ISSN 2008-7926
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: معاون پژوهشي دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر محمد امامي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »
»» دو شماره اول اين مجله پيش از اين در مجله علوم انساني شيراز به صورت ويژه نامه منتشر شده است .

32. مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامي
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر مجتبي جعفري
سردبير: دكتر حميد مسجد سرايي
محل انتشار: سمنان ساير مشخصات» عناوين شماره 17 + متن »

33. نشريه مطالعات حقوق انرژي
ISSN 2538-3140
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا تخشيد
سردبير: دكتر الهام امين زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

34. مجله مطالعات حقوق تطبيقي فارسي – انگليسي – فرانسه
ISSN 1735-496X
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مؤسسه حقوق تطبيقي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا تخشيد
سردبير: دكتر سعيد حبيبا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

35. فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي
ISSN 2322-5637
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: بنياد صيانت از حقوق شهروندي
مدير مسئول: علي بهادري جهرمي
سردبير: خيرالله پروين
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 13 + متن »

36. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي
ISSN 2588-5618
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا تخشيد
سردبير: حسن باديني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهل و هشتم شماره 2 + متن »

37. نشريه مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي
ISSN 2588-560x
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا تخشيد
سردبير: دكتر علي خالقي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 9 + متن »

38. نشريه مطالعات حقوق عمومي
ISSN 2423-8120
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا تخشيد
سردبير: دكتر عباسعلي كدخدايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهل و هشتم شماره 2 + متن »
»» اين مجله يكي از مجلات تفكيك شده فصلنامه حقوق مي باشد.

39. دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق
ISSN 2811-2345
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه
مدير مسئول: حسنعلي اخلاقي اميري
سردبير: كريم عبداللهي نژاد
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 36 + متن »
»» اين مجله تا شماره 27 با نام مجله سفير نور منتشر شده است.

40. دو فصلنامه مطالعات فقه تربيتي
ISSN 2476-4353
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه ( مجتمع آموزش عالي امام خميني ره)
مدير مسئول: يعقوبعلي برجي
سردبير: عليرضا اعرافي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 7 + متن »
»» اين مجله تا سال 90 با نام فصلنامه راه تربيت منتشر شده است.

 

مطلب پیشنهادی :  لیست مجلات علمی و ترویجی حوزوی

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

افزودن یک دیدگاه