مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی عمران

مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی عمران

مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی عمران | مجلات علمی و ترویجی مهندسی عمران

مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی عمران :

 

لیست مجلات علمی رشته مهندسی عمران وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته مهندسی عمران، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته مهندسی عمران، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی مهندسی عمران، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی مهندسی عمران، پذیرش مقاله علمی و ترویجی مهندسی عمران از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

1. Civil Engineering Infrastructures Journal انگليسي
Civil Engineering Infrastructures Journal
ISSN 2322-2093
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشكده فني دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمود كمره اي
سردبير: دكتر مسعود تابش
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجاه و يكم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 45 با نام فصلنامه مهندسي عمران و نقشه برداري منتشر شده است و از سال 46 به زبان انگليسي منتشر مي شود.

2. Journal of Rehabilitation in Civil Engineering انگليسي
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering
ISSN 2345-4415
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر عبدالحسين حداد
سردبير: دكتر علي خيرالدين
محل انتشار: سمنان ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 »

3. نشريه آسيايي مهندسي عمران انگليسي
Asian journal of civil engineering
ISSN 1563-0854
دوماهنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
مدير مسئول: پروفسور محمد شكرچي زاده
سردبير: پروفسور علي كاوه
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هجدهم شماره 8 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2018 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

4. فصلنامه اساس
ISSN 2008-7721
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسين عمران ايران
مدير مسئول: دكتر بهروز بهنام
سردبير: دكتر عليرضا رهايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 49 »

5. دو ماهنامه بنا
دوماهنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران
مدير مسئول: محمد هادي نژاد حسينيان
سردبير: محسن تهراني زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 56 + متن »
»» توقف انتشار

6. نشريه بين المللي مهندسي حمل و نقل انگليسي
International Journal of Transportation Engineering
ISSN 2322-259x
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
سردبير: محمود صفارزاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

7. فصلنامه بين المللي مهندسي سازه انگليسي
International Journal of Advanced Structural Engineering
ISSN 2008-3556
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر مهرتاش معتمدي
سردبير: دكتر فريبرز ناطقي الهي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 6 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

8. فصلنامه بين المللي مهندسي عمران انگليسي
International Journal of Civil Engineering
ISSN 1735-0522
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و صنعت ايران
سردبير: دكتر محمد حسن بازيار
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال شانزدهم شماره 8 »

9. مجله بين المللي انرژي و مهندسي محيط زيست انگليسي
International Journal of Energy and Environmental Engineering
ISSN 2008-9163
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
مدير مسئول: دكتر فريور فاضلپور
سردبير: دكتر مارك روسمن
محل انتشار: تهران ساير مشخصات»

10. مجله بين المللي بهينه سازي در مهندسي عمران انگليسي

International Journal of Optimization in Civil Engineering
ISSN 2228-7558
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه علم و صنعت ايران
مدير مسئول: دكتر محمد شكرچي زاده
سردبير: پروفسور علي كاوه
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

11. مجله بين المللي پيشرفت در مهندسي راه آهن انگليسي
International Journal of Advances in Railway Engineering
ISSN 2012-6598
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي حمل و نقل ريلي ايران
مدير مسئول: سيد ابوالفضل بهره دار
سردبير: پروفسور جبارعلي ذاكري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

12. پژوهشنامه حمل و نقل فارسي – انگليسي
ISSN 2008-3351
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي
مدير مسئول: دكتر محمود صفارزاده
سردبير: دكتر محمد شكرچي زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پانزدهم شماره 2 + متن »

13. مجله تحقيقات بتن ايران فارسي، انگليسي
ISSN 2008-4242
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي صدر ممتازي
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 4 »

14. فصلنامه جاده
ISSN 1735-062x
فصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات مسكن، راه و شهرسازي
مدير مسئول: دكتر محمود صفارزاده
سردبير: دكتر محمد شكرچي زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 95 + متن »

15. نشريه روشهاي عددي در مهندسي عمران انگليسي
Journal of Numerical Methods in Civil Engineering
ISSN 2345-4296
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
سردبير: دكتر بهروز عسگريان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 1 »

16. دو فصلنامه سازه و فولاد
ISSN 1735-515x
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن سازه هاي فولادي ايران
مدير مسئول: دكتر مجيد صادق آذر
سردبير: دكتر فرهاد دانشجو
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 23 »

17. مجله سازه هاي هيدروليكي انگليسي
Journal of Hydraulic Structures
ISSN 2345-413X
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر سيدمحمد اشرفي
سردبير: دكتر علي حقيقي
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

18. نشريه سد و نيروگاه برق آبي ايران
ISSN 2322-5882
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن برق آبي ايران
مدير مسئول: عباس علي آبادي
سردبير: غلامرضا عرب ماركده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 16 + متن »

19. مجله علوم و تكنولوژي – مهندسي عمران انگليسي
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering
ISSN 2228-6160
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر سعادت
سردبير: دكتر طالب بيدختي، سردبير افتخاري: دكتر يعقوبي
ساير مشخصات» عناوين سال سي و نهم شماره 2 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2016 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

20. فصلنامه علوم و فنون نقشه برداري
ISSN 2322-102X
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر يحيي جمور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »

21. نشريه فناوري حمل و نقل
ISSN 5567-8222
دوفصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: وزارت راه و شهرسازي
سردبير: سيدجواد ميرمحمدصادقي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 27 + متن »

22. نشريه مصالح و سازه هاي بتني
ISSN 2538-5828
دوفصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن علمي بتن ايران
مدير مسئول: دكتر هرمز فاميلي
سردبير: دكتر عليرضا خالو
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 1 »

23. فصلنامه مهندسي سازه و ساخت
ISSN 2476-3977
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي سازه ايران
مدير مسئول: دكتر غلامرضا هوائي
سردبير: دكتر حمزه شكيب
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن » اشتراک»

24. نشريه مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
ISSN 2228-5628
فصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك ايران
مدير مسئول: مهندس محمد سرپولكي
سردبير: دكتر يحيي جمور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

25. نشريه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني فارسي – انگليسي
ISSN 2322-3111
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شاهرود و انجمن تونل ايران
مدير مسئول: احمد رمضان ‌زاده
سردبير: سيدمحمد اسماعيل جلالي
محل انتشار: شاهرود ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

26. فصلنامه مهندسي ترافيك
ISSN 2322-1143
فصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمود صفارزاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 63 + متن »

27. فصلنامه مهندسي حمل و نقل فارسي – انگليسي
ISSN 2008-6598
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن مهندسي حمل و نقل ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمود صفارزاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 38 + متن »

28. مجله مهندسي زير ساخت هاي حمل و نقل فارسي – انگليسي
ISSN 2423-5350
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: پروفسور علي خيرالدين
سردبير: پروفسور غلامعلي شفابخش
محل انتشار: سمنان ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 1 »

29. مجله مهندسي عمران و محيط زيست اميركبير
ISSN 2008-6040
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي اميركبير
مدير مسئول: دكتر حسين حسيني تودشكي
سردبير: دكتر عليرضا رهايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجاهم شماره 2 + متن »

30. نشريه مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز
ISSN 2008-7918
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: رئيس دانشكده فني مهندسي عمران دانشگاه تبريز
مدير مسئول: رييس دانشكده مهندسي عمران
سردبير: دكتر محمد علي كي نژاد
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين شماره 90 + متن »
»» اين مجله تا سال 87 با عنوان مجله دانشكده فني تبريز منتشر شده است.

31. فصلنامه مهندسي عمران مدرس
دوماهنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر فرهاد دانشجو
سردبير: دكتر مسعود قدسيان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هجدهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 88 با عنوان فني مهندسي مدرس منتشر شده است.

32. مجله مهندسي عمران شريف
ISSN 1028-7761
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شريف
مدير مسئول: دكتر علي اكبر صالحي
سردبير: دكتر ابوالحسن وفايي، دكتر سيدتقي اخوان نياكي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سي و چهارم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال 25 با عنوان مجله شريف منتشر شده است.

33. نشريه مهندسي عمران فردوسي
ISSN 2008-7454
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر فريدون ايراني
سردبير: دكتر محمدرضا اصفهاني
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال سي و يكم شماره 1 + متن »

34. نشريه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
ISSN 2008-9635
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با همكاري قطب علمي فناوري اطلاعات مكاني
مدير مسئول: حميد عبادي
سردبير: محمدجواد ولدان زوج
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 »

35. مجله هيدروليك فارسي
ISSN 2345-4237
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن هيدروليك ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدعلي اكبر صالحي نيشابوري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سيزدهم شماره 2 + متن »

 

مطلب پیشنهادی :  مجلات علمی و پژوهشی رشته مدیریت

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

افزودن یک دیدگاه