مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی صنایع

مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی صنایع

مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی صنایع|  مجلات علمی و ترویجی مهندسی صنایع

مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی صنایع :

لیست مجلات علمی رشته مهندسی صنایع وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته مهندسی صنایع، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته مهندسی صنایع، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی مهندسی صنایع، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی مهندسی صنایع، پذیرش مقاله علمی و ترویجی مهندسی صنایع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

1. Journal of Industrial Engineering and Management Studies انگليسي
Journal of Industrial Engineering and Management Studies
ISSN 2476-308X
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز مطالعات مديريت ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر ميرمهدي سيداصفهاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

2. Journal of Optimization in Industrial Engineering انگليسي
Journal of Optimization in Industrial Engineering
ISSN 2251-9904
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
مدير مسئول: دكتر مهدي سيف برقي
سردبير: دكتر محمد سعيدي مهرآباد
محل انتشار: قزوين ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 24 + متن »
»» اين مجله تا شماره 7 با نام فصلنامه مهندسي صنايع (Journal of Industrial Engineering) منتشر شده است.

3. Journal of Quality Engineering and Production Optimization انگليسي
Journal of Quality Engineering and Production Optimization
ISSN 2423-3781
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مدير مسئول: حميدرضا نويدي
سردبير: مهدي بشيري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

4. فصلنامه بين المللي مهندسي صنايع انگليسي
Journal Of Industrial Engineering International
ISSN 1735-5702
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
سردبير: دكتر صديقه رييسي، دكتر رسول نورالسنا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 15 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

5. نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد
ISSN 2008-4870
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران
مدير مسئول: معاون پژوهشي دانشگاه
سردبير: دكتر محمد سعيدي مهرآباد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و هشتم شماره 4 + متن »

6. نشريه بين المللي مهندسي صنايع و تحقيقات توليد انگليسي
International Journal of Industrial Engineering & Production Research
ISSN 2008-4889
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و صنعت ايران
سردبير: دكتر محمد سعيدي مهرآباد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و نهم شماره 2 + متن »

7. نشريه بين المللي مديريت تامين و عمليات انگليسي
International Journal of Supply and Operations Management
ISSN 2383-1359
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر محمدعلي سبحان اللهي
سردبير: دكتر ابوالفضل ميرزازاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 4 »

8. دو فصلنامه پژوهشهاي مهندسي صنايع در سيستمهاي توليد
ISSN 2345-2269
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه بوعلي سينا
مدير مسئول: دكتر مسعود مكارچيان
سردبير: دكتر پرويز فتاحي
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين شماره 11 + متن »

9. مجله توسعه تكنولوژي صنعتي
ISSN 1735-336X
فصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشكده توسعه تكنولوژي
مدير مسئول: دكتر كوروس حمزه
سردبير: دكتر محمد صادق حاجي تاروردي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 32 + متن »

10. فصلنامه مديريت زنجيره تامين
ISSN 2008-9198
فصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز مطالعات‌ و پژوهش هاي‌ لجستيكي‌ دانشگاه جامع امام حسين (ع)
مدير مسئول: مهندس كاظم معتمدي فر
سردبير: دكتر بهروز كريمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 58 + متن »
»» اين مجله تا شماره 26 با نام فراماد منتشر شده است.

11. نشريه مهندسي و مديريت كيفيت فارسي – انگليسي
ISSN 2322-1305
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات كيفيت و بهره وري پارسيان
مدير مسئول: دكتر عباس سقايي
سردبير: دكتر محمد بامني مقدم
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 »

12. نشريه مهندسي صنايع
ISSN 2423-6896
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران
مدير مسئول: محمود كمره اي
سردبير: رضا توكلي مقدم
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجاه و دوم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 88 با عنوان نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران منتشر شده است.

13. مجله مهندسي صنايع و مديريت شريف
ISSN 1028-7167
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شريف
مدير مسئول: دكتر علي اكبر صالحي
سردبير: دكتر ابوالحسن وفايي، دكتر سيد تقي اخوان نياكي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سي و سوم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا سال 25 با عنوان مجله شريف منتشر شده است.

14. مجله مهندسي صنايع و سيستم ها انگليسي
Journal of Industrial and Systems Engineering
ISSN 1735-8272
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي صنايع ايران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا امين ناصري
سردبير: دكتر احمد ماكويي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 34 + متن »

مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی صنایع

مطلب پیشنهادی :  مجلات علمی و پژوهشی رشته اقتصاد

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

افزودن یک دیدگاه