مجلات علمی و پژوهشی رشته پزشکی

مجلات علمی و پژوهشی رشته پزشکی

مجلات علمی و پژوهشی رشته پزشکی| مجلات علمی و ترویجی پزشکی

مجلات علمی و پژوهشی رشته پزشکی :

لیست مجلات علمی رشته پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نشریات مصوب علوم پزشکی، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته پزشکی، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته پزشکی، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی پزشکی، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی پزشکی، پذیرش مقاله علمی و ترویجی پزشکی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

1. Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology انگليسي
Iranian Journal of Practice in Clinical Psychology
ISSN 2423-5822
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدير مسئول: دكتر سيد علي حسيني
سردبير: دكتر پروانه محمدخاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

2. Acta Medica Iranica انگليسي
Acta Medica Iranica
ISSN 0044-6025
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر احمد جواديان
سردبير: دكتر احمدرضا دهپور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 296 + متن »

3. Archives of Anesthesiology and Critical Care انگليسي
Archives of Anesthesiology and Critical Care
ISSN 2423-5849
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر زاهد حسين خان
سردبير: دكتر اتابك نجفي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

4. Archives of Breast Cancer انگليسي
Archives of Breast Cancer
ISSN 2383-0425
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر احمد كاوياني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

5. Archives Of Cardiovascular Imaging انگليسي
Archives Of Cardiovascular Imaging
ISSN 2322-5327
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن تحقيقات اكو كارديوگرافي ايران
مدير مسئول: دكتر زهرا اجاقي حقيقي
سردبير: دكتر آنيتا صادق پور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

6. Archives of Hygiene Sciences انگليسي
Archives of Hygiene Sciences
ISSN 2322-4916
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي قم
مدير مسئول: دكتر سيدشمس الدين حجازي
سردبير: دكتر احمدرضا ياري
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

7. Archives of Medical Laboratory Sciences انگليسي
Archives of Medical Laboratory Sciences
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي جامعه آزمايشگاه – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمد وجگاني
سردبير: دكتر حوريه سليمان جاهي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 2 + متن »
8. Archives of Neuroscience انگليسي
Archives of Neuroscience
ISSN 2322-5769
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان امام خميني، مركز تحقيقات ضايعات مغزي و نخاعي
مدير مسئول: سيد حسن امامي رضوي
سردبير: دكتر مجيد سميعي، دكتر زاهد حسين خان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

9. Archives of Pediatric Infectious Diseases انگليسي
Archives of Pediatric Infectious Diseases
ISSN 2322-1828
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
سردبير: دكتر صديقه رفيعي طباطبايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

10. Auditory and Vestibular Research انگليسي
Auditory and Vestibular Research
ISSN 2423-480X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: مهين صدايي
سردبير: دكتر مسعود متصدي زرندي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و هفتم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا سال 2014 با نام دو ماهنامه شنوايي شناسي منتشر شده است و همچنين اين نشريه از سال 2013 به صورت الكترونيكي منتشر مي شود.

11. Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection انگليسي
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection
ISSN 2383-0301
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر سيد امير غياثيان
سردبير: دكتر محمد يوسف عليخاني
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

12. Avicenna Journal of Environmental Health Engineering انگليسي
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering
ISSN 2423-6292
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر عليرضا رحماني
سردبير: دكتر محمد تقي صمدي
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

13. Avicenna Journal of Medical Biochemistry انگليسي
Avicenna Journal of Medical Biochemistry
ISSN 2345-4113
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر حيدر طويلاني
سردبير: دكتر محمدتقي گودرزي
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

14. Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology انگليسي
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology
ISSN 2383-2436
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر سيامك شهيدي
سردبير: دكتر محمد احمدپناه
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

15. Biolmpacts انگليسي
Biolmpacts
ISSN 2228-5652
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا رشيدي
سردبير: دكتر يداله اميدي
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »

16. Case Reports in Clinical Practice انگليسي
Case Reports in Clinical Practice
ISSN 2538-2683
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر سيدفرشاد علامه
سردبير: دكتر شاهين آخوندزاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

17. Caspian Journal of Dental Research انگليسي
Caspian Journal of Dental Research
ISSN 2251-9890
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل
مدير مسئول: دكتر احسان موعودي
سردبير: دكتر سينا حقاني فر
محل انتشار: بابل ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

18. Controlled Release Journal انگليسي
Controlled Release Journal
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي سامانه هاي نوين داروسازي ايران دانشگاه علوم پزشكي زنجان
مدير مسئول: دكتر مرتضي رفيعي تهراني
سردبير: دكتر مهرداد حميدي
محل انتشار: زنجان ساير مشخصات» عناوين سال اول شماره 2 + متن »
»» انتشار اين مجله در سال 2013 متوقف شده است .

19. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences انگليسي

Crescent Journal of Medical and Biological Sciences
ISSN 2148-9696
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: شركت بين المللي پارت طب ارس
مدير مسئول، سردبير: دكتر آرش خاكي
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

20. Dental Hypotheses انگليسي
Dental Hypotheses
ISSN 2155-8213
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دكتر جعفر كلاهي كازراني
سردبير: دكتر ادوارد روسوماندو
ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »
21. Educational Research in Medical Sciences انگليسي
Educational Research in Medical Sciences
ISSN 2252-0341
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر يحيي صفري
سردبير: دكتر منصور رضايي
محل انتشار: كرمانشاه ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

22. Emergency Journal انگليسي
Emergency Journal
ISSN 2345-4563
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سعيد صفري
سردبير: دكتر ايرج نجفي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

23. Gene, Cell and Tissue انگليسي
Gene, Cell and Tissue
ISSN 2345-6833
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني زاهدان
مدير مسئول: دكتر سعيده سليمي
سردبير: دكتر زهرا حيدري
محل انتشار: زاهدان ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

24. Health in Emergencies and Disasters Quarterly انگليسي
Health in Emergencies and Disasters Quarterly
ISSN 2345-4210
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدير مسئول: دكتر محمد رئيس زاده
سردبير: دكتر حميدرضا خانكه
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

25. Health Promotion Perspectives انگليسي
Health Promotion Perspectives
ISSN 2228-6497
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول، سردبير: دكتر حميد اله وردي پور
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه از شماره 3 سال 6 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود .

26. Health, Spirituality and Medical Ethics انگليسي
Health, Spirituality and Medical Ethics
ISSN 2322-4303
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانتشگاه علوم پزشكي قم
مدير مسئول: دكتر ابوالفضل ايراني خواه
سردبير: دكتر حسن عادلي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

27. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences انگليسي
Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences
ISSN 2476-7263
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده مجازي يادگيري الكترونيكي و قطب علمي آموزشي پيشرفته الكترونيكي در علوم پزشكي
مدير مسئول: دكتر مجيدرضا فرخي
سردبير: دكتر ناهيد ظريف صنايعي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين شماره 33 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 22 با نام مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا) منتشر شده است و از شماره 23 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

28. International journal of basic science in medicine انگليسي
International journal of basic science in medicine
ISSN 2476-664X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زابل
مدير مسئول: دكتر علي اكبر نصيري
سردبير: دكتر زهرا سپهري
محل انتشار: زابل ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

29. International Journal of Enteric Pathogens انگليسي
International Journal of Enteric Pathogens
ISSN 2345-3362
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي البرز
مدير مسئول: دكتر حميد درفشي
سردبير: دكتر محمد زيبايي
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

30. International Journal of Health Studies انگليسي
International Journal of Health Studies
ISSN 2423-6594
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
مدير مسئول: دكتر سيد عباس موسوي
سردبير: دكتر حميد كليان مقدم
محل انتشار: شاهرود ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

31. International Journal of Infection انگليسي
International Journal of Infection
ISSN 2383-1413
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زاهدان
مدير مسئول: دكتر بتول شريفي مود
سردبير: دكتر مسعود صالحي
محل انتشار: زاهدان ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

32. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine انگليسي
International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine
ISSN 2251-8762
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر امام هادي
سردبير: دكتر بابك مصطفي زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

33. International Journal of Molecular and Cellular Medicine انگليسي
International Journal of Molecular and Cellular Medicine
ISSN 2251-9645
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بابل
مدير مسئول: دكتر امرالله مصطفي زاده
سردبير: دكتر هاله اخوان نياكي
محل انتشار: بابل ساير مشخصات» عناوين شماره 25 + متن »

34. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences انگليسي
International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences
ISSN 2330-4456
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: شركت بين المللي پارت طب ارس
مدير مسئول: دكتر آرش خاكي، دكتر صفا الحسني
سردبير: دكتر آرش خاكي، دكتر اوكتاي كادايف چي
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

35. Iranian Endodontic Journal انگليسي
Iranian Endodontic Journal
ISSN 2008-2746
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن اندودانتيست هاي ايران – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: پروفسور سعيد عسگري
سردبير: پروفسور محمد جعفر اقبال
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سيزدهم شماره 3 + متن »

36. Iranian Heart Journal انگليسي
Iranian Heart Journal
ISSN 1735-7306
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن قلب و عروق ايران
مدير مسئول: دكتر فريدون نوحي
سردبير: دكتر عبدالحسين طباطبايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نوزدهم شماره 2 + متن »

37. Iranian Journal of Medical Physics انگليسي
Iranian Journal of Medical Physics
ISSN 2252-0309
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدعلي عقابيان
سردبير: دكتر محمدتقي بحريني طوسي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 57 + متن »
»» اين مجله تا شماره 32 با نام فصلنامه فيزيك پزشكي ايران منتشر شده است و از شماره 33 بصورت انگليسي منتشر مي شود .

38. Iranian Journal of Pediatric Surgery انگليسي
Iranian Journal of Pediatric Surgery
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحان كودكان ايران با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر احمد خالق نژادطبري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود .

39. Jentashapir Journal of Health Research انگليسي
Jentashapir Journal of Health Research
ISSN 2345-4067
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي جندي‌ شاپور اهواز
مدير مسئول: دكتر نادر ساكي
سردبير: دكتر قاسم ساكي
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

40. Journal of Advances in Environmental Health Research انگليسي

Journal of Advances in Environmental Health Research
ISSN 2345-3990
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كردستان
مدير مسئول: دكتر عطاءالله حيدري
سردبير: دكتر افشين ملكي
محل انتشار: سنندج ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »
41. Journal of Air Pollution and Health انگليسي
Journal of Air Pollution and Health
ISSN 2476-3071
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مدير مسئول: دكتر كاظم ندافي
سردبير: دكتر رامين نبي زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

42. Journal of Archives in Military Medicine انگليسي
Journal of Archives in Military Medicine
ISSN 2345-5071
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر محمدحسين لشكري
سردبير: دكتر عليرضا خوشدل
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

43. Journal of Basic & Clinical Pathophysiology انگليسي
Journal of Basic & Clinical Pathophysiology
ISSN 2322-1895
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مدير مسئول: زهرا كياسالاري
سردبير: دكتر محسن خليلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »
»» اين مجله الكترونيكي بصورت الكترونيكي منتشر مي شود .

44. Journal of Biostatistics and Epidemiology انگليسي
Journal of Biostatistics and Epidemiology
ISSN 2383-420X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمود محمودي
سردبير: دكتر حجت زراعتي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

45. Journal of Cardio-Thoracic Medicine انگليسي
Journal of Cardio-Thoracic Medicine
ISSN 2345-2447
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا باقري
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

46. Journal of Caring Sciences انگليسي
Journal of Caring Sciences
ISSN 2251-9920
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي تبريز
مدير مسئول: دكتر وحيد زمان زاده
سردبير: دكتر منيژه سياح ملي
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

47. Journal of Craniomaxillofacial Research انگليسي
Journal of Craniomaxillofacial Research
ISSN 2345-5489
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محمد بيات
سردبير: دكتر حميد محمود هاشمي، دكتر امير جلال عباسي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 15 + متن »

48. Journal of Current Ophthalmology انگليسي
Journal of Current Ophthalmology
ISSN 2452-2325
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن چشم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر سيدحسن هاشمي
سردبير: دكتر خليل قاسمي فلاورجاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سي ام شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا شماره زمستان 93 با نام مجله چشم پزشكي ايران (Iranian Journal of Ophthalmology) منتشر شده است.

49. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects انگليسي
Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects
ISSN 2008-210x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز – دانشكده دندانپزشكي
مدير مسئول، سردبير: دكتر ناصر اصل امين آبادي
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله از سال ششم بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

50. Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery انگليسي
Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery
ISSN 2251-7847
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گيلان
مدير مسئول: پروفسور علي خاليقي سيگارودي
سردبير: پروفسور زهرا دليلي
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

51. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders انگليسي
Journal of Diabetes and Metabolic Disorders
ISSN 2251-6581
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر باقر لاريجاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

52. Journal of Family and Reproductive Health انگليسي

Journal of Family and Reproductive Health
ISSN 1735-8949
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر فاطمه رمضان زاده
سردبير: دكتر بتول حسين رشيدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 4 + متن »

53. Journal of Food Quality and Hazards Control انگليسي
Journal of Food Quality and Hazards Control
ISSN 2345-685x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول: دكتر بهادر حاجي محمدي
سردبير: دكتر گيلدا اسلامي
محل انتشار: يزد ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

54. Journal of Herbmed Pharmacology انگليسي
Journal of Herbmed Pharmacology
ISSN 2345-5004
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر محمود رفيعيان كوپايي
محل انتشار: شهركرد ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

55. Journal of Medical Ethics and History of Medicine انگليسي
Journal of Medical Ethics and History of Medicine
ISSN 2008-0387
سالنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر باقر لاريجاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »

56. Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases انگليسي
Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases
ISSN 2345-5349
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو پاستور ايران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا سياوشي
سردبير: دكتر سعيد رضا نداف
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

57. Journal of Nutritional Sciences and Dietetics انگليسي

Journal of Nutritional Sciences and Dietetics
ISSN 2383-4218
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر فريدون سياسي
سردبير: دكتر ابوالقاسم جزايري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 2 »

58. Journal of Orthopedic and Spine Trauma انگليسي
Journal of Orthopedic and Spine Trauma
ISSN 2538-2330
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران انجمن ارتوپدي حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدمحمدجواد مرتضوي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 4 + متن »

59. Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences انگليسي
Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences
ISSN 2322-1232
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر رضا خدارحيمي
سردبير: دكتر غلامرضا بهرامي
محل انتشار: كرمانشاه ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

60. Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal انگليسي
Medical Hypothesis, Discovery & Innovation Ophthalmology Journal
ISSN 2322-3219
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو سرطان خاورميانه دپارتمان چشم پزشكي
مدير مسئول: دكتر فاطمه حيدري
سردبير: دكتر رضا قره باغي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »
61. Multidisciplinary Cancer Investigation انگليسي
Multidisciplinary Cancer Investigation
ISSN 2476-4922
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشكده سرطان پستان جهاد دانشگاهي
مدير مسئول، سردبير: دكتر كيوان مجيدزاده اردبيلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 2 + متن »

62. Multidisciplinary Cardiovascular Annals انگليسي
Multidisciplinary Cardiovascular Annals
ISSN 2008-2290
سالنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحان قلب ايران
مدير مسئول: دكتر محمدعلي يوسف نيا
سردبير: دكتر عليرضا عليزاده قويدل
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا سال 2013 با نام Iranian Journal of Cardiac Surgery منتشر شده است.

63. Nanomedicine Journal انگليسي
Nanomedicine Journal
ISSN 2322-3049
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمود رضا جعفري
سردبير: دكتر محمد رمضاني
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

64. Novelty in Biomedicine انگليسي
Novelty in Biomedicine
ISSN 2345-3346
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عليرضا رمضاني
سردبير: پروفسور حسين گودرزي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

65. Nursing Practice Today انگليسي
Nursing Practice Today
ISSN 2383-1154
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر رضا نگارنده
سردبير: دكتر رضا نگارنده، معاون سردبير:دكتر مريم اسماعيلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 19 + متن »

66. Reports of Biochemistry & Molecular Biology انگليسي
Reports of Biochemistry & Molecular Biology
ISSN 2322-3840
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: موسسه آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان
مدير مسئول: پروفسور عبدالرضا وارسته
سردبير: پروفسور عبدالرضا وارسته، دكتر فاطمه واحدي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

67. Reports of Radiotherapy and Oncology انگليسي

Reports of Radiotherapy and Oncology
ISSN 2345-3192
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن راديو تراپي انكولوژي ايران
مدير مسئول: دكتر حسين فودازي
سردبير: دكتر كاظم انوري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 1 + متن »

68. Research and Development in Medical Education انگليسي
Research and Development in Medical Education
ISSN 2322-2719
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
مدير مسئول: دكتر منوچهر خوش باطن
سردبير: دكتر مهستي عليزاده
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

69. Research in Cardiovascular Medicine انگليسي
Research in Cardiovascular Medicine
ISSN 2251-9572
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر فريدون نوحي
سردبير: دكتر مجيد حق جو رجايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 23 + متن »

70. Social Determinants of Health انگليسي
Social Determinants of Health
ISSN 2423-7337
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر احمدرضا فرسار
سردبير: دكتر محمدرضا سهرابي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

71. Thrita انگليسي
Thrita
ISSN 2352-0612
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول: پروين پاسالار
سردبير: سيدبهنام الدين جامعي، رايكا جمالي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 21 + متن »

72. Vaccine Research انگليسي
Vaccine Research
ISSN 2383-2819
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو پاستور ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدرضا آقاصادقي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 12 + متن »

73. فصلنامه آرشيو بيماري هاي عفوني باليني انگليسي
Archives of Clinical Infectious Diseases
ISSN 1735-5109
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات بيمايهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر داوود يادگاري نيا
سردبير: دكتر مسعود مرداني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 52 + متن »
»» اين مجله تا شماره يك سال هفتم با نام فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري (Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases) منتشر شده است.

74. فصلنامه آرشيو بين المللي علوم بهداشت انگليسي
International Archives of Health Sciences
ISSN 2383-2568
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
مدير مسئول: دكتر مسعود مطلبي كاشاني
سردبير: دكتر روح الله دهقاني
محل انتشار: كاشان ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

75. مجله آرشيو جراحي استخوان و مفصل انگليسي
Archives of Bone and Joint Surgery
ISSN 2345-4644
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
سردبير: دكتر محمد حسين ابراهيم زاده
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

76. ماهنامه آرشيو پزشكي ايراني انگليسي
Archives of Iranian Medicine
ISSN 1029-2977
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر ايرج فاضل
سردبير: دكتر رضا ملك زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و يكم شماره 8 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود .

77. مجله آريا آترواسكلروز انگليسي
Arya Atherosclerosis
ISSN 1735-3955
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدير مسئول: دكتر نيزل صراف زادگان
سردبير: دكتر معصومه صادقي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال چهاردهم شماره 2 + متن »

78. مجله آسيا اقيانوسيه پزشكي هسته اي و بيولوژي انگليسي
Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine & Biology
ISSN 2322-5718
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
سردبير: سيد رسول زكوي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

79. مجله آسيايي طب ورزشي انگليسي
Asian Journal of Sports Medicine
ISSN 2008-000X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
سردبير: دكتر وحيد ضيائي، دكتر نيكولا مفولي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 34 + متن »

80. مجله آسيب شناسي ايران انگليسي
Iranian Journal Of Pathology
ISSN 1735-5303
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن آسيب شناسي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد رضا جلالي ندوشن
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سيزدهم شماره 2 + متن »
81. مجله آموزش و سلامت جامعه
ISSN 2150-2383
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر سيد محمدمهدي هزاوه‌اي
سردبير: دكتر سعيد بشيريان
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 »

82. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت انگليسي

Health Education & Health Promotion
ISSN 2345-2889
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر عليرضا حيدرنيا
سردبير: دكتر فضل الله غفراني پور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

83. مجله آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران
ISSN 3265-2345
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران
مدير مسئول: دكتر محمد كمالي
سردبير: دكتر محمدحسين تقديسي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 22 + متن »

84. مجله آموزش پرستاري
ISSN 2322-‬3812
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي پرستاري ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر فاطمه الحاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 3 »

85. فصلنامه آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران فارسي – انگليسي
ISSN 1027-2704
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي قيامت
سردبير: دكتر زاهد حسين خان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 99 + متن »

86. مجله آينده آموزش پزشكي انگليسي
Future of Medical Education Journal
ISSN 2251-8347
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر فرشيد عابدي
سردبير: دكتر رضا افشاري
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

87. مجله بين المللي ابعاد نانو انگليسي

International Journal of Nano Dimension
ISSN 2008-8868
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن
مدير مسئول: دكتر بابك صادقي
سردبير: دكتر خليل پورشمسيان
محل انتشار: تنكابن ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

88. فصلنامه ابن سينا ( طب هوافضا- طب زيرسطحي- طب بحران- طب رزم و روانپزشكي نظامي)
ISSN 1735-9503
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: اداره‌ ي‌ بهداشت‌ و درمان‌ نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر سهيل نصوحي
سردبير: دكتر ارسيا تقوا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 62 + متن »

89. مجله اپيدميولوژي ايران
ISSN 1735-7489
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران
مدير مسئول: دكتر پروين ياوري
سردبير: دكتر ابوالحسن نديم
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 49 + متن »

90. مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي فارسي
ISSN 2008-3041
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر باقر لاريجاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

91. فصلنامه اخلاق زيستي
ISSN 2345-2803
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: ارگان رسمي انجمن بين‌المللي اخلاق زيستي اسلامي
مدير مسئول: دكتر محمود عباسي
سردبير: دكتر سيدمصطفي محقق داماد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 26 + متن »

92. فصلنامه اخلاق پزشكي فارسي – انگليسي
ISSN 2008-4374
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: گروه اخلاق پزشكي مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي
مدير مسئول: دكتر عليرضا زالي
سردبير: دكتر محمود عباسي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 42 + متن »

93. مجله ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها فارسي، انگليسي
ISSN 2383-1901
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات ارتقاء ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حميد سوري
سردبير: دكتر داوود خراساني زواره
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

94. مجله ارتودنسي ايران انگليسي
Iranian Journal of Orthodontics
ISSN 2383-3491
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن ارتدنتيستهاي ايران
مدير مسئول: دكتر مهتاب نوري
سردبير: دكتر الهيار گرامي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سيزدهم شماره 1 + متن »

95. مجله ارگونومي
ISSN 1735-1960
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن ارگونومي و مهندسي عوامل انساني ايران
مدير مسئول: دكتر عليرضا چوبينه
سردبير: دكتر مجيد معتمدزاده
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

96. نشريه ارمغان دانش فارسي – انگليسي
ISSN 1728-6506
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كهكيلويه و بوير احمد
مدير مسئول: دكتر اورنگ ايلامي
سردبير: دكتر صدراله محرابي
محل انتشار: ياسوج ساير مشخصات» عناوين شماره 127 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

97. مجله ارولوژي انگليسي
Urology Journal
ISSN 1735-546X
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي- مركز تحقيقات بيماريهاي اورولوژي و نفرولوژي
مدير مسئول: دكتر ناصر سيم فروش
سردبير: دكتر عباس بصيري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 68 + متن »

98. نشريه اصول بهداشت رواني
ISSN 1028-6918
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر سيد ابوالقاسم حسيني
سردبير: دكتر محمدرضا فياضي بردبار
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 85 + متن »

99. مجله اعتياد و سلامت انگليسي
Addiction & Health
ISSN 2008-8469
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول: دكتر قدرت الله رجبي زاده
سردبير: دكتر حسن ضياء الديني
محل انتشار: كرمان ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

100. مجله اعصاب كودكان ايران انگليسي

Iranian Journal of Child Neurology (IJCN)
ISSN 2008-0700
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن اعصاب كودكان ايران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمد غفراني
سردبير: دكتر پروانه كريم زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 48 + متن »
101. فصلنامه افق دانش
ISSN 1735-1855
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني گناباد
مدير مسئول: دكتر رضا احمدى
سردبير: دكتر علي محمدپور
محل انتشار: گناباد ساير مشخصات» عناوين سال بيست و چهارم شماره 3 + متن »

102. مجله الكترونيك پزشكي شيراز انگليسي
Shiraz Emedical Journal
ISSN 1735-1391
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول، سردبير: دكتر كامران باقري لنكراني
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين شماره 97 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

103. فصلنامه امداد و نجات
ISSN 2008-4544
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي هلال ايران
مدير مسئول: دكتر سيدحميد جمال الديني
سردبير: دكتر سيدرضا رئيس كرمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 33 + متن »

104. فصلنامه انديشه و رفتار در روان شناسي باليني
ISSN 2008-0824
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
مدير مسئول، سردبير: دكتر فرح لطفي كاشاني
محل انتشار: رودهن ساير مشخصات» عناوين شماره 46 + متن »

105. مجله انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي
ISSN 2423-3870
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
مدير مسئول: دكتر رضا خواجويي
سردبير: دكتر كامبيز بهاءالدين بيگي
محل انتشار: كرمان ساير مشخصات» عناوين سال بهار 1397 شماره 1 + متن »

106. مجله انگل شناسي ايران انگليسي
Iranian Journal of Parasitology (IJP)
ISSN 1735-7020
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن انگل شناسي ايران
مدير مسئول: دكتر حسين كشاورز
سردبير: دكتر غلامحسين ادريسيان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 47 + متن »

107. نشريه اورژانس و تروما انگليسي
Bulletin of Emergency And Trauma
ISSN 2322-2522
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر شهرام بلندپرواز
سردبير: دكتر حميدرضا عباسي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

108. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي فارسي، انگليسي
ISSN 1608-9359
سالنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز مطالعات و توسعه ‌ي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان – ارگان انجمن آموزش پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر علي رضا يوسفي
سردبير: دكتر طاهره چنگيز
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 79 + متن »

109. مجله ايراني تحقيقات پرستاري و مامايي انگليسي
Iranian Journal Of Nursing and Midwifery Research
ISSN 1735-9066
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: محسن رفعيان
سردبير: دكتر مسعود بهرامي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 96 + متن »

110. مجله ايراني روانپزشكي انگليسي
Iranian Journal of Psychiatry
ISSN 1735-4587
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر شاهين آخوندزاده
سردبير: دكتر محمدرضا محمدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 52 + متن »

111. مجله ايمني شناسي ايران انگليسي
ISSN 1735-1383
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن ايموئولوژي و آلرژي ايران دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمد وجگاني
سردبير: دكتر عباس قادري
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين شماره 57 + متن »

112. مجله باكتري شناسي پزشكي انگليسي
Journal of Medical Bacteriology
ISSN 2251-8649
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر عبدالعزيز رستگاري لاري
سردبير: دكتر محمدرضا پورشفيعي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

113. مجله باليني پرستاري و مامايي فارسي – انگليسي
ISSN 2322-4703
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهركرد
مدير مسئول: دكتر محمد رحيمي مديسه
سردبير: دكتر فاطمه علي اكبري
محل انتشار: شهركرد ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

114. مجله بولتن پيشرفته علوم دارويي انگليسي
Advanced Pharmaceutical Bulletin
ISSN 2228-5881
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر حسين بابايي
سردبير: دكتر هادي ولي زاده
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

115. مجله بهداشت و ايمني كار
ISSN 2251-807x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي بهداشت كار ايران
مدير مسئول: دكتر پروين نصيري
سردبير: دكتر فريده گل بابايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

116. فصلنامه بهداشت و توسعه
ISSN 2322-1380
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي فداكار
سردبير: دكتر نرگس خانجاني
محل انتشار: كرمان ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

117. نشريه بهداشت ايران انگليسي
Iranian Journal of Public Health
ISSN 2251-6085
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر داريوش دانشور فرهود
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهل و هفتم شماره 9 + متن »

118. مجله بهداشت حرفه اي انگليسي
International Journal of Occupational Hygiene
ISSN 2008-5435
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر فريده گل بابايي
سردبير: دكتر عادل مظلومي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 28 + متن »

119. مجله بهداشت حرفه اي و اپيدميولوژي انگليسي
Journal Of Occupational Health & Epidemiology
ISSN 2251-8096
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
مدير مسئول: دكتر عباس اسماعيلي
سردبير: دكتر رضا وزيري نژاد
محل انتشار: رفسنجان ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

120. فصلنامه بيماري هاي پستان فارسي – انگليسي
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات سرطان پستان جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر كيوان مجيدزاده اردبيلي
سردبير: دكتر شهپر حقيقت
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »
121. مجله بيماري هاي كليه انگليسي
Iranian Journal of Kidney Diseases
ISSN 1735-8604
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن نفرولوژي ايران
مدير مسئول: دكتر عزت الله عبدي
سردبير: دكتر محسن نفر
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 61 + متن »

122. مجله بيماريهاي گوارشي و كبدي از بالين تا آزمايشگاه انگليسي
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal
ISSN 2008-2258
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدرضا زالي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 3 + متن »

123. مجله بيماريهاي گوارشي شرق ميانه انگليسي
Middle East Journal of Digestive Diseases
ISSN 2008-5249
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران
مدير مسئول: دكتر محمد هادي ايمانيه
سردبير: دكتر رضا ملك زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 3 + متن » اشتراک»

124. فصلنامه بيماريهاي پوست انگليسي
Iranian Journal Of Dermatology
ISSN 0021-082x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن متخصصين پوست و آميزشي ايران
مدير مسئول: دكتر محمدعلي نيلفروش زاده
سردبير: دكتر فرهاد هنجني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 81 + متن »

125. مجله بيماريهاي بند پايان انگليسي
Journal of Arthropod-Borne Diseases
ISSN 2322-1984
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا يعقوبي ارشادي
سردبير: دكتر حسن وطن دوست
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 2 + متن »

126. مجله بيماريهاي كودكان ايران انگليسي
Iranian Journal of Pediatrics
ISSN 2008-2142
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر علي رباني
سردبير: دكتر غلامرضا ولي زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و هشتم شماره 4 + متن »

127. فصلنامه بيماريهاي عفوني و گرمسيري
ISSN 1680-0192
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر علي اكبر ولايتي
سردبير: دكتر مينو محرز
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 80 + متن »

128. مجله بيمارستان
ISSN 2008-1928
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي اداره امور بيمارستانها٬ دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمدعلي اخوان
سردبير: دكتر محمد عرب
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفدهم شماره 2 + متن »

129. مجله بين المللي مديريت و سياستگذاري در سلامت انگليسي
International Journal of Health Policy and Management
ISSN 2322-5939
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول: دكتر علي اكبر حق دوست
سردبير: دكتر اكرم خياط زاده ماهاني
محل انتشار: كرمان ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 9 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

130. مجله بين المللي مديريت سرطان انگليسي
International Journal of Cancer Management
ISSN 2008-2398
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمداسماعيل اكبري
سردبير: دكتر محمداسماعيل اكبري، معاون سردبير: ساناز طبرستاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 59 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 44 با نام مجله ايراني كنترل سرطان منتشر شده است.

131. مجله بين المللي باروري و ناباروري انگليسي
International Journal Of Fertiliy and Sterility
ISSN 2008-076x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر احمد وثوق تقي ديزج
سردبير: دكتر محمدحسين نصراصفهاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 3 + متن »

132. مجله بين المللى تحقيقات اپيدميولوژي انگليسي
International Journal of Epidemiologic Research
ISSN 2383-4366
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
مدير مسئول: دكتر رضا ايماني
سردبير: دكتر مسعود اميري
محل انتشار: شهركرد ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيك منتشر مي شود.

133. مجله بين المللي تحقيقات بيمارستان انگليسي
International Journal of Hospital Research
ISSN 2251-8940
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر سيدجمال الدين طبيبي
سردبير: دكتر محمدمهدي سپهري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

134. فصلنامه بين المللي پرستاري و مامايي جامعه نگر انگليسي
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery
ISSN 2322-2476
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر فريبا قدس بين
سردبير: دكتر فرخنده شريف
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

135. مجله بين المللي سلامت مدرسه انگليسي
International Journal of School Health
ISSN 2345-5152
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت
مدير مسئول: دكتر كامران باقري لنكراني
سردبير: دكتر حسن جولايي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

136. مجله بين المللي طب پيشگيري انگليسي

International Journal of Preventive Medicine
ISSN 2008-7802
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدير مسئول: دكتر محمدحسن امامي
سردبير: دكتر رويا كليشادي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 88 + متن »

137. مجله بين المللي طب كار و محيط زيست انگليسي
International Journal of Occupational and Environmental Medicine
ISSN 2008-6520
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: بهداشت و درمان صنعت نفت
مدير مسئول: دكتر محمدجواد كيان
سردبير: دكتر فرخ حبيب زاده
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين شماره 35 + متن »

138. مجله بين المللي زيست پزشكي طب توليد مثل انگليسي
International Journal of Reproductive BioMedicine
ISSN 4108-2476
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول: دكتر سراج الدين وحيدي
سردبير: دكتر عباس افلاطونيان
محل انتشار: يزد ساير مشخصات» عناوين شماره 102 + متن » اشتراک»
»» اين نشريه تا شماره 11 سال 13 با نام Iranian Journal of Reproductive Medicine (مجله طب توليد مثل ايران ) منتشر شده است.

139. فصلنامه بين المللي پزشكي پيوند اعضا انگليسي
International Journal of Organ Transplantation Medicine
ISSN 2008-6482
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز آموزشي – پژوهشي درماني پيوند اعضاء ابوعلي سيناي شيراز
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدعلي ملك حسيني
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

140. مجله بين المللي پزشكي رضوي انگليسي
Razavi International Journal of Medicine
ISSN 2345-6426
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: بيمارستان رضوي
مدير مسئول: دكتر قاسم سلطاني
سردبير: دكتر كامران غفارزادگان
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »
141. مجله بين المللي كودكان انگليسي
International Journal of Pediatrics
ISSN 2345-5047
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد
مدير مسئول، سردبير: محمد علي كياني
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 59 + متن »

142. مجله بين المللي كاربردي علوم رفتاري انگليسي
International Journal of Applied Behavioral Sciences
ISSN 2423-5253
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عليرضا ظهيرالدين
سردبير: دكتر يوسف سمناني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

143. مجله بين المللي علوم اعصاب باليني انگليسي
International Clinical Neuroscience Journal
ISSN 2383-2096
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر عليرضا زالي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

144. مجله بين المللي غدد درون ريز و متابوليسم انگليسي
International Journal of Endocrinology and Metabolism
ISSN 1726-9148
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات علوم غدد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول، سردبير: دكتر فريدون عزيزي، دكتر آزيتا زاده وكيلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 63 + متن »

145. مجله بيوتكنولوژي پزشكي ابن سينا انگليسي
Avicenna Journal of Medical Biotechnology
ISSN 2008-2835
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشكده ابن سينا
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي آخوندي
سردبير: دكتر شاهين آخوندزاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 38 + متن »

146. مجله بيومديكال ايران انگليسي
Iranian Biomedical Journal
ISSN 1028-852x
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو پاستور ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر وحيد خلج
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 88 + متن »

147. مجله بيهوشي و درد انگليسي
Anesthesiology and Pain Medicine
ISSN 2228-7523
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر فرناد ايماني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 38 + متن »

148. فصلنامه بيهوشي و درد
ISSN 2228-6659
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن رژيونال آنستزي و درد ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمودرضا آل بويه
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

149. مجله پايش فارسي – انگليسي
ISSN 1680-7626
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي منتظري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 80 + متن »

150. مجله پرتو پژوه انگليسي
International Journal of Radiation Research
ISSN 2322-3243
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: موسسه پرتو پزشكي نوين
مدير مسئول، سردبير: دكتر حسين مزداراني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال شانزدهم شماره 2 + متن »

151. مجله پرستار و پزشك در رزم فارسي – انگليسي
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: اداره بهداشت و درمان نزاجا با همكاري دانشگاه علوم پزشكي ارتش
مدير مسئول: دكتر شهنام بابلي
سردبير: دكتر وحيد دنيوي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 18 + متن »

152. ماهنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
ISSN 2008-6326
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
مدير مسئول: دكتر حميده محدثي
سردبير: دكتر آرام فيضي
محل انتشار: اروميه ساير مشخصات» عناوين سال شانزدهم شماره 3 + متن »
»» اين مجله از سال 92 بصورت ماهنامه منتشر مي شود.

153. مجله پرستاري و مامايي جامع نگر انگليسي
Journal of Holistic Nursing and Midwifery
ISSN 2251-8460
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گيلان
مدير مسئول: سيده نوشاز ميرحق جو
سردبير: دكتر صديقه پاك سرشت
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين شماره 89 + متن »
»» اين نشريه از شماره 83 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

154. فصلنامه پرستاري مراقبت ويژه انگليسي
Journal of Critical Care Nursing
ISSN 2008-3084
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول: دكتر محمدعلي خوشنويس
سردبير: دكتر جميله مختاري نوري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 38 + متن »
»» اين مجله از سال 2016 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

155. نشريه پرستاري ايران
ISSN 2008-5923
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني ايران
مدير مسئول: دكتر سيده فاطمه حق دوست اسكوئي
سردبير: دكتر سودابه جولايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 112 + متن »

156. فصلنامه پرستاري داخلي – جراحي فارسي – انگليسي
ISSN 2322-178X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي زاهدان – دانشكده پرستاري و مامايي
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي نويديان
محل انتشار: زاهدان ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

157. فصلنامه پرستاري ديابت فارسي – انگليسي
ISSN 2345-5020
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي زابل
مدير مسئول: دكتر حسين شهدادي
سردبير: دكتر محمدرضا فيروزكوهي
محل انتشار: زابل ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

158. نشريه پرستاري كودكان فارسي – انگليسي
ISSN 2423-3323
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي پرستاري ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر عباس عبادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

159. فصلنامه پرستاري قلب و عروق فارسي
ISSN 2251-8983
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي پرستاران قلب ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر حميد پيروي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

160. مجله پريودنتولوژي و ايمپلنت انگليسي
Journal of Periodontology & Implant Dentistry
ISSN 2008-7748
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: پروفسور اميررضا ركن
سردبير: دكتر رضا پورعباس
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله از سال چهارم بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.
161. مجله پزشكي جمهوري اسلامي ايران انگليسي
Medical Journal Of the Islamic Republic of Iran
ISSN 1016-1430
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر محمد فرهادي
سردبير: دكتر مازيار مرادي لاكه، دكتر حميد برادران
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سي و دوم شماره 1 + متن »

162. مجله پزشكي هلال احمر انگليسي
Iranian Red Crescent Medical Journal
ISSN 2074-1804
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: بيمارستان ايرانيان دبي
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيد امير محسن ضيايي استرآبادي
ساير مشخصات» عناوين سال بيستم شماره 7 + متن »

163. مجله پزشكي مولكولي انگليسي
Research in Molecular Medicine
ISSN 2322-1348
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
سردبير: عليرضا رفيعي
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 4 »

164. مجله پزشكي هرمزگان انگليسي
ISSN 1735-2223
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
مدير مسئول: دكتر محمد شكاري
سردبير: دكتر شهرام زارع
محل انتشار: بندرعباس ساير مشخصات» عناوين شماره 96 + متن »
»» اين نشريه از شماره 76 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

165.دو فصلنامه پزشكي هسته اي انگليسي
Iranian Journal of Nuclear Medicine
ISSN 1681-2824
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محسن ساغري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و ششم شماره 2 + متن »

166. مجله پزشكي اروميه فارسي – انگليسي
ISSN 1027-3727
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اروميه
مدير مسئول: پروفسور عيسي عبدي راد
سردبير: پروفسور محمدحسن خادم انصاري
محل انتشار: اروميه ساير مشخصات» عناوين سال بيست و نهم شماره 5 + متن »

167. مجله پزشكي باليني ابن سينا
ISSN 1025-4285
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان
مدير مسئول: دكتر سيدحبيب الله موسوي بهار
سردبير: دكتر سيد حميد هاشمي
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين شماره 87 + متن »
»» اين مجله تا شماره پاييز 96 با نام مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان منتشر شده است .

168. مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
ISSN 1608-5671
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز – معاونت تحقيقات و فناوري
مدير مسئول: دكتر محمدرضا نهائي
سردبير: دكتر محمدرضا اردلان
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين شماره 135 + متن » اشتراک»

169. مجله پزشكي كوثر
ISSN 1028-7868
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول: دكتر مسعود خاتمي
سردبير: دكتر شعبان مهرورز
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 61 + متن »
»» اين مجله از شماره 61 توقف انتشار دارد.

170. مجله پزشكي قانوني
ISSN 1027-1457
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: سازمان پزشكي قانوني كشور
مدير مسئول: دكتر احمد شجاعي
سردبير: دكتر جابر قره داغي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 85 + متن » اشتراک»

171. مجله پژوهش علوم سلامت و نظامي انگليسي
Annals of Military and Health Sciences Research
ISSN 2383-1960
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر محمدحسين لشكري
سردبير: دكتر ايرج ميرزايي ديزگاه
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پانزدهم شماره 4 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 1392 به زبان فارسي و با نام مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ارتش منتشر شده است.

172. نشريه پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي
ISSN 2538-3000
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر انوشيروان كاظم نژاد
سردبير: دكتر سيدمحمد مؤذني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 58 + متن »

173. مجله پژوهش و سلامت انگليسي

journal of research & health
ISSN 2423-5717
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گناباد
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهدي مشكي
محل انتشار: گناباد ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »
»» اين مجله از سال 2016 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

174. نشريه پژوهش توانبخشي در پرستاري
ISSN 2383-434X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي پرستاري ايران
مدير مسئول: دكتر كيان نوروزي
سردبير: دكتر مسعود فلاحي خشكناب
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 15 + متن »

175. مجله پژوهش در آموزش علوم پزشكي
ISSN 2008-7284
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان
مدير مسئول: دكتر ارسلان سالاري
سردبير: دكتر ماهدخت طاهري
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

176. فصلنامه پژوهش در تاريخ پزشكي انگليسي
Journal of Research on History of Medicine
ISSN 2251-886X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر غلامرضا حاتم
سردبير: دكتر عليرضا مهديزاده
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

177. مجله پژوهش در دين و سلامت فارسي – انگليسي
ISSN 2383-4323
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا مرتضي عبدالجباري
سردبير: دكتر مصطفي رضايي طاويراني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

178. نشريه پژوهش در پزشكي
ISSN 5311-1735
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر معصومه جرجاني
سردبير: دكتر عبدالجليل كلانتر هرمزي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهل و دوم شماره 2 + متن »

179. مجله پژوهش در علوم توانبخشي
ISSN 1735-7519
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني اصفهان
مدير مسئول: دكتر جاويد مستمند
سردبير: دكتر عبدالكريم كريمي، جانشين سردبير: دكتر زهرا سادات رضائيان
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال سيزدهم شماره 4 + متن »

180. فصلنامه پژوهش در علوم بهداشتي انگليسي
Journal of Research in Health Sciences
ISSN 2228-7795
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي همدان – دانشكده بهداشت
مدير مسئول: پروفسور غلامحسين صدري
سردبير: پروفسور حسين محجوب
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين سال هجدهم شماره 2 + متن »
181. نشريه پژوهش در علوم دارويي انگليسي
Research in Pharmaceutical Sciences
ISSN 1735-9414
دوماهنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: دكتر عباس جعفريان دهكردي
سردبير: دكتر جابر امامي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 50 »

182. مجله پژوهش در علوم پزشكي انگليسي
Journal of Research in Medical Sciences
ISSN 1735-7136
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: دكتر مهدي نعمت بخش
سردبير: دكتر مژگان مرتضوي نجف آبادي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 165 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

183. مجله پژوهش پرستاري ايران
ISSN 1735-7012
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي پرستاري ايران
مدير مسئول: دكتر عليرضا نيكبخت نصر آبادي
سردبير: دكتر زهره پارسا يكتا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 54 + متن »

184. نشريه پژوهنده
ISSN 1735-1022
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سيد محمود طباطبائي فر
سردبير: دكتر علي حائري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 113 + متن »

185. فصلنامه پوست و زيبايي
ISSN 2008-7470
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر يحيي دولتي
سردبير: دكتر علي رضا فيروز
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 1 + متن »

186. مجله پياورد سلامت
ISSN 1735-8132
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مدير مسئول: دكتر رضا صفدري
سردبير: دكتر ناهيد عين اللهي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 2 + متن »
»» اين مجله از سال 93 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

187. مجله پيشرفت هاي جديد آموزش پزشكي و حرفه اي گرايي انگليسي
Journal of Advances in Medical Education & Professionalism
ISSN 2322-2220
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمدمهدي ثاقب
سردبير: دكتر جواد كجوري
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

188. فصلنامه پيشرفت در پرستاري و مامايي انگليسي
Advances in Nursing & Midwifery
ISSN 2383-3750
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عباس عباس زاده
سردبير: دكتر ماهرخ دولتيان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 98 + متن »
»» اين نشريه از سال 2017 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

189. فصلنامه تاريخ پزشكي فارسي – انگليسي
ISSN 8320-2251
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: گروه تاريخ پزشكي مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي
مدير مسئول: دكتر علي اكبر ولايتي
سردبير: دكتر محمود عباسي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 32 + متن »

190. مجله بين المللي تحقيقات هماتولوژي- آنكولوژي و پيوند سلول هاي بنيادي انگليسي
International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research
ISSN 2008-2207
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمد جهاني
سردبير: دكتر اردشير قوام زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 45 + متن »

191. مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي
ISSN 2008-4676
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي – واحد دندانپزشكي
مدير مسئول: دكتر غلامحسين رمضاني
سردبير: دكتر دنيا صدري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 56 + متن »

192. مجله تحقيقات آسيب و خشونت انگليسي
Journal of Injury and Violence Research
ISSN 2008-2053
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر بابك ايزدي
سردبير: دكتر محمود رضا مرادي
محل انتشار: كرمانشاه ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

193. مجله تحقيقات نظام سلامت
ISSN 1735 -2363
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: دكتر حسين موحديان عطار
سردبير: دكتر بيژن بينا
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال چهاردهم شماره 1 + متن »

194. مجله تحقيقات نظام سلامت حكيم
ISSN 1561-252x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا محمدي
سردبير: دكتر كاظم محمد، معاون سردبير: دكتر علي اكبري ‌‌ساري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيستم شماره 4 + متن »

195. فصلنامه تحقيقات پايه و باليني سرطان انگليسي
Basic and Clinical Cancer Research
ISSN 2228-6527
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمدعلي محققي
سردبير: دكتر اميد بيكي، دكتر كاظم زنده دل
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 3 + متن »

196. فصلنامه تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي انگليسي
Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences
ISSN 2322-1593
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر كامران سليمي
سردبير: دكتر نصراله سهرابي
محل انتشار: كرمانشاه ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

197. فصلنامه تحقيقات تروما انگليسي
Archives of Trauma Research
ISSN 2251-953X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
مدير مسئول: دكتر اسماعيل فخاريان
سردبير: دكتر محمدرضا فاضل
محل انتشار: كاشان ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

198. مجله تحقيقات دندانپزشكي انگليسي
Dental Research Journal
ISSN 2008-0255
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دكتر سيد بهروز موسوي
مدير مسئول: دكتر عباسعلي خادمي
سردبير: دكتر نكيسا ترابي نيا
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 58 + متن »

199. مجله تحقيقات دندانپزشكي ابن سينا انگليسي
Avicenna Journal of Dental Research
ISSN 2008-7695
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان همدان -دانشكده دندانپزشكي
مدير مسئول: دكتر پرويز ترك زبان
سردبير: دكتر مينا جزايري
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 4 + متن »

200. فصلنامه تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي انگليسي
Journal of Ophthalmic & Vision Research
ISSN 2008-322X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حميد احمديه
سردبير: دكتر شاهين يزداني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 45 + متن »
201. مجله تحقيقات سلامت انگليسي
Journal of Community Health Research
ISSN 2322-5688
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدحسن لطفي
محل انتشار: يزد ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا شماره 2 با نام Journal of health Research منتشر شده است.

202. مجله تحقيقات پزشكي فارسي،‌انگليسي
ISSN 1728-1962
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر عبدالرسول طالعي
سردبير: دكتر فرهاد هنجني
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين شماره 11 + متن »
»» توقف انتشار

203. فصلنامه تحقيقات كيفي در علوم سلامت
ISSN 1735-4625
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول: دكتر مسعود رياني
سردبير: دكتر عباس عباس زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

204. فصلنامه تحقيقات قلب و عروق انگليسي
International Cardiovascular Research Journal
ISSN 2251-9130
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز – مركز تحقيقات قلب و عروق
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدجواد زيبايي نژاد
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 3 + متن »

205. مجله تحقيقات قلب و عروق و قفسه سينه انگليسي
Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research
ISSN 2008-5117
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر عليرضا يعقوبي
سردبير: دكتر مسعود پزشكيان، دكتر صمد غفاري
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 2 + متن »

206. مجله تحقيقات علوم دارويي و زيست پزشكي انگليسي
Pharmaceutical and Biomedical Research
ISSN 2423-4486
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر مجيد سعيدي
سردبير: دكتر سيد جلال حسيني مهر
ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 4 + متن »

207. مجله تحقيقات علوم دارويي ايران انگليسي
Iranian Journal of Pharmaceutical Research
ISSN 1735-0328
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده داروسازي- دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حسين وحيدي
سردبير: دكتر نيما نادري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 64 + متن »

208. مجله تحقيقات علوم رفتاري
ISSN 2008-8248
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان اصفهان، مركز تحقيقات علوم رفتاري
مدير مسئول: دكتر عباس عطاري
سردبير: دكتر رضا باقريان سرارودي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال شانزدهم شماره 1 + متن »

209. مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان انگليسي
ISSN 2383-2894
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان
مدير مسئول: دكتر نورمحمد نوري
سردبير: دكتر عليرضا بخشي پور
محل انتشار: زاهدان ساير مشخصات» عناوين سال بيستم شماره 6 + متن »
»» اين مجله تا سال 1389 با نام طبيب شرق منتشر شده است.

210. مجله تحقيقات علوم غذايي و تغذيه انگليسي
Nutrition and Food Sciences Research
ISSN 2383-0441
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور
مدير مسئول: دكتر مجيد حاجي فرجي
سردبير: دكتر تيرنگ نيستاني، دكتر مجيد حاجي فرجي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

211. مجله تعالي باليني فارسي – انگليسي
ISSN 2322-391x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر فرهنگ بابامحمودي
سردبير: دكتر حميد محمد جعفري
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

212. فصلنامه تنفس انگليسي
Tanaffos Respiration Journal
ISSN 1735-0344
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز آموزشي پژوهشي سل و بيماريهاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا مسجدي
سردبير: دكتر حميدرضا جماعتي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 64 + متن »

213. فصلنامه توانبخشي انگليسي
Iranian Rehabilitation Journal
ISSN 1735-3602
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدير مسئول: دكتر پيمانه شيرين بيان
سردبير: دكتر مينا احدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 36 + متن »

214. فصلنامه توانبخشي
ISSN 2538-6247
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدير مسئول: دكتر ايرج عبداللهي
سردبير: دكتر محمدعلي محسني بندپي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 79 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

215. فصلنامه توانبخشي نوين انگليسي
Journal of Modern Rehabilitation
ISSN 2008-2576
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر محمد رضا هاديان
سردبير: دكتر غلامرضا عليائي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 44 + متن »
»» اين مجله از سال دهم بصورت انگليسي منتشر مي شود .

216. مجله توسعه آموزش در علوم پزشكي فارسي – انگليسي
ISSN 2251-9521
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
مدير مسئول: دكتر پرويز قزلباش
سردبير: دكتر فرهاد رمضاني بدر
محل انتشار: زنجان ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 1 + متن »

217. فصلنامه توسعه ي آموزش جندي شاپور انگليسي
Educational Developement of Jundishapur
ISSN 2251-6506
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: معاونت توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
مدير مسئول: دكتر عليرضا اولي پور
سردبير: دكتر سيد محمد علوي
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين شماره 23 »

218. مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي انگليسي
Journal of Research Development in Nursing and Midwifery
ISSN 1735-868X
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان
مدير مسئول: دكتر خديجه يزدي
سردبير: دكتر غلام رضا محمودي
محل انتشار: گرگان ساير مشخصات» عناوين شماره 35 + متن »

219. مجله جامع اطفال انگليسي
Journal of Comprehensive Pediatrics
ISSN 2251-8150
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن پزشكان كودكان ايران
مدير مسئول: دكتر منصور بهرامي
سردبير: دكتر محمد رضا بلورساز
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

220. مجله جراحي هاي كم تهاجمي انگليسي
Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences
ISSN 2251-7022
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر عبدالرضا پازوكي، دكتر جوزه اسچياپا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »
221. مجله جراحي و تروما انگليسي
Journal of Surgery and Trauma
ISSN 2345-4873
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
مدير مسئول: دكتر احمد آموزشي
سردبير: دكتر مهران هيرادفر
محل انتشار: بيرجند ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

222. مجله جراحي مغز و اعصاب ايران انگليسي
Iranian Journal of Neurosurgery
ISSN 2423-6497
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراحان مغز و اعصاب ايران – دانشگاه علوم پزشكي گيلان
مدير مسئول: دكتر حميد رحمت
سردبير: دكتر كاظم عباسيون
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 4 + متن »

223. فصلنامه جراحي ايران
ISSN 1735-4099
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: جامعه جراحان ايران
مدير مسئول: دكتر ايرج فاضل
سردبير: دكتر مصطفي جابر انصاري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و ششم شماره 1 + متن » اشتراک»

224. مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران
ISSN 1735-2967
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن جراجان ارتوپدي ايران
مدير مسئول: دكتر بهادر اعلمي هرندي
سردبير: دكتر غلامحسين شاهچراغي، دكتر عزيز احمدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 58 »

225. مجله جهاني جراحي پلاستيك انگليسي
World Journal of Plastic Surgery
ISSN 2228-7914
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر علي منافي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

226. مجله چشم انداز سلامت انگليسي
Journal of Health Scope
ISSN 2251-8959
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
مدير مسئول: دكتر ادريس بذرافشان
سردبير: دكتر رمضان ميرزايي
محل انتشار: زاهدان ساير مشخصات» عناوين شماره 26 + متن »

227. مجله چشم پزشكي بينا
ISSN 1026-6399
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: بانك چشم جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدعلي جوادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و سوم شماره 1 + متن » اشتراک»

228. فصلنامه حقوق پزشكي
ISSN 2008-4390
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول: دكتر محمود عباسي
سردبير: دكتر سيد مصطفي محقق داماد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 44 + متن »

229. فصلنامه حيات
ISSN 1735-2215
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا نگارنده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 77 + متن »

230. فصلنامه خون
ISSN 1027-9520
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران
مدير مسئول: دكتر غريب كريمي
سردبير: دكتر مژگان شايگان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 60 + متن »

231. مجله خون و سرطان انگليسي
Iranian Journal of Blood & Cancer
ISSN 2088-4595
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن خون و سرطان كودكان ايران
مدير مسئول: دكتر محمدسعيد رحيمي نژاد
سردبير: دكتر حسن ابوالقاسمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

232. فصلنامه دارو انگليسي
DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences
ISSN 2008-2231
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر عباس شفيعي، دكتر رسول ديناروند، دكتر محمد شريف زاده
سردبير: دكتر محمد عبدالهي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 82 »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2013 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

233. مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
ISSN 1735-7586
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
مدير مسئول: دكتر مهدي ناطق پور
سردبير: دكتر كوروش هلاكوئي نائيني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 61 + متن »

234. مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان فارسي – انگليسي
ISSN 1735-255x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دندانپزشكي اصفهان
مدير مسئول: دكتر مرتضي بنكدارچيان
سردبير: دكتر رامين مشرف
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 64 + متن »

235. مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد فارسي – انگليسي
ISSN 1560-9286
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمد حسن ضرابي
سردبير: دكتر سعيد مرادي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 105 + متن »

236. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انگليسي

Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences
ISSN 1735-7683
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمدجعفر اقبال
سردبير: دكتر قاسم انصاري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 117 + متن »

237. مجله دانشكده پرستاري و مامايي همدان
ISSN 2008-2800
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي همدان
مدير مسئول: دكتر خدايار عشوندي
سردبير: دكتر پريسا پارسا
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين شماره 62 + متن »

238. مجله دانشكده پزشكي اصفهان
ISSN 854x-1735
هفته نامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني اصفهان
مدير مسئول: دكتر منصور شعله ور
سردبير: دكتر رويا كليشادي، دكتر مجيد بركتيان
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 486 + متن »

239. مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
ISSN 1735-4013
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر عبدالله بهرامي
سردبير: دكتر غلامحسين كاظم زاده
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 156 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

240. مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران فارسي – انگليسي
ISSN 1683-1764
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر سيدحسن امامي رضوي
سردبير: دكتر نادره بهتاش
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 209 + متن »

241. مجله دانشكده علوم پزشكي نيشابور فارسي – انگليسي
ISSN 2476-2768
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني نيشابور
مدير مسئول: دكتر اباصلت برجي
سردبير: دكتر سعيد سمرقنديان
محل انتشار: نيشابور ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 18 + متن »
»» اين مجله از شماره تابستان 94 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

242. مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي فارسي – انگليسي
ISSN 2008-8701
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي
مدير مسئول، سردبير: دكتر ابراهيم گلمكاني
محل انتشار: بجنورد ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

243. مجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان
ISSN 1562-4765
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گلستان
مدير مسئول: دكتر شهريار سمناني
سردبير: دكتر محمدجعفر گلعلي پور
محل انتشار: گرگان ساير مشخصات» عناوين شماره 66 + متن »

244. مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا
ISSN 2228-5105
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي فسا
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدحسن مشكي باف
محل انتشار: فسا ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 1 + متن »
»» اين مجله از شماره پاييز 92 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

245. مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران فارسي – انگليسي
ISSN 1735-9260
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
مدير مسئول: دكتر سيد عبدالله مدني
سردبير: دكتر احمد علي عنايتي
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين شماره 164 + متن »

246. فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل
ISSN 2008-7837
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زابل
مدير مسئول: دكتر علي اكبر نصيري
سردبير: دكتر زهرا سپهري
محل انتشار: زابل ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 4 + متن »
»» اين مجله از سال 2016 با نام International journal of basic science in medicine به زبان انگليسي منتشر مي شود.

247. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
ISSN 1606-7487
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
مدير مسئول: دكتر كاظم حسن پور
سردبير: دكتر محمد محمدزاده
محل انتشار: سبزوار ساير مشخصات» عناوين شماره 98 + متن »

248. نشريه دانشگاه علوم پزشكي البرز
ISSN 2322-3839
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز
مدير مسئول: دكتر محمد نوري سپهر
سردبير: دكتر حميد درفشي
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

249. مجله دانشگاه علوم پزشكي ايلام
ISSN 1563-4728
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان ايلام
مدير مسئول: دكتر علي دل پيشه
سردبير: دكتر افرا خسروي
محل انتشار: ايلام ساير مشخصات» عناوين شماره 109 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

250. مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك
ISSN 2008-644x
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اراك
مدير مسئول: دكتر علي فاني
سردبير: دكتر محمد رضا پاليزوان
محل انتشار: اراك ساير مشخصات» عناوين سال بيست و يكم شماره 2 + متن »

251. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
ISSN 2228-7280
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي مجيد پور
محل انتشار: اردبيل ساير مشخصات» عناوين شماره 68 + متن »

252. مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل فارسي – انگليسي
ISSN 1561-4107
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بابل
مدير مسئول: سيدمظفر ربيعي
سردبير: يدالله زاهد پاشا
محل انتشار: بابل ساير مشخصات» عناوين شماره 130 + متن »

253. مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند فارسي – انگليسي
ISSN 2197-1607
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
مدير مسئول: دكتر كاظم قائمي
سردبير: دكتر مهدي بلالي مود
محل انتشار: بيرجند ساير مشخصات» عناوين شماره 75 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

254. مجله دانشگاه علوم پزشكي گيلان
ISSN 2008-4048
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گيلان
مدير مسئول: دكتر حسن بهبودي‌
سردبير: دكتر عبدالرسول سبحاني
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين شماره 106 + متن »

255. مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
ISSN 1735-3165
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني رفسنجان
مدير مسئول: دكتر مهدي محمودي
سردبير: دكتر محسن رضائيان
محل انتشار: رفسنجان ساير مشخصات» عناوين سال هفدهم شماره 5 + متن »

256. مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان
ISSN 1606-9366
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
مدير مسئول: دكتر عليرضا بيگلري
سردبير: دكتر يوسف مرتضوي
محل انتشار: زنجان ساير مشخصات» عناوين شماره 116 + متن »
»» اين مجله از شماره 78 به صورت دو ماهنامه منتشر مي شود.

257. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
ISSN 2228-5741
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيد محمود صدر بافقي
محل انتشار: يزد ساير مشخصات» عناوين سال بيست و ششم شماره 3 + متن »

258. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد فارسي – انگليسي
ISSN 1735-1448
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهركرد
مدير مسئول: دكتر مرتضي هاشم زاده چالشتري
سردبير: دكتر محمود رفيعيان
محل انتشار: شهركرد ساير مشخصات» عناوين شماره 97 + متن »

259. مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان انگليسي
Journal of Kerman University of Medical Sciences
ISSN 1023-9510
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني كرمان
مدير مسئول: دكتر محمد حسين داعي پاريزي
سردبير: دكتر احمد غلامحسينيان
محل انتشار: كرمان ساير مشخصات» عناوين سال بيست و پنجم شماره 2 + متن »
»» اين مجله از سال 2017 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

260. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
ISSN 2008-1375
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم
مدير مسئول: دكتر ابوالفضل ايراني خواه
سردبير: دكتر حسين ثقفي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 6 + متن »

261. مجله دانشگاه علوم پزشكي قزوين
ISSN 1561-3666
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي قزوين
مدير مسئول: دكتر حميدرضا جوادي
سردبير: دكتر مرجان نصيري اصل
محل انتشار: قزوين ساير مشخصات» عناوين شماره 97 + متن »

262. مجله دانش و تندرستي فارسي – انگليسي
ISSN 2345-3753
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -درماني شاهرود
مدير مسئول: دكتر جواد نوريان
سردبير: دكتر سهراب حاجي زاده
محل انتشار: شاهرود ساير مشخصات» عناوين سال سيزدهم شماره 1 + متن »

263. دو ماهنامه دانشور پزشكي
ISSN 1028-3188
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه شاهد
مدير مسئول: دكتر احمدعلي نوربالاتفتي
سردبير: دكتر مهرداد روغني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 135 + متن »

264. مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
ISSN 1024-641x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر اميررضا ركن
سردبير: دكتر تبسم هوشمند
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 94 + متن »

265. مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران انگليسي
Journal of Dentistry Tehran University of Medical Sciences
ISSN 1735-2150
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر طاهره حسين زاده نيك
سردبير: دكتر اميررضا ركن
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 75 + متن »

266. مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي فارس انگليسي
Journal of Dentistry
ISSN 2345-6485
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدعلي اصغر علوي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين شماره 60 + متن »

267. مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان انگليسي
Journal of Islamic Dental Association of IRAN
ISSN 1024-6428
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: جامعه اسلامي دندانپزشكان
مدير مسئول: دكتر محمدصادق آخوندي
سردبير: دكتر مسعود فلاحي نژاد قاجاري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سي ام شماره 2 + متن »
»» اين نشريه از سال 2016 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

268. مجله دندانپزشكي كودكان ايران
ISSN 1735-8434
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دكتر مجتبي وحيد گلپايگاني
مدير مسئول: پروفسور مجتبي وحيد گلپايگاني
سردبير: دكتر قاسم انصاري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 25 »

269. مجله ديابت و چاقي انگليسي
Iranian Journal of Diabetes and Obesity
ISSN 2008-6792
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد مركز تحقيقات ديابت
مدير مسئول، سردبير: محمد افخمي اردكاني
محل انتشار: يزد ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

270. مجله ديابت و متابوليسم ايران
ISSN 2345-4008
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني تهران
مدير مسئول: دكتر باقر لاريجاني
سردبير: دكتر اكبر سلطاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفدهم شماره 3 + متن »

271. نشريه دين و سلامت فارسي – انگليسي
ISSN 2345-5276
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر علي اصغر زكوي
سردبير: دكتر شيرزاد غلامي
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

272. فصلنامه راديولوژي ايران انگليسي
Iranian Journal of Radiology
ISSN 1735-1065
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران و انجمن راديولوژي
مدير مسئول: دكتر حسين قناعتي
سردبير: دكتر كريم وصال، دكتر كاوس فيروزنيا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 59 + متن »

273. نشريه راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي
ISSN 2345-5248
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول: دكتر مرتضي خاقاني زاده
سردبير: دكتر علي رحماني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 48 + متن »
»» اين مجله تا سال 91 با نام راهبردهاي آموزش منتشر شده است.

274. فصلنامه رفتارهاي پر خطر و اعتياد انگليسي
International Journal of High Risk Behaviors & Addiction
ISSN 2251-8711
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
مدير مسئول: دكتر مريم لشكري پور
سردبير: دكتر نورمحمد بخشاني
محل انتشار: زاهدان ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

275. نشريه روان پرستاري
ISSN 2345-2501
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي پرستاري ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر مسعود فلاحي خشكناب
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

276. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران
ISSN 1735-4315
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
مدير مسئول: دكتر سيداحمد واعظي
سردبير: دكتر بنفشه غرايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 92 + متن »
»» اين نشريه تا شماره 45 باعنوان انديشه و رفتار منتشر شده است.

277. مجله روانپزشكي و علوم رفتاري ايران انگليسي
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
ISSN 1735-8639
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول، سردبير: دكتر مهران ضرغامي
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين شماره 32 + متن »

278. نشريه روانشناسي پيري فارسي – انگليسي
ISSN 2423-7647
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه رازي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر جهانگير كرمي
سردبير: دكتر خدامراد مومني
محل انتشار: كرمانشاه ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 3 + متن »

279. مجله روزه داري و سلامت انگليسي
journal of Fasting and Health
ISSN 2345-2587
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محسن نعمتي
سردبير: دكتر عبدالرضا نوروزي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 4 + متن »

280. مجله زنان مامائي و نازائي ايران
ISSN 1680-2993
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر بي بي قدسيه سيدي علوي
سردبير: دكتر منيره پور جواد و جانشين سردبير:دكتر سلمه دادگر
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 277 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.
281. مجله زيست پزشكي جرجاني انگليسي
ISSN 3509-2645
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گلستان
مدير مسئول: دكتر محمدرضا هنرور
سردبير: دكتر ناصر بهنام پور
محل انتشار: گرگان ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا شماره بهار و تابستان 96 با نام نشريه حكيم سيد اسماعيل جرجاني منتشر شده است .

282. مجله زيست مواد دنداني انگليسي
Journal of Dental Biomaterials
ISSN 2383-3971
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا آذر
سردبير: دكتر باربد ضميري
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

283. فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم انگليسي
ISSN 1728-6182
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي نوروژنتيك ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدحسن كريمي نژاد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهاردهم شماره 4 + متن »
»» اين نشريه از سال 2015 بصورت انگليسي منتشر مي شود .

284. مجله سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران فارسي – انگليسي
ISSN 1073-1562
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر عليرضا زالي
سردبير: دكتر علي اصغر پيوندي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 139 + متن »

285. فصلنامه سالمند
ISSN 1735-806x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدير مسئول: دكتر احمد علي اكبري كامراني
سردبير: دكتر رباب صحاف
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 49 + متن »

286. مجله سبك زندگي اسلامي با محوريت سلامت فارسي – انگليسي
ISSN 2322-2174
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا فراهاني
سردبير: دكتر بهرام علي قنبري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 3 »

287. مجله سرطان خاورميانه انگليسي
Middle East Journal of Cancer
ISSN 2008-6709
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر عبدالرسول طالعي
سردبير: دكتر فرهاد هنجني
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين شماره 34 + متن »

288. فصلنامه سلامت و محيط زيست
ISSN 2008-2029
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي بهداشت محيط ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر عليرضا مصداقي نيا
سردبير: دكتر كاظم ندافي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 39 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

289. فصلنامه سلامت و مراقبت
ISSN 2228-6799
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
مدير مسئول: دكتر محمد علي محمدي
سردبير: دكتر معصومه آقا محمدي
محل انتشار: اردبيل ساير مشخصات» عناوين سال بيستم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا سال 89 با نام مجله علمي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامائي منتشر شده است.

290. مجله سلامت و بهداشت
ISSN 2382-9710
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
مدير مسئول: دكتر ناطق عباسقلي زاده
سردبير: دكتر فرهاد پورفرضي
محل انتشار: اردبيل ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 3 + متن »
»» اين مجله تا پاييز 91 با نام مجله سلامت و بهداشت اردبيل منتشر شده است.

291. فصلنامه سلامت اجتماعي فارسي – انگليسي
ISSN 2383-3033
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر احمدرضا فرسار
سردبير: دكتر علي اصغر كلاهي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »

292. مجله سلامت دهان و اپيدميولوژي دهان و دندان انگليسي
Journal of Oral Health and Oral Epidemiology
ISSN 2322-1372
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
مدير مسئول: دكتر آرش شهروان
سردبير: دكتر مسعود پريرخ
محل انتشار: كرمان ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

293. مجله سلامت جامعه فارسي – انگليسي
ISSN 2345-6248
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان – دانشكده پرستاري و مامايي
مدير مسئول: دكتر سيدحبيب الله حسيني
سردبير: دكتر مجيد كاظمي
محل انتشار: رفسنجان ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 3 + متن »
»» اين مجله تا سال پنجم با نام مجله دانشكده پرستاري و مامايي و پيراپزشكي رفسنجان منتشر شده است و بعد آن سال ششم يك شماره با نام مجله مراقبت برتر منتشر شده است و بعد از آن با نام مجله سلامت جامعه منتشر مي شود.

294. فصلنامه سلامت روان كودك فارسي – انگليسي
ISSN 2423-3552
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير: دكتر عباسعلي حسين خانزاده
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »
»» اين مجله تا شماره 3 با نام فصلنامه تحول روان شناختي كودك منتشر شده است.

295. مجله سلامت زنان انگليسي
Women’s Health Bulletin
ISSN 2345-5136
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات سياست گذاري سلامت دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر كامران باقري لنكراني
سردبير: دكتر نجمه مهارلويي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

296. دو ماهنامه سلامت كار ايران فارسي – انگليسي
ISSN 1735-5133
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
مدير مسئول: دكتر احمد عامري
سردبير: دكتر علي اصغر فرشاد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پانزدهم شماره 1 + متن »

297. مجله سلولي (ياخته) انگليسي
Cell Journal (Yakhteh)
ISSN 2228-5806
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر حميد گورابي
سردبير: دكتر احمد حسيني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيستم شماره 4 + متن »

298. مجله سم شناسي و مسموميت هاي ايران انگليسي
Iranian Journal of Toxicology Scientific Quarterly Journal
ISSN 2008-2967
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اراك، با همكاري انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران
مدير مسئول: دكتر سيد محمد جماليان
سردبير: دكتر حسن صلحي
محل انتشار: اراك ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 4 + متن »
»» اين مجله از شماره بهار 91 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

299. مجله سم‌شناسي پزشكي آسيا اقيانوسيه انگليسي
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
ISSN 2322-2611
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر رضا افشاري
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

300. مجله سيگنال ها و سنسورهاي پزشكي انگليسي
Journal of Medical Signals and Sensors
ISSN 2228-7477
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدير مسئول: دكتر عليرضا مهري دهنوي
سردبير: دكتر حسين رباني
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 3 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

301. فصلنامه طب انتظامي
ISSN 2228-6241
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات كاربردي معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا
مدير مسئول: دكتر سيدمحمدرضا سيداحمديان
سردبير: دكتر هادي شيرزاد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

302. مجله طب اورژانس و تروما انگليسي
Journal of Emergency Practice and Trauma
ISSN 2383-4544
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول، سردبير: دكتر شهراد تاج الديني
محل انتشار: كرمان ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

303. فصلنامه طب توانبخشي فارسي، انگليسي
ISSN 2251-8401
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمد قاسمي برومند
سردبير: دكتر خسرو خادمي كلانتري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

304. نشريه طب جانباز فارسي – انگليسي
ISSN 2008-2630
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان
مدير مسئول: دكتر محمدرضا سروش
سردبير: دكتر رحمت الله حافظي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 40 + متن »

305. مجله طب جنوب
ISSN 1735-4374
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر، معاونت پژوهشي
مدير مسئول: دكتر ابراهيم عصفوري
سردبير: دكتر مجيد اسدي
محل انتشار: بوشهر ساير مشخصات» عناوين سال بيست و يكم شماره 4 + متن »

306. مجله طب داخلي خزر انگليسي
Caspian Journal of Internal Medicine
ISSN 2008- 6164
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بابل
مدير مسئول: دكتر ابراهيم ميكانيكي
سردبير: دكتر بهزاد حيدري
محل انتشار: بابل ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

307. مجله طب سنتي اسلام و ايران
ISSN 2008-8574
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر عليرضا مرندي
سردبير: دكتر علي اكبر ولايتي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 1 »

308. فصلنامه طب كار
ISSN 2251-7189
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول: دكتر سيدجليل ميرمحمدي
سردبير: دكتر امير هوشنگ مهرپرور
محل انتشار: يزد ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »

309. مجله طب گياهي ابوعلي سينا انگليسي
Avicenna Journal of Phytomedicine
ISSN 2228-7930
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمد رمضاني
سردبير: دكتر محمدحسين بسكابادي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

310. فصلنامه طب مكمل فارسي – انگليسي
ISSN 2228-5091
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري – مامايي دانشگاه علوم پزشكي اراك
مدير مسئول: دكتر محبوبه خورسندي
سردبير: دكتر كتايون وكيليان
محل انتشار: اراك ساير مشخصات» عناوين شماره 26 + متن »

311. مجله طب نظامي
ISSN 1735-1537
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول: دكتر حسن ابوالقاسمي
سردبير: دكتر مصطفي قانعي، دكتر مرتضي ايزدي، دكتر نعمت الله جنيدي جعفري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 78 + متن »

312. فصلنامه طب و تزكيه
ISSN 1608-2397
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مدير مسئول: دكتر باقر لاريجاني
سردبير: دكتر حميد اكبري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و هفتم شماره 1 + متن »

313. دو ماهنامه طلوع بهداشت
ISSN 1728-5127
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدسعيد مظلومي محمود آباد
محل انتشار: يزد ساير مشخصات» عناوين سال هفدهم شماره 2 + متن »

314. مجله عفونت، اپيدميولوژي و پزشكي انگليسي
Infection, Epidemiology And Medicine
ISSN 2322-2298
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول، سردبير: دكتر بيتا بخشي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 2 + متن »

315. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
ISSN 1560-652x
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي كردستان
مدير مسئول: دكتر سيامك واحدي
سردبير: دكتر نادر اسماعيل نسب
محل انتشار: سنندج ساير مشخصات» عناوين شماره 95 + متن »

316. نشريه علوم اعصاب پايه و باليني انگليسي
Basic and Clinical Neuroscience
ISSN 7442-2228
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدتقي جغتايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

317. فصلنامه علوم اعصاب شفاي خاتم فارسي – انگليسي
ISSN 1887-2322
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا، بيمارستان خاتم الانبياء تهران
مدير مسئول: دكتر هادي كاظمي
سردبير: پروفسور علي گرجي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 36 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

318. مجله علوم اعصاب كاسپين انگليسي
Caspian Journal of Neurological Sciences
ISSN 2383 – 4307
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گيلان
مدير مسئول: دكتر علي محمدزاده جوريابي
سردبير: دكتر عاليا صابري
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين شماره 13 + متن »

319. فصلنامه علوم بهداشتي جندي شاپور انگليسي
Jundishapur Journal of Health Sciences
ISSN 2252-021x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده بهداشت – دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
مدير مسئول: دكتر اسماعيل آيداني
سردبير: دكتر معصومه احمدي زاده
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 3 + متن »
»» اين مجله از سال 92 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

320. نشريه علوم بهداشتي و نظام مراقبت ها انگليسي
Journal of Health Sciences and Surveillance System
ISSN 2345-2218
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر فريبا مرادي
سردبير: دكتر كوروش عزيزي، قائم مقام سردبير: دكتر جعفر مومن بالله فرد
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »
321. فصلنامه علوم بهداشتي ايران انگليسي
Iranian Journal of Health Sciences
ISSN 2322-553X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر احمدعلي عنايتي
سردبير: دكتر قاسم عابدي
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

322. فصلنامه علوم پيراپزشكي و توانبخشي
ISSN 2322-5238
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر عباس عظيمي خراساني
سردبير: دكتر هادي استادي مقدم
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

323. مجله علوم پايه پزشكي ايران انگليسي
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
ISSN 2008-3866
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ مشهد
مدير مسئول: دكتر بي‌بي‌ صديقه‌ فضلي‌ بزاز
سردبير: دكتر بي بي صديقه فضلي بزاز
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 129 + متن »

324. فصلنامه علوم پيراپزشكي انگليسي

Journal of Paramedical sciences
ISSN 2008-4978
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر سيدحسن مقدم ‌نيا
سردبير: دكتر احمد قره باغيان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

325. مجله علوم پرستاري و مامايي انگليسي
Journal of Nursing and Midwifery Sciences
ISSN 2345-5756
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر هدايت جعفري
سردبير: دكتر معصومه باقري نسامي
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

326. مجله علوم پزشكي ايران انگليسي
Iranian Journal of Medical Sciences
ISSN 0253-0716
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا پنجه شاهين
سردبير: دكتر بهروز آستانه، دكتر حميدرضا پاك شير
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال چهل و سوم شماره 4 + متن »

327. مجله علوم پزشكي پارس
ISSN 2008-7993
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي جهرم
مدير مسئول، سردبير: دكتر كرامت اله رحمانيان
محل انتشار: جهرم ساير مشخصات» عناوين شماره 42 + متن »
»» اين نشريه تا شماره بهار 93 با نام مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم منتشر شده است.

328. فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي
ISSN 1023-5922
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي – واحد پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر سيدحسين يحيوي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 92 + متن »

329. مجله علوم پزشكي رازي
ISSN 2228-7043
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر سيد علي جواد موسوي
سردبير: دكتر مرتضي فلاح پور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 170 + متن »

330. مجله علوم پزشكي صدرا فارسي
ISSN 2322-4339
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محمد مهدي ايمانيه
سردبير: دكتر امير رضا دهقانيان، قائم مقام سردبير: دكتر معصومه رامبد
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه بصورت الكترونيكي منتشر مي شود .

331. مجله علوم پزشكي كرمانشاه انگليسي
Journal of Kermansha University of Medical Sciences
ISSN 2251-9068
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
مدير مسئول: دكتر يحيي پاسدار
سردبير: دكتر عليرضا جانبخش
محل انتشار: كرمانشاه ساير مشخصات» عناوين سال بيست و دوم شماره 1 + متن »
»» اين نشريه تا سال 90 با عنوان بهبود منتشر شده است و از ابتداي سال 95 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

332. مجله علوم تشريح ايران انگليسي
Anatomical Sciences Journal
ISSN 1728-6158
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علوم تشريح ايران
مدير مسئول: دكتر محمدتقي جغتايي
سردبير: دكتر مجتبي رضازاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 55 + متن »
»» اين مجله از سال 2013 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

333. فصلنامه علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران فارسي – انگليسي
ISSN 1735-7756
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور
مدير مسئول: دكتر هدايت حسيني
سردبير: دكتر تيرنگ نيستاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 51 + متن »

334. نشريه علوم خواب انگليسي
Journal of Sleep Sciences
ISSN 2476-2938
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مدير مسئول، سردبير: خسرو صادق نيت
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 3 + متن »

335. فصلنامه علوم دارويي انگليسي
Pharmaceutical Sciences
ISSN 1735-403x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدير مسئول: دكتر محمدرضا سياهي
سردبير: دكتر عليرضا گرجاني
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين شماره 76 + متن »
»» اين مجله از شماره پاييز 91 بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

336. فصلنامه علوم دارويي جندي شاپور انگليسي
Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products (JJNPP)
ISSN 1735-7780
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم دارويي جندي شاپور اهواز
مدير مسئول: دكتر علي اصغر همتي
سردبير: دكتر هيبت الله كلانتري
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين سال سيزدهم شماره 2 + متن »

337. مجله علوم غذايي و تغذيه
ISSN 2008-0123
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مدير مسئول: دكتر مهرداد قوامي
سردبير: دكتر مريم قراچورلو
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پانزدهم شماره 3 + متن »

338. فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران انگليسي
Iranian Journal of Neurology
ISSN 2008-384X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن متخصصين مغز و اعصاب ايران
مدير مسئول: دكتر حسين پاكدامن
سردبير: دكتر شهريار نفيسي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفدهم شماره 59 + متن »

339. مجله علوم و مهندسي بهداشت محيط انگليسي
Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering
ISSN 2052-336X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر عليرضا مصداقي نيا
سردبير: دكتر سيمين ناصري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 31 + متن »
»» نمايه اين نشريه در سايت مگيران از سال 2012 بنا به درخواست مديران آن متوقف شده است.

340. مجله علوم و تحقيقات توانبخشي انگليسي
Journal of Rehabilitation Sciences and Research
ISSN 2345-6167
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر محسن رازقي
سردبير: دكتر محمد تقي كريمي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »
341. مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران
ISSN 1683-4844
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر فريدون عزيزي
سردبير: دكتر آزيتا زاده وكيلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 98 + متن »

342. مجله فارماكولوژي و درمان انگليسي
Iranian Journal of Pharmacology and Therapautics
ISSN 1735-2657
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر منيژه متوليان
سردبير: دكتر كوثر باقرزاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 28 + متن »

343. نشريه حسابداري سلامت فارسي
ISSN 2252-0473
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر مسعود ابوالحلاج
سردبير: دكتر غلامحسين مهدوي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 1 + متن »

344. نشريه فقه پزشكي
ISSN 2008-8620
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: گروه فقه پزشكي مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي
مدير مسئول: دكتر سيدمصطفي محقق داماد
سردبير: دكتر سعيد نظري توكلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 31 + متن »

345. فصلنامه فيزيك و مهندسي پزشكي انگليسي
Journal of Biomedical Physics & Engineering
ISSN 2251-7200
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر مهدي زاده
سردبير: دكتر وصال
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 4 + متن »

346. فصلنامه فيزيك درماني انگليسي
Physical Treatments Journal
ISSN 2423-5830
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدير مسئول: دكتر افسون نودهي مقدم
سردبير: دكتر اميرمسعود عرب
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »
»» اين مجله از شماره سوم سال پنجم بصورت انگليسي منتشر مي شود.

347. فصلنامه فيزيولوژي و فارماكولوژي انگليسي
Physiology and Pharmacology
ISSN 1735-0581
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
مدير مسئول: دكتر فرشته معتمدي
سردبير: دكتر محمد جوان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و دوم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه از سال 2015 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

348. دو ماهنامه فيض
ISSN 2008-9821
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
مدير مسئول: دكتر محمد حسين اعرابي
سردبير: دكتر محمد زارع
محل انتشار: كاشان ساير مشخصات» عناوين شماره 100 + متن » اشتراک»

349. مجله قارچ شناسي پزشكي انگليسي
Current Medical Mycology
ISSN 2423-3439
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران با همكاري مركز تحقيقات قارچ هاي تهاجمي و انجمن قارچ شناسي پزشكي كشور
مدير مسئول: دكتر محمدتقي هدايتي
سردبير: دكتر طاهره شكوهي
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

350. فصلنامه قرآن و طب انگليسي
Journal of Quran and Medicine
ISSN 2251-6158
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز قرآن و عترت، معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مدير مسئول: دكتز مصطفي قانعي
سردبير: دكتر محمدباقر مينايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 1 + متن »
»» پس از شماره اول سال سوم شماره ديگري از اين مجله منتشر نشده است.

351. مجله كودكان كاسپين انگليسي
Caspian Journal of Pediatrics
ISSN 2423-4729
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات بيماري هاي غير واگير كودكان دانشگاه علوم پزشكي بابل
مدير مسئول: دكتر محمدرضا اسماعيلي دوكي
سردبير: دكتر هادي سرخي
محل انتشار: بابل ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

352. فصلنامه كومش
ISSN 1608-7046
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي سمنان
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي رشيدي پور
محل انتشار: سمنان ساير مشخصات» عناوين شماره 71 + متن »

353. نشريه گام هاي توسعه در آموزش پزشكي فارسي – انگليسي
ISSN 1735-4242
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان – مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
مدير مسئول: دكتر سيدحسين افتخار واقفي
سردبير: دكتر بهشيد گروسي
محل انتشار: كرمان ساير مشخصات» عناوين شماره 41 + متن »

354. مجله گزارشات بيوتكنولوژي كاربردي انگليسي
Journal of Applied Biotechnology Reports
ISSN 2423-5784
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول، سردبير: دكتر علي محمد لطيفي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 3 + متن »

355. فصلنامه گوارش فارسي – انگليسي
ISSN 2008-756x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران
مدير مسئول: دكتر سيد حسين ميرمجلسي
سردبير: دكتر ناصر ابراهيمي درياني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 103 + متن » اشتراک»

356. مجله گوش، حلق، بيني و حنجره ايران انگليسي
Iranian Journal of Otorhinolaryngology
ISSN 2251-7251
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر يحيي نوروزبيگي
سردبير: دكتر نعمت الله مختاري امير مجدي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 100 + متن »

357. فصلنامه گياهان دارويي فارسي – انگليسي
ISSN 1684-0240
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي
مدير مسئول: دكتر شمسعلي رضازاده
سردبير: دكتر شاهين آخوندزاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 66 + متن » اشتراک»

358. فصلنامه ليزر در پزشكي
ISSN 1735-3319
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر حسين بختو
سردبير: دكتر پروين منصوري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهاردهم شماره 4 + متن »

359. مجله ليزر در علوم پزشكي انگليسي
Journal of Lasers in Medical Sciences
ISSN 2008-9783
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: مركز تحقيقات كاربردي ليرز در علوم پزشكي – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا رزاقي
سردبير: دكتر آرش محمدي توفيق
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 3 + متن »

360. مجله مامايي و بهداشت باروري انگليسي
Journal of Midwifery & Reproductive health
ISSN 2345-4792
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر طلعت خديوزاده
سردبير: دكتر رباب لطيف نژاد رودسري
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 3 + متن »

361. مجله آموزش پزشكي انگليسي
Journal of Medical Education
ISSN 1735-3998
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر حبيب الله پيروي
سردبير: دكتر شهرام يزداني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 47 + متن »

362. مجله آلرژي، آسم و ايمونولوژي ايران انگليسي
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology
ISSN 1735-1502
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر مصطفي معين
سردبير: دكتر شهناز رفيعي تهراني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 75 + متن »

363. مجله ارتوپدي شفا انگليسي
Shafa Orthopedic Journal
ISSN 2345-296X
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران – گروه ارتوپدي
مدير مسئول: دكتر داوود جعفري
سردبير: دكتر نويد نبي زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

364. مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد
ISSN 2008-2487
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر عباس حيدري
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 25 + متن »
»» توقف انتشار

365. مجله علوم آزمايشگاهي انگليسي
Medical Laboratory Journal
ISSN 2538-4449
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي گلستان – دانشكده پيراپزشكي
مدير مسئول: دكتر عليرضا احمدي
سردبير: دكتر حميدرضا جوشقاني
محل انتشار: گرگان ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 4 + متن »
»» اين نشريه از شماره 3 سال 4 به زبان انگليسي و بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

366. مجله علمي پزشكي جندي شاپور
ISSN 2252-052x
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
مدير مسئول: دكتر اسماعيل ايدني
سردبير: دكتر عبدالحسن طلائي زاده
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين شماره 113 + متن »

367. مجله مخاطرات زيستي مواد شيميايي انگليسي
Journal of Chemical Health Risks
ISSN 2251 -6719
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
مدير مسئول: دكتر حميد هاشمي مقدم
سردبير: غلامحسن واعظي
محل انتشار: دامغان ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

368. فصلنامه مددكاري اجتماعي
ISSN 1735-451x
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز، مدير مسئول: حسين حاج بابايي
سردبير: دكتر مصطفي اقليما
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 4 + متن »

369. فصلنامه مديريت پرستاري
ISSN 2251-6603
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر حسن ناوي ‌پور
سردبير: دكتر زهره ونكي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 »

370. مجله مديريت و مهندسي بهداشت محيط انگليسي
Environmental Health Engineering and Management Journal
ISSN 2423-3765
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كرمان
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد ملكوتيان
محل انتشار: كرمان ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 2 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

371. مجله مديريت و انفورماتيك سلامت انگليسي
ISSN 2322-1097
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول: دكتر اميد براتي
سردبير: دكتر ريتا رضايي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

372. نشريه مديريت ارتقاي سلامت
ISSN 2251-8614
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي پرستاري ايران
مدير مسئول: دكتر محمدعلي حسيني
سردبير: دكتر فريده يغمايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 31 + متن »

373. نشريه مديريت اطلاعات سلامت
ISSN 1735-7853
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
مدير مسئول: دكتر محمود كيوان آرا
سردبير: دكتر محمدرضا رضايتمند
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 60 + متن »

374. مجله مديريت بهداشت و درمان فارسي – انگليسي
ISSN 2476-3012
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
مدير مسئول: دكتر سيد جمال الدين طبيبي
سردبير: دكتر امير اشكان نصيري پور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 1 + متن »
»» اين مجله تا شماره بهار و تابستان 89 با نام نظام سلامت منتشر شده است.

375. نشريه مديريت سلامت فارسي – انگليسي
ISSN 2008-1227
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا ملكي
سردبير: دكتر فرحناز صدوقي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 72 + متن »

376. مجله مراقبت هاي نوين انگليسي
Modern Care Journal
ISSN 2228-6918
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
مدير مسئول: دكتر غلامحسين محمودي راد
سردبير: دكتر مسعود ضيايي
محل انتشار: بيرجند ساير مشخصات» عناوين شماره 58 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال ششم با عنوان مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه بيرجند منتشر شده است و همچنين مجله از سال 2015 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

377. مجله مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي انگليسي
ISSN 2476-5694
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني زنجان
مدير مسئول: دكتر عليرضا بيگلري
سردبير: دكتر ميترا پيامي بوساري
محل انتشار: زنجان ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »
»» اين نشريه از سال 2017 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

378. مجله مراقبت مبتني بر شواهد انگليسي
Evidence Based Care
ISSN 2008-2487
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول، سردبير: دكتر عباس حيدري
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 27 + متن »
»» اين نشريه از سال 2016 بصورت انگليسي منتشر مي شود.

379. مجله مراقبت بيماري هاي مزمن انگليسي
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care
ISSN 2322-4207
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، دانشكده پرستاري و مامائي
مدير مسئول: دكتر پروين عابدي
سردبير: دكتر كوروش زارع
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

380. مجله مراقبت دارويي انگليسي
Journal of Pharmaceutical Care
ISSN 2322-4630
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
سردبير: دكتر خيرالله غلامي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

381. نشريه مراقبت پرستاري مددجو محور انگليسي
Journal of Client-Centered Nursing Care
ISSN 2476-4132
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي ايران
مدير مسئول: دكتر فروغ رفيعي
سردبير: دكتر نورالدين محمدي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 4 + متن »

382. فصلنامه مركز قلب دانشگاه تهران انگليسي
The Journal of Tehran University Heart Center
ISSN 1735-8620
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر عباسعلي كريمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 49 + متن »

383. مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي يزد فارسي – انگليسي
ISSN 2251-7065
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول: دكتر سيدمجتبي ياسيني اردكاني
سردبير: دكتر مسعود ميرزايي
محل انتشار: يزد ساير مشخصات» عناوين سال سيزدهم شماره 2 + متن »

384. مجله مروري بيماري هاي كودكان انگليسي
Journal of Pediatrics Review
ISSN 2322-4398
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول: دكتر حميد محمدجعفري
سردبير: دكتر جواد غفاري
محل انتشار: ساري ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

385. مجله مطالعات ناتواني فارسي – انگليسي
ISSN 2322-2840
سالنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: سيد محمد موسوي خطاط
مدير مسئول: دكتر مسعود كريملو
سردبير: دكتر محمد كمالي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 13 + متن »

386. مجله مطالعات پرستاري و مامايي انگليسي
Nursing and Midwifery Studies
ISSN 2322-1488
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي كاشان
مدير مسئول: دكتر محسن اديب حاج باقري
سردبير: دكتر نگين مسعودي علوي
محل انتشار: كاشان ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

387. مجله مواد و تكنيك هاي دندانپزشكي انگليسي
Journal of Dental Materials and Techniques
ISSN 2322-4150
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر زهرا دلاوريان
سردبير: دكتر عليرضا صراف شيرازي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

388. نشريه مهندسي بهداشت محيط
ISSN 2383-3211
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز
مدير مسئول: دكتر محمد نوري سپهر
سردبير: دكتر حاتم گوديني
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 3 + متن »

389. مجله مهندسي بهداشت حرفه اي فارسي، انگليسي
ISSN 336X-2383
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي همدان
مدير مسئول: دكتر ايرج محمدفام
سردبير: دكتر فرشيد قرباني شهنا
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 4 + متن »

390. مجله ميكروب شناسي ايران انگليسي
Iranian Journal of Microbiology
ISSN 2008-3289
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكى تهران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمدمهدي فيض آباد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 47 + متن »

391. دو ماهنامه ميكروب شناسي پزشكي ايران
ISSN 1735-8612
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن علمي ميكروب شناسي پزشكي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر غلامرضا ايراجيان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 1 + متن »

392. مجله ميكروبيولوژي ملكولي و پزشكي انگليسي
International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
ISSN 2008-9171
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن
مدير مسئول: دكتر آيت الله نصرالهي عمران
سردبير: دكتر فرهاد مشايخي
محل انتشار: تنكابن ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 2 + متن »

393. مجله ميكروبيولوژي جندي شاپور انگليسي
Jundishapur Journal of Microbiology
ISSN 2008-3645
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
سردبير: دكتر علي زارعي محمودآبادي
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين شماره 84 + متن »

394. مجله نظريه پردازي در علوم پزشكي انگليسي
Journal of Medical Hypotheses and Ideas
ISSN 2251-7294
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول: دكتر باقر لاريجاني
سردبير: دكتر محمدحسين عبداللهي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »
»» توقف انتشار

395. مجله نفرولوژي و ارولوژي انگليسي
Nephro-Urology Monthly
ISSN 2251-7006
دوماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول، سردبير: دكتر بهزاد عين الهي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 46 + متن »

396. فصلنامه نفس فارسي
ISSN 2322-4517
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: پژوهشكده سل و بيماري هاي ريوي، بيمارستان دكتر مسيح دانشوري
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمد ورهرام
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 3 »

397. مجله نوزادان ايران انگليسي
Iranian Journal of Neonatology
ISSN 2251-7510
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول: دكتر سيدعلي رضا مرندي
سردبير: دكتر رضا سعيدي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 2 + متن »

398. مجله ويروس شناسي ايران انگليسي

Iranian Journal of Virology
ISSN 1735-5680
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: انجمن ويروس شناسي ايران
مدير مسئول، سردبير: دكتر محمود شمسي شهرآبادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 2 + متن »

399. ماهنامه هپاتيت انگليسي
Hepatitis Monthly
ISSN 1735-3408
ماهنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله «عج»
مدير مسئول: دكتر كامران باقري لنكراني
سردبير: دكتر سيد مويد علويان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هجدهم شماره 8 + متن »
»» اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود.

400. مجله هماتولوژي و آنكولوژي كودكان انگليسي
Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology
ISSN 2008-8892
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول، سردبير: اعظم سادات هاشمي
محل انتشار: يزد ساير مشخصات» عناوين شماره 31 + متن »
401. فصلنامه يافته
ISSN 1563-0773
فصلنامه علمي – پژوهشي (پزشکي)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي لرستان
مدير مسئول: دكتر حسن تيموري
سردبير: دكتر سهيلا اكبري
محل انتشار: خرم آباد ساير مشخصات» عناوين شماره 76 + متن »

 

مطلب پیشنهادی :  انجام مقاله و اکسپت مقاله علمی پژوهشی

تز آنلاین گروپ | مرکز مشاوره انجام پایان نامه دکتری و ارشد و مشاوره چاپ مقاله علمی و پژوهشی در ایران

تلفن : 09353132500 و 09199631325

افزودن یک دیدگاه