مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی فناوری اطلاعات| فهرست مجلات علمی و ترویجی مهندسی فناوری اطلاعات

مجلات علمی و پژوهشی رشته مهندسی فناوری اطلاعات :

لیست مجلات علمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته مهندسی فناوری اطلاعات، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته مدیریت فناوری اطلاعات، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی مهندسی فناوری اطلاعات، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات information technology، پذیرش مقاله علمی و ترویجی مدیریت فناوری اطلاعات از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

1. مجله رايانش نرم و فناوري اطلاعات فارسي – انگليسي
ISSN 2383-1006
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل – انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران
سردبير: دكتر علي آقاگل زاده
محل انتشار: بابل ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

2. فصلنامه سيستم هاي اطلاعاتي و مخابرات انگليسي
Journal of Information Systems and Telecommunication
ISSN 2322-1437
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: مهندس جبيب‌ الله اصغري
سردبير: دكتر مسعود شفيعي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 21 + متن »

3. نشريه صنعت و دانشگاه فارسي
دوفصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
مدير مسئول: دكتر مسعود شفيعي
سردبير: دكتر فتح اللّه مضطرزاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 34 »

4. نشريه تحقيق در عمليات انگليسي
Iranian Journal Of Operations Research
ISSN 2008-1189
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن ايراني تحقيق در عمليات
مدير مسئول: پروفسور عزيزاله معماريان
سردبير: دكتر نظام الدين مهدوي اميري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

5. فصلنامه فناوري آموزش
ISSN 2345-5462
فصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدير مسئول: دكتر موسي مظلوم
سردبير: دكتر حميد رضا عظمتي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 48 + متن »

6. نشريه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران
مدير مسئول: دكتر مسعود شفيعي
سردبير: دكتر حسن آقايي نيا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 29 + متن »

7. نشريه ماشين بينايي و پردازش تصوير
ISSN 2383-1197
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران
مدير مسئول: حميد سلطانيان زاده
سردبير: احسان الله كبير
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

8. نشريه منادي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) فارسي – انگليسي
دوفصلنامه علمي – ترويجي (فني مهندسي)
صاحب امتياز: انجمن رمز ايران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا عارف
سردبير: دكتر جواد شيخ زادگان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

 

مطلب پیشنهادی :  پذیرش و چاپ مقالات علمی پژوهشی رایگان

 

 

 

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

افزودن یک دیدگاه